Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
Original Verse:
Mattheüs Chapter 5 Verse 14Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.

Reference Verses:
Lukas Chapter 8 Verse 12En die bij den weg bezaaid worden, zijn dezen, die horen; daarna komt de duivel, en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven, en zalig worden.
Johannes Chapter 8 Verse 12Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Johannes Chapter 9 Verse 5Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld.
Filippensen Chapter 2 Verse 15Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;
Efeziërs Chapter 5 Verse 8-14 [8] Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. [9] (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), [10] Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. [11] En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. [12] Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. [13] Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. [14] Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.
Johannes Chapter 5 Verse 35Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn licht willen verheugen.
Johannes Chapter 12 Verse 36Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen.
Spreuken Chapter 4 Verse 18Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.
Romeinen Chapter 2 Verse 19En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn;
2Korinthiërs Chapter 6 Verse 14Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
1Thessalonicensen Chapter 5 Verse 5Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
Romeinen Chapter 2 Verse 20Een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet.
Openbaring Chapter 1 Verse 20De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.
Openbaring Chapter 2 Verse 1Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt:
Genesis Chapter 11 Verse 4-8 [4] En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden! [5] Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. [6] En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? [7] Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. [8] Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen.