Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Verspil je leven niet...

Jaargang: 
4
Datum: 
20 jan. 2010
Nummer: 
2
Schrijver: 
Jaap Sikkens
ID:
616


Verspil jij je leven? Hoe geef je antwoord op deze vraag? Durf je snel te antwoorden? Heb je door wat hier gevraagd wordt? Is het ja of nee? Of vind je het een vreemde vraag?
In dit artikel willen we het boek “Verspil je leven niet, maar laat het waardevol zijn” van John Piper bespreken.

De schrijver

In Amerika bestaat een sterke stroming die het evangelie bekend wil maken. We kennen allemaal de namen van Rick Warren en Tim Keller. Ook John Piper is een Amerikaanse voorganger. Hij is de leider van de zogenaamde Bethlehem Baptist Church in Minneapolis. Hij heeft al meerdere, in het Nederlands vertaalde, boeken op zijn naam staan. In zijn boeken, preken en artikelen wil hij steeds weer laten zien wat christen-zijn inhoudt. Hij wil jong en oud laten beseffen wat geloven voor de alledaagse dingen betekent.

Ook wij zijn ervan overtuigd dat onze Vader een Hem welgevallig leven wil zien. Als ranken aan de ware wijnstok moeten wij vruchten dragen. Kind van Vader zijn doortrekt ons hele leven. In dit artikel willen we zien of het boek van John Piper ons hierbij kan helpen.

De inhoud

De lijn van het boek is deze. In hoofdstuk 1 legt John Piper uit hoe hij er toe kwam om dominee te worden. Vervolgens vertelt hij hoe Christus de passie in en van zijn leven is geworden. In de daarna volgende hoofdstukken wil hij laten zien dat die passie om te leven voor Christus een leven van risico’s met zich meebrengt. Roemen in het kruis betekent pijn, moeite en verdriet dragen om Christus’ wil. Ja, sterker nog, naast het dragen van het kruis, ook een roemen in het kruis van Golgotha. Hij is immers voor ons gestorven! De conclusie uit deze hoofdstukken is dat het beter is om “goede” risico’s te nemen, dan aan het eind van je leven toe te geven dat je je leven hebt verspild. Na deze hoofdstukken maakt hij in de drie navolgende hoofdstukken duidelijk waarvoor wij leven. Wij moeten met onze blijdschap anderen blij maken in God. Wij leven om te bewijzen dat Hij kostbaarder is dan het leven. Dit betekent dan ook dat wij Hem grootmaken van 9 tot 5. In de laatste hoofdstukken komt hij tot de opdracht dat wij de blijde boodschap van het evangelie tot aan de einden der aarde moeten verspreiden en besluit hij met een gebed.

In deze recensie gaan we de lijn van het hoofdstuk na en komen we aan het eind tot de conclusie of wij als jongeren dit boek beslist moeten lezen of niet.

Autoriteit

Zoals aangegeven begint John Piper met het uitleggen van hoe hij dominee is geworden. Met allerlei levenservaringen wil hij zijn keuzes onderbouwen. We krijgen de indruk dat hij met dit hoofdstuk wil laten zien dat hij autoriteit heeft. Autoriteit betekent: gezag. John Piper spreekt dus met gezag op een bepaald terrein. Door alle tekenen die hij beschrijft blijkt volgens hem dat God hem geroepen heeft tot het ambt. Alle ervaringen moeten dan leiden tot: ik ben door God geroepen, en dáárom mogen jullie, lezers, mij geloven. Het laatste voorbeeld is tekenend. Terwijl hij ziek is en in een ziekenhuis ligt, hoort hij via de radio een predikant ontzettend duidelijk preken. Hij schrijft daarvan: “de preken schudden mijn sluimerende ziel wakker en gooiden het koude water van de werkelijkheid naar binnen. Zó traden leven, God, hemel en hel met heerlijkheid en verschrikking mijn wereld binnen” (p.18).
Heb je er wel eens op gelet dat in theologische boeken van Nederlandse gereformeerde schrijvers zulke levensgeschiedenissen vrijwel nooit voorkomen? En ook de dominee begint zijn preek niet met aan te tonen dat hij werkelijk door God is gezonden. Nee, zeggen wij, de autoriteit van een dominee of ouderling komt niet door wie wat zegt, maar door wat hij zegt. We zien niet de persoon aan (Jacobus 2), maar toetsen alleen of wát die persoon zegt uit de Bijbel komt. Dit boek heeft dus duidelijk Amerikaanse (evangelische) trekken door op deze manier te beginnen.

