Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

De wereld draait niet om jou

Jaargang: 
3
Datum: 
24 jun. 2009
Nummer: 
24
Schrijver: 
Annie van der Linden
ID:
533

Eeuwen geleden geloofden de mensen dat de aarde in het midden van het heelal stond. Trots konden ze zeggen: dit is nou onze planeet, de stilstaande aarde. Alle planeten en sterren draaien om ons. Totdat Copernicus kwam met zijn vragen. Kan iemand mij vertellen wat de verandering van de seizoenen veroorzaakt? En: weet iemand precies hoever schepen kunnen varen voordat ze van de aarde vallen? De mensen lachten wat en wuifden zijn vragen weg. Wie had er nou tijd om zich met deze dingen bezig te houden? Maar Copernicus bleef aandringen. Hij tikte de mensen als het ware op de schouder. Hij wees omhoog, richtte zijn vinger naar de zon en zei: Kijk, dat is nou het echte middelpunt van het heelal.

De schok

Je kunt je voorstellen dat de woorden van Copernicus een schok teweeg brachten. Velen geloofden hem niet en verklaarden hem voor gek. Mensen die hetzelfde als hij vertelden werden zelfs in de gevangenis gezet. De mensen hielden niet van degradatie. Jarenlang had de aarde met haar bewoners in het middelpunt gestaan. Nu kwam Copernicus en ontkende dat.
Ook wij willen zo graag in het middelpunt staan. Soms bewust, soms onbewust. Daarom moeten ook wij op de schouder getikt worden. Het is God zelf die dat doet. Hij wijst naar zijn Zoon Jezus Christus!

  .. naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem , die alles in allen volmaakt. (Efeziërs 1:19-22)

Anders dan we geneigd zijn te denken, draait de wereld niet om ons. Zoals Johannes zegt:

  Hij moet wassen, ik moet minder worden. (Joh. 3:30)

Nee, de wereld draait niet om jou en niet om mij. Deze verschuiving in ons denken vindt met moeite plaats. Zijn we er niet vanaf onze jeugd al mee bezig om ons gelijk te krijgen? Ik wil een goede functie. Ik wil dat het weer me goed uitkomt. Ik wil dat het verkeer me meezit. Ik wil een regering die me helpt Zie je hoe je al in kleine dingen gericht bent op jezelf? Het gaat allemaal om onszelf! Je hoort het de mensen weleens zeggen. Wat leven we toch in een individualistische tijd. Dat wil zeggen dat iedereen maar aan zichzelf denkt, in plaats van het belang van een ander voorop te zetten. Stel dat iedereen in een orkest zijn eigen muziekstuk zou spelen. Wat zou het dan een rommeltje worden. Daarom is het tijd dat we onze plaats gaan zien. We moeten onze plaats in het orkest innemen en samen spelen. Samen het lied spelen dat onze Maker ons gegeven heeft. En laat het lied dan tot Zijn eer zijn. Dan hoor je de verandering. In plaats van: dat wil ik! gaan we horen: wat zou God willen? Ons leven krijgt zin als we onze plaats accepteren. Alles wat we krijgen aan goede dingen, alle problemen. Alles voor Hem. Het leven met God in het middelpunt is noodzakelijk. Het redt ons van een leven dat er niet toe doet. Hoe vindt deze verschuiving plaats? Niet door dit artikel te lezen of een mooi boek. Allereerst stellen we het werk van de Heilige Geest voorop. Hij verandert ons. Luister maar eens naar de apostel Paulus:

  en wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. (2 Kor.3:18)

Moeten we dus maar met onze armen over elkaar gaan zitten tot de Heilige Geest ons verandert? Nee, natuurlijk niet. De Heilige Geest gebruikt immers de middelen die God ons gegeven heeft? Daarom moeten wij een actieve houding aannemen. We moeten bidden om Gods leiding en Geest, trouw naar vereniging en catechisatie gaan en persoonlijk de Bijbel bestuderen. In de Bijbel staat beschreven hoe God wil dat wij leven. Kijk eens naar je eigen leven, wat is het middelpunt van jouw leven? Zou je geen verandering kunnen gebruiken?

