Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Zie, Hij komt!

Jaargang: 
8
Datum: 
27 aug. 2014
Nummer: 
37
Schrijver: 
Berdien Sikkens-Heres
ID:
1412


wederkomstverwachtingChristusJongste DagMisschien komt de Here Jezus vandaag wel terug! Hoe lang zal het nog duren? En hoe zal het zijn als Hij terugkomt op de wolken? Denk jij wel eens na over de wederkomst van Christus? Zie jij ernaar uit, verlang je ernaar? Of is het een ver-van-je-bed-show en mag het nog wel even duren voordat Hij terugkomt, omdat er hier op aarde nog zoveel leuks te doen is?

Verwachten en verlangen

In de apostolische geloofsbelijdenis belijden wij dat Christus is opgevaren naar de hemel en dat Hij ook weer terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) gaat over het laatste oordeel. Daarin wordt gesproken over de wederkomst van Christus:

In overeenstemming met Gods Woord geloven wij, dat als de door de Here bepaalde tijd die aan alle schepselen onbekend is gekomen en het getal van de uitverkorenen vol zal zijn, onze Here Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde wijze als Hij naar de hemel is opgevaren, met grote heerlijkheid en majesteit.

Ook in de Bijbel wordt op verschillende plaatsen gesproken over Christus wederkomst (o.a. Hand. 1:11, Matt. 24:30). Ja, we weten zeker dat Hij terug zal komen, maar niet wanneer. Het lijkt soms zo lang te duren, er zijn al honderden jaren voorbijgegaan en nog steeds is de Here Jezus niet teruggekomen. Word je er soms moedeloos van? Vraag je je af of het wel echt gaat komen? Of sta je er niet zo bij stil dat het zomaar ineens zover kan zijn?

In de NGB belijden wij ook dat de gelovigen vurig naar de wederkomst verlangen en er troost uit putten dat Hij komt. Ja, wij verwachten die grote dag met sterk verlangen.

Doen wij dat? Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Is dat verlangen bij ons ook zo sterk, vervult de verwachting van Christus ons hart met blijdschap en hoop?

Sta jij al klaar?

Wanneer er bijvoorbeeld in een preek over Christus wederkomst wordt gesproken, hoor je vaak dat wij elke dag klaar moeten staan, want het kan elk moment zover zijn. De Here Jezus heeft dit zelf tegen zijn discipelen gezegd:

Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen (Matt. 24:42-44).

Zou het niet juist fijn zijn als we wel weten wanneer de Here Jezus terugkomt? Dan kunnen we ons erop voorbereiden en klaarstaan op het moment dat Hij echt terugkomt.

Nee, het is beter van niet. Het is maar goed ook dat wij niet in de toekomst kunnen kijken. Het is met een reden dat wij de tijd van Christus wederkomst niet weten. Dat wij dit niet weten zorgt ervoor dat wij geprikkeld worden om te waken voor de zonde (actief vechten tegen de zonden en deze proberen te ontvluchten) en om zó te leven dat wij op elk moment de Here Jezus kunnen verwachten. Wanneer je niet leeft in de verwachting van zijn terugkomst, zal je niet langer op je hoede zijn en slaperig worden. Je houdt dan gemakkelijk alleen maar aandacht over voor het leven hier op aarde, met als gevolg dat je wordt opgeslokt door de wereldse bezigheden. Wie niet waakzaam is, wordt dan op een onaangename manier verrast als de Here Jezus daadwerkelijk terugkomt. God heeft in zijn wijsheid de datum met opzet nooit bekendgemaakt, om de gelovigen wakker en waakzaam te houden.

Wat houdt dat klaarstaan nou precies in? Niet dat we altijd passief moeten wachten totdat het eindelijk zover is. Maar dat we gewoon ons dagelijks werk blijven doen en de bezigheden van elke dag. De HERE wil dat wij in alles wat we doen en waar we ook zijn, laten zien dat wij bij Hem horen. Hij vraagt een godvruchtige levenswandel, dat is God in alles de eer geven, het goede doen en onze naaste liefhebben. Bovenal ook vraagt de HERE onze liefde tot Hem. Dat uit zich in het naleven van Gods geboden, dankbaar zijn voor alles wat de HERE ons geeft en onze naasten helpen die hulp nodig hebben. Voor deze liefde hebben we Gods Woord en de Heilige Geest nodig. Daardoor wordt het geloof in onze harten gegeven en kunnen wij God liefhebben. Bid dan ook dagelijks weer om geloof, het geloof waarvan Gods Woord zegt: dat het door de liefde werkt (Gal. 5:6).