Passie

Nadat hij geroepen is om God te dienen gaat hij nog meer studeren en ervaart weer andere dingen. Hij komt hierdoor tot de conclusie dat God hem wil gebruiken om te ontdekken wat de Bijbel zegt over een verspild leven. Hij noemt het zelf een bevrijding (p.24). Ook in hoofdstuk 2 laat hij telkens dominees of voorgangers aan het woord, waarna hij weer een stuk uit de puzzel van “zijn levensdoel” naar voren haalt. Voor hem wordt het stukje bij beetje duidelijker wat God van hem wil. Hij komt tot de conclusie dat “gelukkig zijn” en “God verheerlijken” heel goed bij elkaar passen. John Piper voelde zich lang gefrustreerd omdat zijn geluk en Gods verheerlijking niet bij elkaar leken te passen (p.29). Maar, zo is zijn mening, God heeft mij en jou geschapen met één alles omvattende, alles veranderende passie. “Het is Gods bedoeling voor mijn leven om een passie te hebben voor Gods heerlijkheid én een passie voor mijn verblijding in die heerlijkheid, en die twee passies zijn één” (p.29). God verheerlijken is dus volgens John Piper ons geluk. Het is één!

Het woord “passie” komt in dit boek vaak voor. Het wordt gebruikt als het tegengestelde van een verspild leven. Een verspild leven is een leven voor jezelf zonder God. Een niet-verspild leven is een gepassioneerd leven voor God. En die passie is om “met blijdschap zijn alles overtreffende voortreffelijkheid te laten zien op alle terreinen van het leven (p. 37). Een gepassioneerd leven is leven vanuit één enkele passie die de ziel bevredigt. We zijn het met John Piper eens: we leven niet voor onszelf, maar tot Gods eer! Maar het is goed en naar de Bijbel om ook te beseffen wat in Filippenzen 2:13 staat. Het is God zelf die zowel het willen als het werken in ons werkt (vgl. ook Joh. 6:44). Denk daar maar eens over na. Onze Vader vraagt van ons een leven tot zijn eer, maar Hij moet dat zelf in ons bewerken. Door Zijn Woord en Geest moet Hij ons telkens weer bekeren. Ons telkens terugzetten op het rechte pad. Ons telkens vasthouden. De term “passie” komt in het boek vaak voor in combinatie met “ik” of “mijn”. Dat is ook de indruk die uit het boek naar voren komt: wij moeten dingen doen. Wij moeten gepassioneerd zijn. Wij moeten leven voor Christus’ kruis. Wij moeten dit... Wij moeten dat... Ik moet roemen zus... Ik moet kiezen zo...

Erfzonde

Bij het lezen van het boek komt een belangrijk kritiekpunt naar voren. Kunnen wij ons vinden in de manier hoe John Piper de Bijbel laat spreken wat betreft de aangeboren verkeerdheid? De erfzonde, waarmee elk mens geboren wordt (ps.19, ps.51)? Zoals bij veel evangelisch georiënteerde theorieën wordt er vanuit gegaan dat de mens zelf tot goede keuzes in staat is. Zelf weet wat “goed” is.
Wij belijden dat de mens wel weet wat fatsoenlijk is (DL III/IV, art. 12). Toch is de mens van nature geneigd om God te haten in plaats van Hem lief te hebben. Wij hebben het Verbond met God verbroken. En dat is een heel belangrijk geloofsstuk. Door het voorbijgaan aan dit feit, worden we snel op het verkeerde been gezet. God moet het echt in ons hart bewerken, om te leven in zijn dienst. Om de geestelijke wapenrusting aan te doen. En deze te gebruiken. Het lezen van dit boek kan ons de verkeerde kant op leiden, met de bewering dat wij gepassioneerd moeten raken voor God. Over het verbond willen we trouwens zo meteen ook nog iets schrijven.

