Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Woordenschat

Jaargang: 
12
Datum: 
21 feb. 2018
Nummer: 
4
Schrijver: 
E. de Marie-de Ruig
ID:
1828
Rubriek: 

Bekering

De vorige artikelen hebben we gesproken over verschillende eigenschappen: 'almachtig' en 'barmhartig'. In dit artikel wordt het woord 'bekering' uitgelegd. Dit houdt veel meer een handeling in. We zullen met elkaar kijken wat de Bijbel zegt over bekering. Houden jullie je Bijbeltje en psalmboek weer bij de hand?

Betekenis

Het woord 'bekering' betekent letterlijk 'omkering'. Je ging de ene kant op en je gaat nu de andere kant op. Voor veel mensen betekent 'bekering' dat je je bekeert tot een bepaald geloof, bijvoorbeeld het christendom of de islam. Maar in de Bijbel betekent 'bekering' veel meer dan alleen maar deel gaan uitmaken van een bepaald geloof.

 

In de Bijbel komen we naast het woord 'bekering', ook de woorden 'wedergeboorte', 'heiliging' en 'vernieuwing van hart en leven' tegen. Deze woorden betekenen allemaal hetzelfde. Het betekent eigenlijk dat je een heel ander mens wordt. Je moet leren dat je niet zelf kunt zorgen voor je redding, maar dat je alles van God moet verwachten. Je 'bekering' kan je ook niet zelf veroorzaken, maar die werkt God door Zijn Heilige Geest in ons. En dan worden we andere mensen. We zullen daarover verderop in dit artikel meer vertellen.

 

Eerst zullen we eens kijken in het Oude Testament wat we daar lezen over bekering. Lees je mee?

Hizkia roept het volk op tot bekering

Lezen: 2 Kronieken 30:1-9

 

Hizkia is koning over Juda geworden. In hoofdstuk 29 van 2 Kronieken lezen we dat hij deed wat goed was in de ogen van de HEERE en dat hij de tempel en de eredienst herstelde. In het gedeelte dat we net hebben gelezen, staat dat hij na dit herstel nu ook het volk oproept om het Pascha te vieren. De koningen voor Hizkia hadden het volk geleerd om afgoden te dienen en het volk was vergeten hoe ze de HEERE moesten dienen. Het volk moest zich nu bekeren van hun afgodendienst en terugkeren naar de dienst aan de HEERE. Hebben jullie ook gelezen wat er staat als het volk zich bekeert? Dan zal de HEERE barmhartig zijn. Jullie weten nu wat dat betekent! (Zie artikel over 'Barmhartigheid', De Bazuin nr. 03, jaargang 12.)

 

 

Misschien weten jullie ook nog wel wat er werd gevierd met Pascha? Het volk dacht aan de bevrijding uit Egypte. Het feest liet heel duidelijk zien dat er bloed moest vloeien om gespaard te blijven. De Israëlieten moesten bloed aan de deurposten strijken, want dan zou de verderfengel voorbij gaan. Er moest voor onze zonden betaald worden.

De Here Jezus heeft dat voor ons gedaan door Zijn dood aan het kruis. En toen Hij was opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel, heeft Hij ons Zijn Heilige Geest gegeven. De Heilige Geest wil in ons wonen en Hij werkt zo in ons dat wij willen leven als kinderen van God. Dat wij ons wíllen bekeren.

Jezus leert Nicodemus de betekenis van bekering

Lezen: Johannes 3:1-21

 

We hebben net gelezen dat er een Farizeeër, Nicodemus, bij de Here Jezus kwam met de vraag hoe hij opnieuw geboren kon worden. Opnieuw geboren; dat lijkt helemaal niet logisch. Je kan toch niet opnieuw geboren worden als je al een keer geboren bent?

 

De Here Jezus legt uit wat Hij daar mee bedoelt. Nicodemus moest zich bekeren van zijn farizese gods-dienst, hij moest totaal vernieuwd worden. Hij dacht dat hij zichzelf zou kunnen redden door zich heel netjes aan allerlei geboden te houden. Maar, Nicodemus moest zijn behoud van de HEERE verwachten. Hij moest leren als een kind te vertrouwen op zijn God en te leven zoals de HEERE dat van Hem vroeg. Hij kón het weten, want het stond in de Bijbel.

 

Nicodemus moet eigenlijk een nieuw mens worden. We lezen daarover ook in de brief van Paulus aan de Efeziërs:

 

Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeziërs 4:20-24).

 

Ook de catechismus legt 'bekering' op deze manier uit.

De oude en de nieuwe mens

Lezen: HC Zondag 33

 

De catechismus beschrijft twee elementen van de bekering: het afsterven van de oude mens en het op-staan van de nieuwe mens.

Wil dit zeggen dat er twee verschillende processen na elkaar plaatsvinden in je leven? Nee. Het is niet zo dat eerst je oude mens helemaal gestorven moet zijn, voordat de nieuwe mens kan opstaan. Onze oude mens is onze zondige aard; alles wat we doen en willen wat ons van God afbrengt. Het leven dat helemaal onder invloed staat van ons zondige ik.

Onze nieuwe mens is het leven dat helemaal door de Heilige Geest wordt bestuurd. Een leven als het beeld van God.

 

De catechismus zegt dat we verdrietig moeten zijn over onze zonden en dat we die ook steeds meer moeten gaan haten. We willen steeds meer doen wat God van ons vraagt. Dat is bekering. We willen graag doen wat de HEERE van ons vraagt. Maar, dat is niet een proces wat ineens klaar is. Ons hele leven lang moeten we ons bekeren. Zolang wij leven komen we namelijk niet van de zonde af.

 

Zoals we al eerder schreven, kan je niet zelf zorgen dat je je bekeert. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Wij mogen elke dag opnieuw bidden of de Heilige Geest in onze harten wil werken dat we steeds meer gaan leven als kinderen van de God.

En dan houdt het niet op bij ons hart. We moeten ook steeds laten zien dat we dankbare kinderen van God zijn. Ook daar hebben we de kracht van de Heilige Geest voor nodig.

Bid daarom maar elke dag om de werking van de Heilige Geest in jouw leven!

 

Wie heeft lust de HEER te vrezen

als het hoogst en eeuwig goed?

God zal zelf zijn leidsman wezen,

leren hoe hij wandlen moet.

Hij mag uit des HEREN hand

voorspoed op zijn weg verwachten.

Het door God beloofde land

erven ook zijn nageslachten.

 

(Psalm 25:6)