Toon mij Uw heerlijkheid

Kort na de geschiedenis met het gouden kalf sprak Mozes met de Here in de tent der samenkomst.

  en de Here sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend.(Ex.33:11)

De Here gebood Mozes om op te trekken, om verder te reizen. Mozes pleitte bij God om hulp:

  zie, Gij zegt tot mij: doe dit volk optrekken, maar Gij hebt mij niet doen weten, wie Gij met mij zult zenden..(Ex.33:12)

God geeft dan zijn hulp.

  Moet ik zelf met u medegaan om u gerust te stellen?

God gaat mee en Mozes weet zich afhankelijk van Zijn hulp. Zonder God reist hij niet verder. Nadat de Here als antwoord heeft gegeven dat Hij mee zal gaan, doet Mozes nog een verzoek:

  Doe mij toch uw heerlijkheid zien

Even houden wij onze adem in, is dat niet gevaarlijk? God heeft immers beloofd dat Hij mee zal trekken? Is Gods hulp dan niet genoeg? Mozes overschrijdt een grens met deze vraag. Zijn verzoek is niet langer een bede om een gunst van God, zijn verzoek is een bede om God zelf. Mozes bidt: laat mij toch uw glans zien, toon mij uw kracht, uw sterkte, uw grootsheid. Toon mij een glimp van uw heerlijkheid, o God. Mozes vraagt God om verhoring van een persoonlijke wens. Gods heerlijkheid zien, tot versterking van zijn geloof. En God verhoort zijn gebed. Hij plaatst Mozes in de holte van een rots en zegt tot hem:

  Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven(Ex.33:20)

Dan gaat de heerlijkheid des Heren aan Mozes voorbij en kan Mozes een glimp opvangen van Gods heerlijkheid. De uitwerking is onmiskenbaar. Mozes’ gezicht straalt. Hij weet het zelf niet maar de Israëlieten konden hun blik niet op het aangezicht van Mozes richten om de heerlijkheid van zijn aangezicht.(2 Kor.3:7) Zou het verzoek van Mozes niet ook het onze mogen en moeten zijn? Kijk maar eens naar jezelf. Je leeft in een stervend lichaam, we leven in een zelfzuchtige samenleving, onze planeet is in verval, de satan gaat steeds feller tekeer. Jij en ik hebben nodig wat Mozes nodig had. Een glimp van Gods heerlijkheid. Niet op dezelfde manier als Mozes. Hoe dan wel? Lees maar mee in het vervolg van dit artikel.

Gods heerlijkheid wordt verkondigd

Vragen om Gods heerlijkheid te zien, is vragen om alles van God te mogen zien. Gods heerlijkheid omvat al zijn eigenschappen. David bezingt Gods heerlijkheid in psalm 29.

  De stem des Heren is over de wateren, de God der heerlijkheid doet de donder weerklinken, de Here over de geweldige wateren.

Het hebreeuwse woord voor heerlijkheid stamt af van een wortel die zwaar, gewichtig of belangrijk betekent. Gods heerlijkheid bezingt dus zijn belangrijkheid, zijn uniekheid. Alles heeft als doel om zijn heerlijkheid te verkondigen. Waarom bestaan de hemelen?

  De hemelen vertellen Gods eer (ps.19:2a)

Iedere daad van de hemel openbaart Gods heerlijkheid. Iedere daad van Jezus deed hetzelfde. Hij leerde ons bidden:

  Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd(Matth. 6:9)

Gods eer gaat voorop. Ook vlak voor zijn kruisiging. Jezus verklaart dan:

  Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze ure? Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen. Vader, verheerlijk uw naam! (Joh.12:27,28)

Jezus had zijn roeping vervuld want

  Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt.(Joh.17:4)

