Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
Original Verse:
1Johannes Chapter 3 Verse 7Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is.

Reference Verses:
Jakobus Chapter 1 Verse 22En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.
Psalmen Chapter 106 Verse 3Welgelukzalig zijn zij, die het recht onderhouden, die te aller tijd gerechtigheid doet.
Ezechiël Chapter 18 Verse 5-9 [5] Wanneer nu iemand rechtvaardig is, en doet recht en gerechtigheid; [6] Niet eet op de bergen, en zijn ogen niet opheft tot de drekgoden van het huis Israels; noch de huisvrouw zijns naasten verontreinigt, noch tot de afgezonderde vrouw nadert; [7] En niemand verdrukt, den schuldenaar zijn pand wedergeeft, geen roof rooft, den hongerige zijn brood geeft, en den naakte met kleding bedekt; [8] Niet geeft op woeker, noch overwinst neemt, zijn hand van onrecht afkeert, waarachtig recht tussen den een en den anderen oefent; [9] In Mijn inzettingen wandelt, en Mijn rechten onderhoudt, om trouwelijk te handelen; die rechtvaardige zal gewisselijk leven, spreekt de Heere HEERE.
Romeinen Chapter 2 Verse 6-8 [6] Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken; [7] Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven; [8] Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden;
Romeinen Chapter 6 Verse 16-18 [16] Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? [17] Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; [18] En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.
Filippensen Chapter 1 Verse 11Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.
1Johannes Chapter 3 Verse 3En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.
Psalmen Chapter 72 Verse 1-7 [1] Voor Salomo. O God! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings. [2] Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht. [3] De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid. [4] Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen. [5] Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. [6] Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen. [7] In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.
1Johannes Chapter 2 Verse 26Dit heb ik u geschreven van degenen, die u verleiden.
Romeinen Chapter 2 Verse 13(Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;
Galaten Chapter 6 Verse 8Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.
Jakobus Chapter 2 Verse 19Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.
Jakobus Chapter 5 Verse 1-3 [1] Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen. [2] Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden; [3] Uw goud en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen.
Mattheüs Chapter 5 Verse 20Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.
Lukas Chapter 1 Verse 75In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.
Efeziërs Chapter 5 Verse 9(Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid),
1Petrus Chapter 2 Verse 24Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.
Psalmen Chapter 45 Verse 7Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid.
Hebreeën Chapter 1 Verse 8Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter.
Hebreeën Chapter 7 Verse 2Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is een koning des vredes;
1Petrus Chapter 1 Verse 15Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel;
1Petrus Chapter 1 Verse 16Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.
Efeziërs Chapter 5 Verse 6Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.
1Johannes Chapter 2 Verse 1Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;
Handelingen Chapter 10 Verse 35Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam.
1Korinthiërs Chapter 6 Verse 9Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven?
1Johannes Chapter 2 Verse 29Indien gij weet, dat Hij rechtvaardig is, zo weet gij, dat een iegelijk, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.
Galaten Chapter 6 Verse 7Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.