In geloof en liefde zien we ook pas echt Gods rijke beloften die Hij aan zijn kinderen geeft. Zien wij van welke vreselijke ondergang Hij ons heeft verlost. In geloof zien we de ellende en mislukking in de wereld, die veroorzaakt wordt door de zonde. Dan zal ons verlangen naar de wederkomst groeien, dan zien wij de wederkomst met blijdschap tegemoet. En dan kunnen wij ook echt klaarstaan voor zijn komst!

Angstaanjagend?

Hoe zal het zijn wanneer Christus terugkomt? Wat gaat er gebeuren? Wat zullen wij dan zien en horen?

de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel

Dit schrijft de apostel Paulus in 1 Tessalonicenzen 4:16. Het geroep van een aartsengel, de klank van een bazuin. Wij weten niet hoe dat klinkt, hoe zullen wij reageren als het zover is?

Als je er zo over nadenkt, kun je een beetje bang worden. Bang voor alles wat er dan gaat gebeuren, de hele wereld zal dan vergaan! Dat is niet niks. Dan zal Gods oordeel klinken over alle mensen, iedereen moet persoonlijk voor de grote Rechter verschijnen. De boeken worden geopend en alle mensen worden geoordeeld naar wat zij in deze wereld gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad (Openb. 20:12, 2 Kor. 5:10). De mensen zullen rekenschap moeten geven van elk ijdel woord dat zij gesproken hebben (Matt. 12:36).

Een angstaanjagende gedachte? Het lijkt misschien angstaanjagend, ja het is ook angstaanjagend voor hen die in dit leven niet in God willen geloven, die denken dat ze het zelf wel zullen redden. Die de gelovigen getiranniseerd, verdrukt en gekweld hebben (artikel 37 NGB). Zij worden wel onsterfelijk, maar alleen om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen is bereid (Matt. 25:41). Dat vooruitzicht is verschrikkelijk angstaanjagend, maar het is Gods rechtvaardig oordeel, die op deze manier alle onrecht herstelt.

Voor allen die oprecht geloven, die God heeft uitverkoren, hoeft deze grote dag niet angstaanjagend te zijn. Zij hoeven niet bang te zijn. Misschien denk je wel: maar ik heb toch ook heel veel zonden gedaan, daar moet ik dan toch ook rekenschap van afleggen? In artikel 37 van de NGB wordt van de gelovigen gezegd: hun onschuld zal dan door allen worden erkend Hiermee wordt niet gezegd dat de gelovigen nooit zonden hebben gedaan, maar dat zij gekozen hebben voor Christus, zij hebben wél in God geloofd. Er staat zelfs dat de zaak van de gelovigen, de zaak van de Zoon van God is. Hij heeft alle zonden op Zich genomen, dat is onze troost (HC vr.+antw. 52).

En daarom hoeven wij voor deze dag niet bang te zijn!

Gods belofte

Wat een troost, dat wij niet bang hoeven te zijn voor deze Grote Dag. Het is het begin van een heerlijk leven met onze God, wat een mooi uitzicht! De beloften van verlossing en eeuwig leven die God ons nu al geeft, worden dan helemaal vervuld. Dat wij deze beloften nu al hebben in Jezus Christus mag onze zekerheid zijn: Hij komt terug!

Ja dan, als Christus is teruggekomen, mogen we volop genieten van Gods beloften. Christus heeft ons tot zijn eigendom gemaakt, wij horen bij Hem en mogen dan ook voor eeuwig bij Hem zijn! We mogen Hem dan zien, loven en prijzen. Een eeuwig leven zonder zonden, waarin wij God alle eer kunnen geven die Hem toekomt. Dan ontvangen we ook de vruchten van onze moeitevolle arbeid. We worden zelfs met eer en heerlijkheid gekroond, wat een genade!

Verlang jij naar deze dag, naar het eeuwige leven? Zie je ernaar uit? De dag waarop Christus terugkomt op de wolken? Laten wij dagelijks bidden om zijn terugkomst en bidden of ons verlangen steeds meer groeien mag.

Ja, halleluja, zie, Hij komt!