Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Op Zijn manier

Jaargang: 
11
Datum: 
03 mei. 2017
Nummer: 
9
Schrijver: 
Berdien Sikkens-Heres
ID:
1735Spreuken maken de man (19)

Ongedeelde liefde, een hart dat voor 100% voor Hem leeft, geen andere goden dienen, dat is wat God van ons vraagt. Hierover ging het in het vorige artikel van de Spreukenserie (De Bazuin nr. 5). We hebben toen het 1e gebod besproken. Weet je het nog?De Heere geeft ons zijn geboden: woorden van leven, want zijn Woord heeft altijd effect; brengt altijd iets teweeg. Ja, Hij heeft ons verlost van de zonde en de dood en wil onze Vader zijn. Hij spreekt tot ons in zijn wet, ook tot jou! En in het boek Spreuken geeft God ons leiding en voorlichting over hoe wij voor Hem mogen en moeten leven. Gods geboden moeten de norm zijn in jouw leven want het zijn de woorden van God. In het eerste gebod zegt God tegen ons: er is maar één God die je dienen mag. In het tweede gebod zegt Hij: Ik wil dat je Mij dient zoals Ik dat voorschrijf; op Mijn manier. U zult voor uzelf geen beeld maken...Lees je mee?

Beelden

Waar denk jij aan als je aan 'beelden' denkt? Waarschijnlijk aan stenen of houten beeldjes die je vaak in winkels ziet staan zoals bijvoorbeeld een boeddha-beeldje of een tuinbeeldje. Voor sommige mensen zijn beelden erg belangrijk; zij hechten er een bepaalde waarde aan. In sommige gevallen worden deze beelden zelfs aanbeden als een god. Denk bijv. aan de boeddha- en hindoebeeldjes. Tastbare beeldjes die je dichtbij in je eigen huis kunt zetten.

We gaan even terug naar de tijd van het volk Israël. Bij de volken die rondom het volk Israël woonden, werden heel veel beelden gemaakt. Zij wilden hun goden dichtbij zich hebben, zo konden ze hun god betasten, ervoor knielen en tot die god bidden. Zo was die god dichtbij en hadden ze hem als het ware in hun macht. De heidenen waren namelijk van zichzelf heel erg bang voor hun goden, ze ervoeren hun goden als bedreigende machten. Maar door er een tastbaar beeld van te maken, kregen ze die god in hun macht, dan kon die god hen geen kwaad meer doen (zie hierover het boekje 'De rijkdom van de wet' van ds. A.J. van Zuijlekom). Zo maakten ze hun eigen beelden; hun eigen goden die zij op hun eigen manier dienden.

Het volk Israël maakte ook beelden. Een bekend voorbeeld is het gouden kalf. Maar dat kalf stelde niet een andere god voor, nee, het moest God voorstellen. In Ex. 32:4 staat: Dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte geleid heeft. Het was een beeld van God. We lezen verderop in het hoofdstuk dat God het volk hiervoor zwaar gestraft heeft. Hij had immers gezegd: U zult voor uzelf geen beeld maken...

Een ander voorbeeld is dat van Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk. Hij maakte voor het volk twee gouden kalveren in Bethel en Dan zodat het volk niet naar Jeruzalem zou gaan om God te dienen. Want hij was bang dat het volk dan misschien zou overlopen naar het tweestammenrijk, lees maar eens in 1 Kon. 12:25-33. Jerobeam deed het op zijn eigen manier. Zo kwam het hem beter uit. Maar dit was niet wat God wilde.

Denkbeelden

Gaat het in het tweede gebod dat God ons geeft alleen over het maken van tastbare beelden, zoals hierboven beschreven? Nee, het gebod omvat meer. We willen het nog even hebben over denkbeelden. Wat zijn dat?

Denkbeelden zijn beelden die je in je gedachten maakt. Zo kun je ook in je gedachten een beeld van God hebben en maken. Een bepaalde voorstelling maken van hoe God is.

Je kunt een goed denkbeeld van God hebben, een beeld zoals de Bijbel dat van God geeft. God geeft van Zichzelf het beeld van een Vader (Psalm 103). Hij ontfermt Zich over zijn kinderen.