Alles draait dus om Gods eer, Gods heerlijkheid. Wij wagen het dan vaak om te vragen: is zo’n opstelling niet egocentrisch? Waarom beveelt God zichzelf zo aan? Laten we een voorbeeld gebruiken om het duidelijk te maken. Als een kapitein op een reddingsboot zich stilhield? Zouden de drenkelingen dat willen? Nee, natuurlijk niet. Ze willen dat hij schreeuwt: hier ben ik, pak mijn hand, ik kan je redden. Kijk eens om je heen. Velen drijven in een zee van wanhoop, van schuld en van woede. Het leven wordt een puinhoop. Maar God kan ons redden. Er is maar één boodschap die belangrijk is. De Zijne! Het is noodzakelijk dat we Gods heerlijkheid zien. Als we eenmaal aan boord van de reddingsboot zijn, wat wordt dan ons doel? Precies! We maken anderen attent op de bekwaamheid van de Kapitein. Heeft God het dan nodig, dat Hij door ons verheerlijkt wordt? Nee, God heeft onze eer niet nodig. Hij is in zichzelf volmaakt, Hij is verheerlijkt in Zichzelf. Hij is de almachtige God, schepper van hemel en aarde. Daarom houdt onze lofprijzing ook niet op. Na dit leven zullen we God voor altijd loven en prijzen. In de hemel zullen we Hem de eer geven die Hem toekomt.

  Want het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.(Opb.5:12)

Weerspiegel Zijn heerlijkheid

Al eerder lazen we de tekst uit 2 Kor. 3:18. Deze keer citeer ik deze tekst uit de Statenvertaling.

  En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

Hoe wordt deze tekst bedoeld? We moeten hier denken aan de heerlijkheid die Christus, tijdens zijn leven op aarde, openbaarde. We lezen hiervan in Joh. 1:14 en 18

  Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

en in vers 18:

  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen

We kunnen dan denken aan de heerlijkheid die Christus al tijdens zijn vernedering op aarde had maar we moeten vooral denken aan de verhoogde Christus. We kunnen de verhoogde Heiland niet meer aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Dat vooruitzicht wacht ons in de hemel. Maar toch zien we zijn heerlijkheid. Zoals we in de Statenvertaling lezen: als in een spiegel aanschouwende. Waaraan moeten we denken bij het woord heerlijkheid? We kunnen daarbij denken aan het werk dat Christus, door de Heilige Geest, werkt in de gemeente. De Here laat daarin zijn majesteit uitkomen. Nu zegt Paulus dat wij veranderen naar hetzelfde beeld. In de spiegel zien we een beeld van Christus’ heerlijkheid. Naar dat beeld, naar die heerlijkheid, zijn we op weg. Dat gaat niet heel snel, nee dat verandert langzaam. We moeten dat niet beperken tot de toekomstige verandering van ons lichaam. Nee, Paulus spreekt op deze plaats ook over levensvernieuwing. Levensvernieuwing die niet stilstaat maar die elke dag voortgaat. Levensvernieuwing, dat is dat we steeds meer en meer aan Christus gelijkvormig worden. Hoe deze vernieuwing plaatsvindt? Door het werk van de Heilige Geest. Hij is de werkmeester van de steeds voortdurende verandering. Door de Heilige Geest worden we steeds meer naar het beeld van Christus veranderd. Bij de wederkomst van Christus wordt deze verandering voltooid. Steeds meer naar het beeld van Christus veranderen, dat betekent voor jou:

  wat gij ook doet, doet het alles ter ere Gods(1Kor.10:31)

Alles? Alles! Laat jouw boodschap zijn heerlijkheid weerspiegelen.

  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken(Matth. 5:16)

Laat je behoud Gods heerlijkheid weerspiegelen

  in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid(Ef.1:13,14)

Laat je lichaam Gods heerlijkheid weerspiegelen

  Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? (....) Verheerlijk dan God met uw lichaam.(1Kor.6:19,20)

Dat ook ziekten kunnen meewerken tot eer van God, zien we bij Lazarus. Jezus zegt daar:

  deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde.

Ook je succes eert God.

  vereer de Here met uw rijkdom(spr.3:9)

Je ziet het, alles in je leven moet Gods heerlijkheid centraal zetten.

Laat je gebed dan zijn of je door de Heilige Geest een werktuig mag zijn van God. Door Hem in je leven centraal te stellen, door zijn heerlijkheid te weerspiegelen bij alles wat je doet. Houdt altijd het Schriftwoord in acht uit Kol.3:17

  en al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem.