Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Woordenschat

Jaargang: 
12
Datum: 
08 aug. 2018
Nummer: 
15
Schrijver: 
E. de Marie-de Ruig
ID:
2089
Rubriek: 

Genade

In het vorige artikel hebben we het woord 'geloof' besproken. Weten jullie nog waar het over ging? Het gaat in het geloof om de zekerheid dat Christus ook voor jouw zonden gestorven is en dat je weer kind van God mag zijn, als je dat gelooft. Je weet zeker dat het waar is wat God in Zijn Woord heeft geopenbaard. En je vertrouwt erop dat de Heilige Geest in je hart het geloof werkt. In dit artikel willen we lezen wat de Bijbel zegt over 'genade'.

Lees je mee?

Betekenis

Je zult vast wel eens het woord 'genade' gebruikt hebben als je aan het stoeien was. Of als je bijvoorbeeld flink gekieteld werd door iemand. Vaak gebruik je dan het woord 'genade' als je je nederlaag erkent en wilt dat iemand stopt.

Het woordenboek geeft twee betekenissen voor het woord 'genade', namelijk: goedheid van God en de vergevensgezindheid van overwinnaars, rechters enz. Zullen we samen eens lezen wat de Bijbel over 'genade' zegt? We beginnen weer in het Oude Testament.

Abraham bidt om Gods genade

Lezen: Genesis 18:16-29, Genesis 19:19

 

Jullie kennen deze geschiedenis vast wel. De HERE verschijnt aan Abraham en vertelt hem nog een keer dat Abraham en Sara een zoon zullen krijgen. Daarna vertelt Hij aan Abraham dat Hij van plan is om Sodom en Gomorra te straffen vanwege hun zonden.

We hebben net gelezen wat Abraham dan doet. Hij vraagt of de HERE de steden wil sparen als er nog rechtvaar-digen in de stad zijn. Het woord 'rechtvaardig' zullen we een andere keer gaan bespreken, maar onthoud maar vast dat het alles te maken heeft met de HEERE dienen zoals Hij dat van ons vraagt. Abraham vraagt of de HEERE Sodom en Gomorra wil sparen als er misschien nog vijftig mensen zijn die de HEERE oprecht dienen. Maar misschien zijn het er wel geen vijftig, misschien zijn het er maar vijf-en-veertig of veertig of misschien zelfs maar tien. De HEERE zegt tegen Abraham dat Hij Sodom en Gomorra zal sparen als er tien gelovigen zijn.

In hoofdstuk 19 lezen we dat de HEERE zelfs geen tien gelovigen vindt, want Hij straft Sodom en Gomorra. We hebben vers 19 ook gelezen van dit hoofdstuk, want hier zegt Lot, de neef van Abraham, het volgende:

'Zie toch, Uw dienaar heeft genade gevonden in Uw ogen, en U hebt Uw grote goedertierenheid aan mij bewezen door mijn ziel in leven te houden.'

 

De HERE straft Sodom en Gomorra, maar Hij is genadig voor Lot en zijn familie. De HEERE spaart het leven van Lot en hij ontkomt aan de straf van de HEERE.

 

Is de HEERE ook voor ons genadig? We hebben al eerder gezegd dat wij Gods straf hadden verdiend, omdat wij gezondigd hebben in het paradijs. Dat weten jullie vast nog wel. De straf op het de ongehoorzaamheid van Adam en Eva aan het grote gebod van de HEERE was dat de dood in de wereld kwam. Maar, God is een barmhartig God en Hij toonde genade. In het Nieuwe Testament kan je daar veel over lezen. Lees je weer mee?

Jezus preekt over genade

Lezen: Lukas 4:16-30

 

Wij, en alle mensen, hebben straf verdiend, omdat wij ons niet aan Gods geboden houden. Maar, we weten dat God in Zijn genade Zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd. De Here Jezus heeft voor ons de straf op de zonde gedragen en daarom mogen wij ons weer kinderen van God noemen.

Toen de Here Jezus op aarde was, heeft Hij daar ook over gepreekt. We hebben dat net gelezen. De mensen in Nazareth herkennen deze woorden als woorden van genade, lees vers 22 nog maar eens:

'En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwon-derden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?'

 

De Here Jezus sprak over redding! Maar, we hebben helaas ook gelezen dat de mensen uit Nazareth boos op Hem werden. De Here Jezus had hen er namelijk ook op gewezen dat zij de redding verwierpen.

 

We hebben gezien dat 'genade' alles met 'zonde' te maken heeft. Vanwege onze zonden hebben wij de eeuwige dood verdiend, maar door Gods genade mogen wij weer kinderen van God zijn en krijgen wij het eeuwige leven. Als we in Hem geloven.

In de belijdenisgeschriften lezen we daar ook over. Zoek artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis maar eens op.

Uit genade gerechtvaardigd

Lezen: Artikel 23 Nederlandse Geloofsbelijdenis

 

In dit artikel lezen we dat Paulus heeft gezegd:

'dat wij om niet, anders gezegd, uit genade gerechtvaar-digd zijn door de verlossing in Christus Jezus.'

 

We hebben deze genade dus niet verdiend. Die genade geeft God ons, omdat Hij een barmhartig God is. Wij moeten ons dan wel bekeren. Zie je dat hier woorden terugkomen die we als eens eerder besproken hebben? Je ziet dat deze woorden dus veel met elkaar te maken hebben.

Het is daarom ook belangrijk dat je weet wat deze woorden betekenen.

 

Misschien is artikel 23 wel een moeilijk artikel om te lezen, omdat er ook een heleboel andere moeilijke woorden in staan. 'Gerechtigheid', 'rechtvaardig', enz. Deze woorden zullen we allemaal proberen te bespreken, maar onthoud vooral dat deze worden allemaal met elkaar te maken hebben.

Het gaat steeds over het grote wonder dat God ons, zondige mensen, heeft willen redden. Hij deed dit door Zijn Zoon naar de aarde te sturen, die voor ons de straf op de zonde wilde dragen. Wij hadden dat niet verdiend. Hij bewijst ons uit genade Zijn liefde.

En nu vraagt God van ons dat wij Hem daarvoor dankbaar zijn en leven als dankbare en gehoorzame kinderen. En Hij geeft ons Zijn Geest om ons daarbij te helpen.

 

Als we zingen, kunnen we onze dankbaarheid laten zien. Zing je mee?

 

Genadig is de HEER in wat Hij doet,

lankmoedig en voor heel zijn schepping goed.

Uw werken prijzen, HEER, uw majesteit,

uw gunstgenoten uw barmhartigheid.

Uw volk zal, HEER, uw grootheid altijd loven.

Niets gaat uw heerlijk koningschap te boven.

Uw koningschap zal alle eeuwen duren,

uw heerschappij het nageslacht besturen.

Psalm 145:3