Je kunt ook verkeerde denkbeelden van God maken; dat zijn eigengemaakte beelden. Als je bijvoorbeeld zegt: God is liefde en daaraan de gedachte verbindt dat God de mensen dan niet kan straffen omdat dat liefdeloos is, dan klopt het beeld van God niet meer. God is inderdaad een God van liefde maar we lezen ook in de Bijbel dat Hij een verterend vuur is en wel degelijk kan straffen. Ook een eenzijdig beeld hebben van God is verkeerd.

Denkbeelden... Wat kun je snel een eigen beeld van God creëren, een beeld dat goed in jouw straatje past en precies op jouw maat gesneden is, maar ondertussen wel afwijkt van het ware beeld van God zoals dat in de Bijbel aan ons getoond wordt. Hou je eigen gedachten dus in de gaten en vraag je altijd af: wat staat er nu precies in de Bijbel over de HEERE en hoe laat Hij Zich kennen?

Gods beeld

Wij hoeven God niet naar ons toe te trekken in een beeld. Wij mogen geen eigen beeld van God maken, ook niet in onze gedachten. God is de heilige God, Hij staat boven allen en laat Zich niet 'manipuleren' door ons mensen. Hij is niet te vangen in een beeld. God komt namelijk Zelf al naar ons toe in zijn Woord. En daarin geeft Hij een heel mooi en duidelijk beeld van Zichzelf. Niet een beeld van steen of hout maar een heel levend beeld.

Hij is een Vader voor zijn kinderen (Psalm 103), Hij stelt zich als een moeder voor (Jes. 49), Hij is onze Schepper, onze Formeerder, Hij heeft ons verlost en ons bij onze naam geroepen, wij zijn zijn eigendom (Jes. 43:1). En zo zijn er nog meer beelden te noemen. Weet jij er nog meer?

Hij gaf zijn Zoon Jezus Christus om ons te verlossen. Hij sluit een verbond met ons, Hij komt naar ons toe. Hij is heel dichtbij. Je kunt met Hem praten door te bidden en Hij praat met ons, door de Bijbel. Hij wil ons aan Hem verbinden, Hij wil ons aan zijn Woord binden. Dat Woord wordt dan ook de norm voor ons als wij God willen eren. Dat Woord alleen!

Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij. (Spr. 16:20).

Eigenwijs

Lekker je eigen gang gaan, doen wat je zelf wilt. Wie heeft zulke momenten niet? Het zit in ons om onze eigen gang te gaan, om eigenwijs te zijn. En dat is ook niet altijd verkeerd. Het gaat wel de verkeerde kant op als je jouw eigen waarden en normen stelt waarbij je niet meer luistert naar God, oftewel: je stelt je eigen norm boven Gods norm.

Laten we even kijken naar wat er in artikel 7 van de NGB staat. Dit artikel gaat over de volkomenheid van de Bijbel. In de Bijbel heeft God uitvoerig beschreven op welke manier wij Hem moeten dienen. God wil niet dat wij Hem op een andere manier dienen. Hij wil geen eigenwillige godsdienst. Artikel 7 noemt ook een aantal zaken en mensen waarvan wij nog weleens geneigd zijn die op één lijn te zetten met het Woord van God:

- Boeken van mensen, hoe heilig en gelovig die mensen ook mochten zijn;

- De gewoonten en tradities, wij kunnen soms hard-vochtig vasthouden aan bepaalde gewoonten omdat het nou eenmaal altijd zo geweest is...;

- Het grote aantal, wat een heleboel mensen ergens van vinden gaat dan juist de norm worden;

- Bepaalde besluiten die (in de kerk) genomen zijn.

Lees het maar eens na in dit artikel.

Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars (Ps. 116:11) en ijdeler dan de ijdelheid zelf, staat er ook nog. Je eigen weg gaan, vasthouden aan je eigen gevoel, eigenwijs zijn. Het kan zo snel gebeuren zonder dat je het misschien zelf doorhebt. Het lijkt mooi en fijn, maar het gaat dan een keer fout. Lees maar in Spreuken, we hebben er al veel over geschreven.

Van kwaad tot erger

Verandering en loslaten van jarenlange tradities is niet verkeerd, als het Woord van God maar centraal blijft staan! Als dat niet het geval is, stel je je bloot aan eigenwillige godsdienst. Als je God op je eigen manier gaat dienen, dan kom je van kwaad tot erger.

