Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Woordenschat

Jaargang: 
12
Datum: 
07 feb. 2018
Nummer: 
3
Schrijver: 
E. de Marie-de Ruig
ID:
1822
Rubriek: 

Barmhartig

De vorige keer hebben we het woord 'almachtig' besproken en we willen deze keer verder gaan met het woord: 'barmhartig'. Ook nu zullen we steeds korte bijbelgedeelten lezen of delen uit de belijdenissen of de catechismus. Houden jullie je bijbeltje en psalmboek bij de hand?

Betekenis

Het woord 'barmhartig' betekent volgens het woordenboek: medelijdend, mededogend. Als je barmhartig bent, leef je met iemand mee en dat doe je niet alleen met woorden, maar juist ook met daden. Je laat zien dat je echt met iemand mee wilt lijden of mee wilt leven. Je doet dit niet omdat je er wat mee wilt verdienen, maar alleen omdat je de ander wilt helpen.

Als je iemand barmhartigheid bewijst, gebeuren er drie dingen: je ziet dat er nood is bij de ander, het gaat je aan het hart èn je helpt.

 

In de Bijbel lezen we over God die barmhartig is, maar ook over mensen die barmhartigheid bewijzen. Voor het woord 'barmhartig' wordt ook wel eens het woord 'ontferming' gebruikt.

 

We willen nu samen een aantal gedeelten lezen die gaan over barmhartigheid.

We beginnen in het Oude Testament. Lees je mee?

Jona verwijt de Here Zijn barmhartigheid

Lezen: Jona 3:1-4:3

 

Jullie kennen vast de geschiedenis van Jona. Jona kreeg de opdracht van de Here om naar de stad Ninevé te gaan en te profeteren. De mensen in deze stad hadden de straf van de Here verdiend, omdat ze zoveel zondige dingen hadden gedaan.

Zoals jullie weten, gaat Jona eerst de andere kant op. De Here stuurt een storm en Jona wordt overboord gegooid. Hij erkent dat God een storm heeft gestuurd, omdat hij vluchtte voor de opdracht van de Here. Maar God stuurt een vis die hem opslokt en op het droge spuugt. Jona kan toch op weg naar Ninevé.

 

We hebben net gelezen dat Jona de straf verkondigd heeft aan de inwoners van Ninevé en dat zij berouw kregen over hun zonden. God ziet dit berouw en Hij besluit om Ninevé niet te straffen. En dan lezen we dat Jona boos wordt. Hij wordt boos, omdat de Here barmhartig is voor Ninevé. Terwijl Jona dankzij Gods barmhartigheid nog in leven is! Gods barmhartigheid zien we in deze geschiedenis dus op verschillende momenten. We zien het als Hij Jona redt, nadat Jona overboord is gegooid. God stuurt een vis die Jona opslokt en weer uitspuugt op het droge.

En Gods barmhartigheid blijkt uit het feit dat Hij de inwoners van Ninevé niet straft, maar hen laat leven.

 

In het Nieuwe Testament lezen we ook over 'barmhartig-heid'. Lees maar mee.

De barmhartige Samaritaan

Lezen: Lukas 10:24-37

 

Ook dit is een bekende geschiedenis. De Here Jezus vertelt aan een wet-geleerde een gelijkenis om hem uit te leggen wie zijn naaste is. Jezus vertelt dan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De priester en de Leviet lopen voorbij aan de beroofde, gewonde man, maar de Samaritaan stopt en gaat de man helpen.

Dat is heel bijzonder, want de Joden en Samaritanen waren elkaars vijanden. Deze Samaritaan brengt hem naar een herberg en laat zelfs extra geld achter voor de verzorging van de gewonde man.

Als de Here Jezus na het vertellen van deze gelijkenis aan de wetgeleerde vraagt wie hier de naaste is, antwoordt de wetgeleerde: degene die hem barmhartig-heid bewezen heeft.

 

Kunnen wij ook barmhartig zijn? Uit onszelf vinden we dat heel moeilijk, maar we mogen God vragen of Hij dat door Zijn Heilige Geest in ons wil werken.

In Zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over 'gij zult niet doden'.

De uitwerking van de catechismus geeft in vraag en antwoord 107 aan hoe we met onze naaste om horen te gaan. Daar staat o.a. dat God gebiedt dat we barmhartig zijn voor onze naaste.

God is barmhartig

Lezen: artikel 2, Hoofdstuk II, Dordtse Leerregels (blz. 483 kerkboek)

 

In dit artikel lezen we waarom God barmhartig is. Hij heeft in Zijn barmhartigheid Zijn eniggeboren Zoon gegeven, die in onze plaats de straf op de zonde gedragen heeft.

 

Wanneer we Heilig Avondmaal vieren, gedenken we de dood van onze Here Jezus. Hij heeft door Zijn dood de straf, die wij hadden verdiend, gedragen. Door Hem mogen wij nu weer Gods kinderen zijn. Jullie weten vast wel dat de dominee altijd een formulier leest bij de viering van het Heilig Avondmaal. Dit formulier eindigt met een citaat uit Psalm 103 over de barmhartigheid van de Here:

 

Psalm 103:8-13

Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.

Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.

Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

 

Die God is ook jouw God en daarom mag jij God aan-roepen als Barmhartig God en Vader. Weet je nog dat we de vorige keer hebben gezien dat er gebeden in ons kerkboek staan die beginnen met 'Almachtig'? Zo zijn er ook gebeden die beginnen met 'Barmhartig'. Lees maar eens op bladzijde 528 van je kerkboek het dankgebed na het Heilig Avondmaal.

 

Barmhartig Vader op uw troon,

wij bidden tot U door uw Zoon,

wij knielen voor uw aangezicht

dat straalt in heerlijkheid en licht.

(Gezang 38:1)