Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Vrijheid

Jaargang: 
4
Datum: 
28 apr. 2010
Nummer: 
16
Schrijver: 
Annie van der Linden
ID:
665

Maanden met een feestelijk tintje, zo kunnen we april en mei wel noemen. Natuurlijk hebben we de christelijke feestdagen zoals Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Buiten dat vieren we als land ook Koninginnedag, Bevrijdingsdag en hopen we op vier mei de gevallenen te herdenken. Dagen van bezinning maar ook van gezellig samenzijn. Het thema dat in alle dagen terugkomt is vrijheid. Vrijheid voor ons als kinderen van God maar ook vrijheid van oorlog als volk en land.

Vrijgekocht

Enkele weken geleden mochten we de dood en opstanding van onze Here Jezus Christus gedenken. We lazen in het evangelie over de paasmaaltijd, de gang naar het kruis, de vernederingen en de kruisiging. Allemaal voor ons, voor jou en voor mij.

  Om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. (Gal. 4: 5)

Het is goed om hier op Goede Vrijdag in het bijzonder bij stil te staan. Om stil te staan bij Gods toorn over de zonden. Zijn toorn over de zonden was zo groot dat Hij, eerder dan ze ongestraft te laten, zijn geliefde Zoon Jezus aan het kruis gegeven heeft. Jezus nam de straf op zich. Hij dronk de beker leeg die zijn vader Hem te drinken gaf. Na Goede Vrijdag is het Pasen geworden. Jezus stond op uit de dood. Ja, Hij overwon de dood. We lezen dat zo mooi in 1 Korintiërs 15:54

  de dood is verzwolgen in de overwinning

en later

  Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus

Vrijheid en overwinning! Door het offer van onze Here Jezus Christus en zijn opstandig mogen we de ware vrijheid (leren) kennen.

Ware vrijheid

  Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.(Joh. 8: 36)

Door Jezus’ verzoenend lijden en sterven mogen we vrij zijn. Werkelijk vrij. We zijn bevrijd van de schuld der zonden. Christus bloed heeft de zonden en overtredingen weggewassen. De schuld die op ons lag, heeft Hij op zich genomen. We zijn ook vrij van de macht der zonden. Door de werking van de Heilige Geest gaan we de oude mens steeds meer de rug toekeren en staat de nieuwe mens in ons op. Daarvoor is bekering nodig. Dagelijks voor Gods aangezicht komen en onze zonden belijden. Maar we zijn vrij, vrij van de angst voor God. We hoeven niet meer als Adam bang weg te kruipen. Nee, we weten dat de toorn gedragen is en dat we met Christus als voorspraak vrij voor Gods aangezicht mogen komen. Doordat Christus de dood heeft overwonnen mogen we leven zonder angst voor de dood. We mogen met Paulus meezeggen :

  Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?

Overwinning door onze Heer en Heiland en daarmee ook voor ons. Het beste zal nog komen, straks zullen wij voor eeuwig vrij zijn. Onze klederen zullen worden gewassen in het bloed van het Lam, we zullen in Christus vrij gesproken worden van het oordeel. Dan zullen we eeuwig leven in de stad met paar’len poorten, waar er altijd vrede zal zijn.

Leven in vrijheid

Voordat onze Heiland de laatste uren van zijn leven op aarde inging, heeft hij in de tuin van Getsémané gebeden. Jezus bad daar onder andere het volgende:

  Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.(Joh. 17: 14-17)

Een mooi gebed, te meer omdat we weten dat het de Here Jezus zelf is die voor ons bidt. Ook na zijn dood en opstanding mogen en moeten we dit woord ter harte nemen. We zijn vrijgekocht. Onze zonden worden vergeven in Jezus naam. Dit wil niet zeggen dat we er dan zijn. Dat we niets meer hoeven te doen. Nee, we moeten waken en werken. Dat lezen we ook in de Bijbel:

  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.(Gal. 5: 1)

Hoe makkelijk worden we weer slaaf van de zonde. Slaaf van geldzucht, van alcohol, van eerzucht, van lusten of van stress. Soms valt het niet eens op en zeggen degenen die het juk dragen, vrij te zijn. Dat het er heel nauw op aankomt, leert ons de Here Jezus zelf. Hij zegt:

  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. (Joh. 8: 34)

We moeten blijven waken en acht slaan op elkaar. Soms is het tijd om wakker geschud te worden. Om te kijken hoe het met onze geestelijke vrijheid gesteld is. Daarbij mogen we meedraaien in de maatschappij, stemmen op een partij naar onze overtuiging. Maar laten we wel in het achterhoofd houden wat de echte vrijheid is en waar die verkregen kan worden. Deze is veel heerlijker dan welke vrijheid ook. Je bent vrijgekocht met kostbaar bloed. Bloed van Gods eigen Zoon. Iedere zondag weer mogen we feest vieren en dankbaar zijn voor onze vrijheid. Het is God die vrijheid geeft, zowel geestelijk als in ons land. Laten we daarom eens kritisch kijken naar de manier waarop we de vrijheid in Nederland vieren. Nee, dan bedoel ik niet dat we om ons heen moeten kijken naar de ander. Maar dan bedoel ik een ieder persoonlijk. Past het om als ware vrije mee te doen met de oppervlakkige viering van vrijheid op een bevrijdingsfestival?

