Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Zing voor de Here!

Jaargang: 
10
Datum: 
19 okt. 2016
Nummer: 
20
Schrijver: 
B. Dijkstra-Nijman
ID:
1675
Rubriek: 


Bespeel jij een muziekinstrument of zing je uit volle borst mee in de kerk? De Heere wil graag dat we muziek maken en zingen voor Hem. In de tijd van de Bijbel gebeurde dat ook. Kijk maar eens naar Psalm 150:2. Daar worden veel muziekinstrumenten genoemd: de bazuin, harp en luit, trom en fluit, de cimbalen.

Overwinningslied van Mozes en Mirjam

Jullie kennen vast het bekende verhaal wel van de doortocht door de Schelfzee.

Het volk Israël had jaren-lang in Egypte als slaven gewerkt. Na de 10 plagen waren ze eindelijk op weg naar het beloofde land. Als ze bij de Schelfzee zijn gekomen zien ze dat Farao hen met paarden en ruiters achterna komt. En wat doet de Here? Hij zorgt voor zijn volk! Hij maakt een pad door de zee waarover het volk Israël naar de overkant kan gaan.

Wat een groot wonder. Als ze aan de overkant zijn, zien ze dat het pad verdwijnt. Farao met zijn paarden en ruiters verdrinken in de zee. Het was God die het leger van Farao heeft verslagen!

Daarom begint Mozes met een loflied. Het woord loflied zegt het eigenlijk al... daarin zit het woordje 'lof'. Dat komt van loven. Mozes en het volk Israël loven de Here omdat ze gered zijn. Ze weten dat ze God daarvoor moeten danken en Hem moeten eren! Ze zingen dan ook:

Ik wil de HERE zingen, want Hij is hoog verheven,het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee.De HERE is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest.Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik,De God mijns vaders, Hem prijs ik.

In dit loflied zie je duidelijk dat God de eer krijgt voor alles wat er is gebeurd. Maar dat is nog niet alles. De zus van Mozes en Aäron neemt de tamboerijn in haar hand. Alle vrouwen gingen achter haar aan met tambo erijnen en in reidansen. Ze zingen samen: Ik wil de HERE zingen, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee.

Wat is dat nu, een reidans? Het lijkt voor ons een beetje oneerbiedig.

Wij kennen dat niet: dansen in de kerk. Maar in de tijd van de Bijbel werd het gebruikt als overwinningsdans om de Here te eren!

Bij een reidans nemen de vrouwen elkaar soms bij de hand en maken dezelfde bewegingen. Ze lopen samen naar links of naar rechts of stappen in en uit in een kring. Met een reidans laten de mensen zien dat ze blij zijn en de Here alleen de eer willen geven!

We zien hier dus een loflied voor God. Hij krijgt de dank en de eer na de overwinning op Farao! God gaf verlossing en uitredding!

Het gebed van Habakuk

Ook kijken we naar de profeet Habakuk. Hij heeft een gebed geschreven. Ze noemen dat gebed ook wel de Psalm van Habakuk.

In dit lied gaat het eerst over wat de Here doet tegen het ontrouwe volk. Daarna gaat het over de verlossing van het volk. Maar kijk eens naar het prachtige einde van het gebed. Dan staat er:

Al zou de vijgeboom niet bloeien,en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen,al zouden de akkers geen spijs gevende schapen uit hun kooi verdreven zijnen er geen runderen in de stallingen zijn,nochtans zal ik juichen in de HERE,jubelen in de God van mijn heil.

Nu moet je je eens indenken dat de Israëlieten de landbouw (de akkers, wijnstokken en vijgebomen) en de veeteelt (schapen en runderen) nodig hadden om te kunnen leven. Om te kunnen eten en drinken. Dan kijken we nog een keer naar dit lied: de vijgeboom bloeit niet: geen eten. Geen opbrengst aan de wijnstokken: geen wijn om te verkopen en te drinken. De olijfboom brengt weinig vrucht voort, teleurstellend. De drie belangrijkste vruchtbomen van Kanaän dragen geen vrucht. De akkers geven geen spijs, geen eten. Geen graan, geen brood. De schapen uit de kooi zijn weg: geen wol en vlees. Er zijn geen runderen, koeien, in de stal: geen melk, geen vlees. Kortom: ze hebben helemaal niets meer... Er is grote nood!

