Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Zoek Mijn aangezicht - Waarom?

Jaargang: 
9
Datum: 
20 mei. 2015
Nummer: 
17
Schrijver: 
C. Koster
ID:
1511


Ken jij Frits? Frits is een gelovige jongen, opgevoed in een gereformeerd gezin. Hij heeft belijdenis gedaan in de kerk. En hij wil de Here graag dienen in zijn leven. Daarom gedraagt hij zich ook als christen. Thuis en op zijn werk. En als hij onder leeftijdsgenoten is, ook dan gedraagt hij zich netjes. Er is weinig op Frits aan te merken. Toch vindt Frits het erg lastig om dagelijkse een vertrouwelijke omgang te hebben met de Here. Om elke dag te lezen uit Gods Woord. En hij vergeet ook nog wel eens te bidden. Natuurlijk, dat is niet goed. Frits weet dat wel. Maar hoe kan hij ervoor zorgen dat het lezen en bidden dagelijks een plek heeft in zijn leven?

Bidden is spreken met God

Het dagelijkse gebed. Je hoort als christen dagelijks te bidden en daarom wil je dat ook doen... Maar om echt gemotiveerd te zijn voor het gebed, is het belangrijk om te weten waarom we dagelijks moeten bidden tot God. Daarom willen we in dit eerste deel kort stilstaan bij de vraag waarom het gebed zo belangrijk is.

In het gebed mogen Gods kinderen tot hun Vader spreken. De Here vraagt van ons, dat wij Hem aanroepen in ons gebed. `Roep Mij aan ten dage der benauwdheid´, zegt Psalm 50:15. `Volhardt in het gebed´ (Kol. 4:2). `Laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God´ (Fil. 4:6). De Here roept ons op om tot Hem te bidden. Dat is een bevel van Hem aan ons.

De Here wil dat wij vertrouwelijk met Hem omgaan in heel ons leven. Door Hem te gehoorzamen en te volgen. En door tot Hem te bidden. We mogen onze liefde en dankbaarheid tot Hem uiten in ons gebed. En de Here wil zijn gaven ook alleen geven als we Hem daarom vragen. Zo heeft de Here ons het hele mooie en kostbare geschenk van het gebed gegeven. En Hij wil dat we dat geschenk ook daadwerkelijk gebruiken. We mogen én moeten bidden.

Bidden is je hart uitstorten bij God

De Bijbel laat zien dat wij onze persoonlijke moeiten en vragen bij de Here mogen brengen in gebed. Net zoals Hanna in haar eenzaamheid en verdriet naar de tempel ging om te bidden. Zij wilde bij de Here zijn en haar moeiten aan de Here bekendmaken. Zij stortte haar hart bij de Here uit (1 Sam. 1:15). Als je een emmer vol water ondersteboven houdt, dan stort het water eruit op de tegels. Zó heeft Hanna haar hart ondersteboven gekeerd bij de Here. Alles wat er in haar hart zat, alle zorgen en verdriet die bij haar leefden, stortte ze uit voor Gods aangezicht. In haar nood zocht ze de Here. En de Here verhoorde haar gebed. Zo mag ook jij je hart uitstorten bij de Here, je hemelse Vader. De Here nodigt jou uit om deze vertrouwelijke omgang met de Here een vaste plaats te geven in je leven.

Je zorgen bij God bekendmaken

In Fil. 4:6 staat dat we al onze wensen bij de Here bekend moeten maken. Wat ons bezighoudt en waar we ons zorgen over maken, dat moeten we aan Hem vertellen. Alsof we Hem op de hoogte moeten stellen. Ook de bekende boetepsalm, Psalm 32, gebruikt die woorden: Mijn zonde maakte ik U bekend, ik verheelde het niet, ik belijdt mijn overtreding. Alsof David iets nieuws aan de Here vertelt. Dat is natuurlijk niet zo, de Here weet alle dingen. Maar waarom staat het in Psalm 32 en Fil. 4 dan toch zo omschreven, alsof we iets vertellen aan God wat Hij nog niet wist?

Wat in deze teksten bedoeld wordt, is dat wíj onze zorgen bewust of onbewust nog niet hadden uitgesproken tegenover God. De Here wist er natuurlijk allang vanaf. Maar Hij wil dat we Hem niet buiten onze zorgen, ons verdriet, onze zonden houden. Hij wil dat wij er bewust voor kiezen om onze moeiten Hem te vertellen. En dat je Hem bidt om uitkomst in de moeite, om wijsheid in die lastige situatie, om kracht voor dat pittige gesprek dat je vanmiddag voor de boeg hebt. Als je zo met de Here leeft, dan toon je daarin je dankbaarheid. Je erkent de Here als je God, als je Vader die voor jou zorgt. Als de almachtige Vader, die alle dingen weet en alles regeert. Zo mag je door middel van je gebed je leven in zijn handen leggen. Bij Hem ben je veilig.

Er valt heel veel meer te zeggen over het gebed, zie bijvoorbeeld Zondag 45 t/m 52 van de Catechismus. Wat we hierboven genoemd hebben, dat zijn een aantal hoofdzaken. Daar willen we het voor nu bij laten.