Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Bij voorbaat dank

Jaargang: 
7
Datum: 
06 feb. 2013
Nummer: 
9
Schrijver: 
Maarten Dijkstra
ID:
1139


Het nieuwe jaar 2013 is al weer een paar weken oud. Het jaar 2012 is voorbij. Rond de jaarwisseling kijken we vaak terug op het afgelopen jaar. We wegen het jaar en verbinden er woorden aan naar aanleiding van wat er gebeurd is: een goed of een moeilijk jaar. Voorspoed of tegenspoed. Vaak blijkt dat ons leven anders ging dan we aan het begin van dat jaar dachten. God heeft anders gewerkt dan we hadden gedacht of gehoopt. Wat kan dat moeilijk zijn. Zijn onze dank en gaven niet vaak gekoppeld aan hoe wij Gods werken in ons leven beoordelen? Maar zal aan het eind van 2013 niet blijken dat God toch weer anders heeft geregeerd dan wij hoopten of wilden? Met welke hoop en troost gaan we dit jaar dan in? Kunnen we God loven en dankbaar zijn als we niet weten hoe Hij de dingen bestuurt? Dank geven zoals we beloven en verplicht zijn? We willen in dit artikel kijken naar het verband tussen Gods werken en onze dankbaarheid jegens God.

Anno Domini 2013

Boven dit artikel staat A.D. 2013. Dat betekent: Anno Domini 2013 in het jaar van de Here 2013. Het jaar 2013 is een jaar van de Here. Daarmee zeggen we heel veel. De tijden, eeuwen en jaren zijn niet van óns. Ze zijn van de enige ware God die alles maakte. 2012 is van Hem. 2013 evenzo. Onze God is de Schepper en Eigenaar van de uren, dagen, maanden en jaren. Hij onderhoudt en regeert de tijden en jaren als jouw en mijn trouwe God en Vader (H.C. zondag 9). Ook alle dingen die in de schepping en in ons leven in 2012 gebeuren. En ook in 2013. Niets gaat niet buiten Hem om. Deze God, onze Vader, deelt jou en mij dingen toe in ons leven. Dat kan Hij omdat Hij God is. Hij ontvouwt Zijn raad in de tijd. In ons leven.

Dat kan zo aan het begin van 2013 best spannend zijn. Want wat zal er allemaal gebeuren? Helemaal als God in 2012 toch anders heeft gewerkt dan je had gehoopt of gewild. Wat zouden we soms graag in de toekomst kijken Dan hebben we zekerheid of toch niet?

Nee, dat lijkt misschien wel zo, maar dan ligt onze zekerheid in kennis van de toekomst. En dat wil God juist niet. Hij wil geen voorspellingen doen of alles onthullen.

Allereerst omdat Hij God is en wij schepsel. De verborgen dingen van de toekomst zijn van Hem (Deut. 29:29). We moeten Hem daarin erkennen als onze God en Eigenaar van 2013.

Ook wil God dat wij bij de geopenbaarde dingen leven. Die vinden we in Gods Woord. God wil geloof en vertrouwen van ons. Gelovige erkenning van de grenzen die Hij als Schepper stelde aan ons, Zijn schepsel. Hij wil dat we Hem vertrouwen als onze Vader, dat Hij alles doet meewerken ten goede. Dat kan Hij omdat Hij de almachtige God is. Maar Hij wil het ook doen als onze trouwe Vader! Lees maar in Zondag 9.

God is God

Geloof en vertrouwen in God en Zijn bestuur van ons leven. Wat kan dat soms moeilijk zijn, als God anders heeft gewerkt dan we hoopten of wilden. Dat kan vragen oproepen: Is God wel echt betrokken op mijn leven?, Waarom gaat het dan zo?. Om het wat scherp te zeggen: misschien valt God óns wel tegen. Uit wat er in ons leven gebeurt, uit de feiten, trekken we dan conclusies over God en wie Hij voor ons is. Of Hij wel echt als een Vader voor ons zorgt en zo ons leven leidt.

Maar zoals we boven al schreven, Gods vaderlijke zorg over ons leven en voor dit nieuwe jaar 2013 is een geloofszaak. Dat kun je niet uit de feiten alleen afleiden. Vooral niet omdat wij maar beperkte schepselen zijn. Hoe kunnen wij alles overzien tot in de toekomst? Hoe kunnen wij mensen God ter verantwoording roepen en begrijpen (vgl. Jes. 55:8-9; Job 39:34-40:28)?

Luther zei eens: we moeten God God laten. We moeten Hem erkennen en vertrouwen als God en Schepper. Hij is oneindig veel groter en wijzer dan wij. Bovendien mogen we uit Zijn Woord weten dat Hij na de zondeval weer naar ons om wil zien. Wij hebben zelf de zonde en de ellende in de wereld gebracht. De breuk met God. Toch wil God dankzij het werk van Christus onze Vader zijn. Hij wil weer gemeenschap met ons hebben. Ons bewaren bij de gemeenschap met Hem dwars door moeiten en ellende heen. Hij zorgt ervoor dat niets ons van Zijn liefde kan scheiden.