En dan staat er in vers 18: nochtans zal ik juichen in de Here. Dat betekent: en tóch zal ik juichen in de Here. De profeet Habakuk geeft aan: ook al heb ik helemaal niets meer, zijn er grote zorgen... tóch zal ik juichen in de Here. Hij blijft vertrouwen op de Here. De Here zal voor hem zorgen. De Here is er om hem te helpen als het moeilijk is. De Here is onze blijdschap en rijkdom! En daarom kan hij juichen en jubelen. En dat doet Habakuk ook door het gebed te schrijven.

Onze eigen lofzang

Maar nu... We hebben gehoord hoe Mozes, Mirjam en het volk Israël de Here loofde na de wonderlijke uitredding uit Egypte. Ze gaven de Here lof en eer! Ook hoorden we over het lied van Habakuk. Ook al zou hij helemaal niets meer hebben: en toch zal ik juichen in de Here, zei hij. Maar hoe zit dat nu met ons? We kunnen nu stoppen en zeggen: dat was mooi hoe Mozes, Mirjam en Habakuk dat deden! Nee, dat doen we niet! Want de God van Mozes, Mirjam en Habakuk is ook onze God. Ook wij moeten zingen over de grote daden van de Here.

Zing voor de Here want Hij is onze God en Redder.

Ja, dat is iets om stil van te worden. Denk je eens in wat God voor ons gedaan heeft. Hij heeft zijn Zoon voor ons gegeven. Jezus Christus is voor onze zonden aan het kruis gestorven. Daarvoor moeten we de Here danken, Hem loven en voor Hem zingen!

Zing voor de Here; thuis, in de kerk, op school, op straat... overal! Wij hebben de opdracht om de Here te eren en te loven. Dat doen we elke zondag in de kerk of op school als we psalmen zingen. Als je dan goed meezingt, dan loof en eer je de Here. Dat is je opdracht. Die opdracht krijg je niet van je ouders of je meester of juf. Nee, het is een opdracht van God zelf! Hij wil dat wij Hem loven en prijzen!

Zing voor de Here als je blij bent.

Nu kun je misschien wel een moment in je leven bedenken dat je erg blij bent. Je hebt een mooi cijfer gehaald op school, je hebt een leuk feestje gehad. Dat zijn nu momenten waarop je de Here de eer geeft! En dat kan door te zingen en muziek te maken! Denk maar aan Mozes en Mirjam.

Zing voor de Here als je verdriet hebt.

Denk maar aan het gebed van Habakuk. Als het nu niet zo fijn is in je leven, als je je zorgen maakt. Misschien ga je niet met zoveel plezier naar school. Of iemand van wie je houdt is erg ziek of is gestorven. Wat kun je dan verdrietig zijn. En dat mag ook! Maar juist als je verdrietig bent, wil de Here ook dat je Hem eert en voor Hem zingt. Dan mag je troost zijn dat de Here voor je zorgt, altijd! Als je blij bent of verdrietig.

Zing voor de Here met heel je hart.

Hoe het ook gaat in ons leven. We mogen zeker weten dat God voor ons zorgt. Het komt goed want Hij maakt alle dingen nieuw! En van die God hebben we een mooie opdracht gekregen: we moeten blijven zingen tot Zijn eer met heel ons hart! Want alleen de Here komt de dank toe voor alles in ons leven! Dat staat ook mooi in Psalm 138:

Ik zal met heel mijn hart uw eer

bezingen, HEER, U dank bewijzen!

Zullen we het niet vergeten? Zing voor de Here!