Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
Original Verse:
1Johannes Chapter 3 Verse 13Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat.

Reference Verses:
Johannes Chapter 3 Verse 7Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
Johannes Chapter 15 Verse 18Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
Johannes Chapter 7 Verse 7De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn.
Spreuken Chapter 29 Verse 27Een ongerechtig man is den rechtvaardige een gruwel; maar die recht is van weg, is den goddeloze een gruwel.
Johannes Chapter 15 Verse 19Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.
Handelingen Chapter 3 Verse 12En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israelietische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid dezen hadden doen wandelen?
Lukas Chapter 6 Verse 22Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil.
Johannes Chapter 16 Verse 2Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen.
Prediker Chapter 5 Verse 8Het voordeel des aardrijks is voor allen: de koning zelfs wordt van het veld gediend.
Openbaring Chapter 17 Verse 7En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.
Mattheüs Chapter 10 Verse 22En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.
Markus Chapter 13 Verse 13En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Lukas Chapter 21 Verse 17En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil.
Johannes Chapter 16 Verse 33Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Jakobus Chapter 4 Verse 4Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.
Johannes Chapter 17 Verse 14Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
Romeinen Chapter 8 Verse 7Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.
2Timotheüs Chapter 3 Verse 12En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.
Mattheüs Chapter 24 Verse 9Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.