Ik kwam een mooi voorbeeld tegen in het boekje:

Leven... met God, bijbels leesboek voor jongeren,

van ds. R. Timmerman:

Stel dat je zegt: ik ga 's zondags niet naar de kerk, want ik kan thuis ook wel uit de Bijbel lezen. Dan lijkt dat erg vroom, maar vergis je niet. Want je zult merken dat je langzamerhand de zondag gaat doorbrengen op jouw manier: je zoekt je pleziertjes, gaat uit en 's avonds denk je: o ja, ik moet nog uit de Bijbel lezen. Een volgende zondag vergeet je het een keer; en later vergeet je het bijbellezen helemaal. En de zondag wordt al meer een dag voor jou en niet voor God. Je bent dan stapje voor stapje van het dienen van God overgestapt op het dienen van jezelf. Van de zonde tegen het tweede gebod, ben je gekomen bij de zonde tegen het eerste gebod. Kijk, ook daarom waarschuwt de HERE je. Want God weet wel dat je heel gemakkelijk van het één overstapt op het andere. En zó kun je God kwijtraken!

Zo kan het gaan, van kwaad tot erger. Bedenk dat je verantwoordelijk bent voor je eigen doen en laten maar ook voor je eventuele kinderen! Het onzuiver dienen van de HEERE heeft heel erge gevolgen. Als je het niet meer zo serieus neemt met het Bijbellezen, bijvoorbeeld, dan moet je niet verwachten dat je kinderen dat wel doen. Je moet denken aan je kinderen, de dienst aan God vóórleven. Neem het dus serieus!

Waarom op Zijn manier?

Waarom wil God gediend worden op de manier die Hij bepaald heeft? Omdat alleen zijn manier goed is! Hij heeft het allerbeste met je voor. Hij wil ons opvoeden voor het leven in deze wereld, want Hij wil niet dat wij Hem kwijtraken. Als je Hem kwijtraakt, ben je alles kwijt, echt alles, zelfs je leven! Gods weg is de enige, goede weg. Het Bijbelboek Spreuken wijst ons die weg. God geeft ons in Spreuken leiding en voorlichting, wil ons leren verstandig te worden, geeft ons onderscheidingsvermogen. Om zo de juiste keuzes in het leven te kunnen maken. En dat hebben we hard nodig in deze zondige en chaotische wereld.

De HEERE, je Verlosser, liefhebben is het begin van alle wetenschap en kennis. Is het begin van het krijgen van een juist inzicht en een goed beeld van de HEERE. Voorwaarde voor een juist inzicht is: eerbied hebben voor Hem. De wijze wil de HEERE liefhebben en gehoorzamen maar de dwazen verachten wijsheid en tucht. Dwaas en dom ben je als je in het praktische leven van elke dag geen rekening wilt houden met de HERE, als je niet wilt luisteren naar zijn geboden.

Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. (Spr. 10:8).

En: De dwaasheid van een mens verdraait zijn weg...

(Spr. 19:3).

Spreuken waarschuwt ons, spoort ons aan om Gods weg te bewandelen en daarop te blijven. Ga niet op de verkeerde weg waar dwaasheid overheerst, waar verkeerde invloeden je beeld kunnen vertroebelen. Ga niet je eigen weg, leef niet op je eigen manier. Wees niet eigenwijs!

Ga Gods weg, blijf dicht bij Hem altijd en overal. Lees in de Bijbel en bid tot Hem, elke dag! Ja, dien Hem op Zijn manier!

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van:

'Maar één keer jong - De tien geboden door Spreuken belicht' door M.J.C. Blok

- 'De rijkdom van de wet' door ds. A.J. van Zuijlekom

'Leven... met God, bijbels leesboek voor jongeren' door ds. R. Timmerman

Om over na te denken:

* Noem eens een aantal beelden van God die wij in zijn Woord van Hem krijgen. Wat betekent dit?

* Hoe is jouw beeld van God en hoe kom je daaraan? Klopt dit beeld met het beeld van God zoals dat in de Bijbel aan ons getoond wordt?

* Kun je nog een aantal voorbeel-den noemen van eigenwillige godsdienst in de tijd van de Bijbel?

* Kun je ook een aantal voorbeelden noemen van eigenwillige godsdienst in de tijd waarin we nu leven?

* Wat heeft Spreuken nu precies te maken met het tweede gebod?