Dat belooft wat voor 2013! Ook als in 2012 Gods regering ons tegenviel. Want we geloven toch dat die grote almachtige God, Schepper en Vader in Christus doet wat Hij belooft? Hij belooft ons dat Hij alles doet meewerken ten goede en helemaal niets ons kan scheiden van Zijn liefde.

Ja, dan kunnen we ook bij moeiten en onzekerheid over wat 2013 ons zal brengen, vol goede moed en hoop verder gaan. Dan kunnen we zelfs God danken om Zijn werken. Ook om Zijn leiding van ons leven. Want we mogen weten dat Hij met ons aan het werk is. Hij wil ons bij Zich houden. Ons vormen en opvoeden. Ons leren wat het is om van Hem alleen alles te verwachten en om ons leven bij Hem alleen te zoeken.

Altijd school

We kennen allemaal Zondag 9 en 10 over Gods regering en Zijn voorzienigheid. Geloven we ook wat er staat? Hoe functioneert dit in ons leven bij tegenspoed en voorspoed? Putten we er dan echt troost uit? Zijn we geduldig en dankbaar? Onze hemelse Vader wil ons leren lopen en werken in Zijn koninkrijk. Hij wil als onze Pedagoog en Meester leren hoe we wijs moeten worden tot zaligheid.

Onze levenspraktijk van elke dag is de leerschool van het geloof. We zitten daar in de schoolbanken van het praktijklokaal en krijgen elke dag les uit het Boek van de Meester. Met Psalm 90:12 kunnen we het zo zeggen: dat de Here ons wil leren onze dagen te tellen, dat wij een wijs hart krijgen.

Bij deze school studeer je nooit af. Altijd les. Je leven lang. Maar als het goed is, kom je wel verder. Je groeit in kennis en wijsheid (Col. 1:9-12; 2 Petr. 3:17-18). Daarom zijn de ouderen zo belangrijk in de gemeente. Zij hebben al lang les gehad in deze school. Ze hebben al veel geleerd. Wat een levens- en geloofswijsheid zullen ze mogen hebben! Vraag hen maar eens! Ze willen ons vast laten delen in wat zij mochten leren (Ef. 3:16-21, Col. 3:16).

Andere opleiding en Leraar?

Wat is het belangrijkste in ons leven en voor onszelf? Luisteren we daarvoor gelovig naar wat onze Schepper, Vader en Leraar hierover zegt, zoals we hierboven zagen? Of willen we dat zelf bepalen en invullen? Willen we stoppen met de leerschool van het geloof waar God onze Leraar is? Omdat de praktijklessen en de Leraar óns tegenvallen? Omdat God in 2012 anders heeft gewerkt in ons leven dan wij wilden en zelf wijsheid vonden?

Maar dat betekent dat ons eigen goede leven en ons geluk op aarde het belangrijkste zijn. Daaraan moet God maar meewerken. Als Hij dat doet, willen we Hem ook wel onze dank geven Ook in 2013. We zetten onze eigen levensroute wel uit voor God.

Dit betekent dat we zélf op de stoel van de Leraar gaan zitten. Dat we zelf de praktijklessen gaan samenstellen. We kiezen dus een andere opleiding en leraar: onszelf. Dat heeft grote gevolgen, want dan laten we God geen God (zie boven). Dan beelden we ons een god in die wij prettig vinden en maken we eigen (levens)wijsheid tot Gods wijsheid. In de grond van de zaak is dit zonde tegen het eerste en tweede gebod.

Waar blijft dan onze troost en hoop in 2013? Want als wij het allemaal zelf willen bepalen, hebben we nú geen troost en hoop en staan we stráks met lege handen. Het aardse is vergankelijk en tijdelijk. Maar, in de erkenning van God als onze Schepper, Eigenaar, Leraar en Vader dankzij Christus, gaat er een heel koninkrijk met schatten en gaven voor ons open!

Blijf je daarom onderwerpen aan de Here en blijf God erkennen als de enige ware God. En stop nooit met Zijn leerschool van het geloof.

Het belangrijkste

Een bekende Bijbeltekst zegt dat we éérst Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid moeten zoeken (Matth. 6:33). Alles wat we voor ons leven en voor 2013 nodig hebben zullen we in die weg ontvangen. Hier staat dus dat Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid het belangrijkste voor elke dag in 2013 is. Dat betekent de erkenning van onze God en Schepper als Koning over ons leven. Maar dan mogen we Hem ook tot Vader hebben! Als burgers van Gods rijk hebben we een eeuwig en onwankelbaar koninkrijk (Hebr. 12:28).

Het rijk van God sluit alle geestelijke én tijdelijke schatten en gaven in. Alles wat we voor ons leven hier op aarde in Gods dienst nodig hebben. God geeft in Zijn koninkrijk aan ons wat we nodig hebben voor onze dienst aan Hem. En niet voor onze dienst aan onszelf. Want we zijn geschapen met het doel om God te dienen. Dat zegt Matth. 6:33 ook: Gods koninkrijk zoeken en Gods gerechtigheid.

