Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
Original Verse:
1Johannes Chapter 3 Verse 14Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in den dood.

Reference Verses:
Johannes Chapter 5 Verse 24Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.
Johannes Chapter 13 Verse 35Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.
1Johannes Chapter 4 Verse 8Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.
1Johannes Chapter 4 Verse 7Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God;
1Johannes Chapter 2 Verse 3En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
1Johannes Chapter 2 Verse 10Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem.
1Johannes Chapter 4 Verse 21En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe.
1Petrus Chapter 1 Verse 22Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;
2Petrus Chapter 1 Verse 7En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.
1Johannes Chapter 4 Verse 12Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt.
1Johannes Chapter 5 Verse 20Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.
1Thessalonicensen Chapter 4 Verse 9Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van node, dat ik u schrijve; want gijzelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben.
Hebreeën Chapter 6 Verse 10Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten, en den arbeid der liefde, die gij aan Zijn Naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient.
1Johannes Chapter 2 Verse 11Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet, waar hij henengaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind.
1Johannes Chapter 4 Verse 20Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?
1Johannes Chapter 5 Verse 2Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.
1Johannes Chapter 5 Verse 19Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.
2Korinthiërs Chapter 5 Verse 1Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.
Lukas Chapter 15 Verse 24Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn.
Lukas Chapter 15 Verse 32Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.
Efeziërs Chapter 2 Verse 5Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)
1Johannes Chapter 3 Verse 23En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.
Mattheüs Chapter 25 Verse 40En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
Kolossensen Chapter 1 Verse 4Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen.
Hebreeën Chapter 6 Verse 11Maar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijze, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe;
Hebreeën Chapter 13 Verse 1Dat de broederlijke liefde blijve.
1Petrus Chapter 3 Verse 8En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk;
1Johannes Chapter 2 Verse 9Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe.
Spreuken Chapter 21 Verse 16Een mens, die van den weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten.
1Johannes Chapter 5 Verse 13Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.
Efeziërs Chapter 2 Verse 1En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
Psalmen Chapter 16 Verse 3Maar tot de heiligen, die op de aarde zijn, en de heerlijken, in dewelke al mijn lust is.
Johannes Chapter 15 Verse 12Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.
Johannes Chapter 15 Verse 17Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt.
Galaten Chapter 5 Verse 22Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
Efeziërs Chapter 1 Verse 15Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,