Christelijke vrijheid

Christelijke vrijheid is een term die vandaag de dag vaak misbruikt wordt. Zij wordt dan aangewend om aan te geven dat christenen vrij zijn van een te letterlijke binding aan Gods geboden. We lezen echter in Galaten 5:13

  Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als aanleiding voor het vlees..

W at moeten wij dan zien als christelijke vrijheid? Allereerst dat wij pas in Christus en door de kracht van zijn Geest vrij zijn om een begin te maken aan het gehoorzamen van Gods wet. Vanuit onszelf zijn we daar niet toe in staat. Alleen als we leven door de Geest kunnen we een klein begin maken. Het tweede waar we het begrip christelijk vrijheid op kunnen betrekken is het vrij zijn van de schaduwachtige wetten van het Oude Testament. Bij de tien geboden heeft de Here ook een groot aantal detailwetten gegeven. Hij heeft deze gegeven om aan te geven hoe de tien geboden (in de praktijk) ingevuld moesten worden. De detailwetten kunnen we onderscheiden in schaduw-wetten en morele wetten. Een voorbeeld van de schaduw-wetten zijn bijvoorbeeld de inzettingen rondom het offeren. Deze schaduwachtige gebruiken zijn na de komst van de Here Jezus niet meer nodig. Hij heeft met zijn offer voor alle zonden volledig betaald. De morele wetten zijn samengevat in de tien geboden. Deze tien geboden horen wij iedere zondagmorgen in de kerk. De Here wil dat wij naar deze geboden ons leven inrichten om Hem daarmee te eren. Hij heeft daarmee het goede voor ons op het oog. Als we leven naar zijn geboden zal Hij dat ook zegenen. Lees maar eens mee in Jacobus 1: 25

  Wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.

Dankbaarheid

We keren terug naar ons vaderland. Velen van ons zijn in een tijd van vrede geboren. Zij hebben nooit een tijd van verdrukking en tirannie gekend. Waarderen we de vrijheid in ons land? Zijn we dankbaar voor wat God ons daarin geeft? Vrijheid is voor ons moeilijk op waarde te schatten. Toch moeten wij dit altijd proberen en bidden voor de mensen bij wie de situatie anders is. Misschien komt er voor ons ook een tijd dat we geen vrijheid meer zullen kennen. Misschien zullen we vervolgd gaan worden om het geloof. Laten we daarom bidden om het behouden van de vrijheid. Om de vrijheid van geloof en de vrijheid van onderwijs. Niet alleen voor ons maar ook voor de komende generaties. We mogen in Nederland veel vrijheden genieten. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van handel en zo kunnen we nog wel een hele lijst opnoemen. Als we terugkijken in de geschiedenis zien we dat gebrek aan vrijheid een grote oorzaak van ellende is geweest voor veel volken. Kijk maar eens naar het volk Israël in ballingschap, het Romeinse rijk of wat dichterbij de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Vrijheid veroveren en bewaren heeft veel strijd opgeleverd door de tijden heen. Velen hebben hun leven gegeven voor de vrijheid en doen dat nog steeds. Ja, we hebben het goed in een vrij Nederland. Toch moeten we deze vrijheid niet overschatten. Echte vrijheid is immers alleen te vinden bij het kruis. Al is vrijheid geworden tot het hoogte ideaal voor de mensen om ons heen, we weten dat er op aarde geen wereldvrede zal komen. Nee, we weten juist dat de oorlogen en vervolgingen naarmate de tijd van Christus wederkomst naderbij komt, zullen toenemen. We hoeven daar niet bang voor de zijn. We mogen de voetstappen van de naderende Christus erin herkennen. Dan als Hij wederkomt zullen we de eeuwige vrede en vrijheid ingaan. Nu mogen we daar al een deel van hebben. Ben je dankbaar voor je geestelijke vrijheid? Waardeer je deze? Je weet wat voor offer er nodig was. We mogen ook weten dat niemand deze vrijheid kan afnemen. We lezen daar mooie woorden over in Romeinen 8 vanaf vers 31. Niemand en niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. De vrijheid is voor ons verworven, niemand kan daaraan komen. Dit mag ons troosten en maakt ons blije mensen die met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.