Gods gerechtigheid zoeken en doen is een verbondszaak. Het betekent dat wij de Here onze God helemaal willen dienen en liefhebben en onze naaste als onszelf. Een leven in verbondsgemeenschap met God, in trouw aan de beloften en eisen van het verbond. Zo komen de beloften, de weldaden van het verbond tot ons. Ook in 2013. In voorspoed en tegenspoed.

Doel van ons leven

Zondag 3 H.C. zegt dat God de mens in ware gerechtig-heid en heiligheid heeft geschapen. Met als doel dat deze mens God, zijn Schepper, naar waarheid kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou. Om Hem te loven en te prijzen. Dat is de zin van ons leven. Ook in 2013. In voorspoed. Ja, en ook in tegenspoed.

Het gaat in ons leven om de kennis van God en om de dienst aan, verheerlijking van en vreugde in God. In Zijn scheppingswerken. En na de zondeval ook in Gods herscheppingswerken. Dat is alles wat Hij in Christus heeft gedaan, doet en zal doen.

Dan kun je denken aan de heilsfeiten. Gods barmhartig-heid en genade dat Hij ons na de zondeval weer opzocht en ons wil redden. Dat we weer mogen leven in gemeenschap met God en dat Hij in Christus onze Vader wil zijn. Dat Hij alles doet meewerken ten goede en niets ons kan scheiden van Zijn liefde (Rom. 8:31-39).

Dit werk van God in onze redding moet voor ons de eerste reden zijn tot verheerlijking van God en het geven van onze gaven uit dankbaarheid. Zo komen we dankzij Christus weer tot het doel waarvoor God ons geschapen heeft.

Daarom is de echte troost in ons leven het herstel van ons leven tot verheerlijking van God! Ook in 2013. In voor- en tegenspoed.

Juist ook in tegenspoed. Denk maar aan wat we schreven onder de kopjes God is God en Altijd school. God zorgt als een trouwe Vader in al deze dingen voor ons en doet ze meewerken ten goede.

Bij voorbaat dank

In de inleiding vroegen we ons af of we God kunnen danken en verheerlijken als we niet weten hoe Hij de dingen in 2013 zal besturen. Kunnen we wel bij voorbaat dankbaar zijn? Ja. Want het gaat niet om óns. We worden niet dankbaar om wat God voor ons doet en wat in onze ogen prijzenswaardig is. Dan kan ons danklied gauw verstommen, als we het niet begrijpen.

Onze dankbaarheid is een geloofszaak. Een zeker weten en een vast vertrouwen dat God de enige ware almachtige God is en onze Vader in Christus. Dat daarom in Hem alles vast ligt. Zijn beloften ook over ons leven en het jaar van de Here 2013 zijn ja en amen (2 Cor. 1:20). Niets kan ons scheiden van Hem. Hij zorgt in Zijn leiding van ons leven ook in 2013 zo voor ons dat Hij ons bewaart bij onze verlossing en ons doet volharden tot het einde.

Dat belooft wat voor 2013! Dat mag de spanning, verkramping en onzekerheid eruit halen. Het neemt niet de moeiten weg. Maar wel mogen we in die moeiten getroost zijn. Het geeft ons immers een andere kijk op Gods regering van de wereld en van jouw en mijn leven. Daarom kunnen we bij moeiten geduldig en in alle omstandigheden ook dankbaar zijn (vgl. 1 Thess. 5:16-18; Job 1:21-22; Habakuk 3:17-19). Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn.

Onze Leraar wil ons dat leren in de leerschool van het geloof, elke dag door alle omstandigheden heen. We leren daar dat uit God en tot God alle dingen zijn (Rom. 11:36; 1 Cor. 8:6). Dat betekent dat God in Zichzelf bron en doel van onze dank en vreugde is (vgl. art. 1 NGB). Onze dankbaarheid is Gods werk in ons!

Zo kunnen we 2013 in gaan en bij voorbaat al dankbaar zijn in geloof en vertrouwen op onze God en Vader door Christus Jezus.

Soli Deo gloria

God leidt ons leven en Hij werkt in ons leven tot ons behoudt en tot Zijn eer. Dat is het verband tussen Gods werken en onze dankbaarheid jegens God.

Zullen we Hem geloven en vertrouwen en zo dankbaar zijn dit jaar? Zullen we voor elkaar voorbede doen als de Here moeilijke wegen gaat met sommigen van ons? Zullen we dan bidden dat hun (en ons) geloof, vertrouwen en dankbaarheid niet bezwijkt? Opdat Góds werk in ons openbaar mag worden.

Laten we zo volharden in Gods leerschool van het geloof en Hem het danklied van ons leven geven.

Soli Deo gloria!

Blijf aan de HEER uw wegen toevertrouwen,

verheug u in uw God, bewoon het land,

wees Hem getrouw, Hij zal uw toekomst bouwen.

Doe steeds wat goed is, want zijn trouw houdt stand!

Al wat uw hart begeert, zult u aanschouwen,

Hij zorgt voor u en leidt u door zijn hand.

(Ps. 37:2 ber.)