Risico’s

In DE BAZUIN no. 31 heeft Ciska Admiraal geschreven over leven onder Gods voorzienigheid. Dat is leven in het vertrouwen dat God weet wat goed is voor jou en mij. Niets gebeurt bij toeval. Niets overkomt ons zomaar. Ziekte? Geen geld? Honger? Psychische moeiten? Werkloosheid? Voorspoed? Het komt uit de hand van onze Vader. Kijk, op die manier praten we niet van “risico’s”, zoals John Piper dat wel doet. Risico betekent dus onzekerheid? Volgens John Piper is een risico de kans “dat je je geld, je reputatie, je gezondheid of zelfs je leven kunt verliezen”(p. 76). Risico betekent daarmee een kans op goed of fout! Maar nee, wij leven in het vaste vertrouwen dat God weet wat goed voor ons is. En natuurlijk moeten wij keuzes maken. Hebben wij verantwoordelijkheid. Maar keuzes die in gehoorzaamheid aan Gods Woord worden gemaakt, zijn niet risicovol. Keuzes die gemaakt zijn in gehoorzaamheid aan Gods Woord wil de HERE zegenen. Want een ieder die de HERE vreest, die zal het welgaan (ps.128). Dit vaste vertrouwen is wel wat anders dan een kans op goed of fout.

Leven tot Gods eer

Zoals geschreven is de kern van het boek dat wij moeten leven naar Gods eer. Tot verheerlijking van zijn Naam. Die kern kunnen wij helemaal onderschrijven. Jij bent toch ook in leven en sterven het eigendom van jouw Heiland Jezus Christus? Dat betekent ook dat wij ons leven niet leven voor onszelf, maar voor onze eigenaar.
We moeten ons dus steeds weer bekeren van onze zondige levenswandel. We moeten ons steeds weer bekeren van gedrag dat niet is naar Gods wil. Van leugen en bedrog. Van jaloezie. Van eigenwillige godsdienst. Van onheilig gedrag in de omgang met onze broeders en zusters. Van onrein gedrag op seksueel gebied.
John Piper geeft hier echter een horizontale invulling aan. Hij bedoelt met het sterven “het sterven aan comfort en zekerheid, reputatie en gezondheid, familie, vrienden, rijkdom en ons vaderland” (p. 69) Dus, sterven aan allerlei menselijke en aardse zaken, dat is wat John Piper schrijft. Maar wij menen dat wij ons zondige hart moeten bekeren. Onze innerlijke mens moet gericht worden op Christus. Dat is iets anders dan te sterven aan onze rijkdom.

Trouwens, in het boek wordt maar weinig concreet genoemd wat dat leven voor onze Heiland nu precies inhoudt. Wij leven in een levende verbondsomgang met onze God. Hij heeft ons de belofte van eeuwig heil gegeven, en vraagt van ons geloof. Hij vraagt van ons gehoorzaamheid. Hij wil dat wij leven naar de eis van het verbond. Heel concreet komt dit naar voren in de Tien Woorden van het Verbond. De wet. En lees de uitleg van de Catechismus er maar eens op na. Is dat niet heel concreet? En heel ontzettend breed? Zo vraagt God van ons Hem lief te hebben met geheel ons hart. Al onze krachten. Heel onze ziel. En de naaste als onszelf. Een dergelijke concrete oproep tot gehoorzaamheid komt in het boek nauwelijks naar voren..

Verbond

Soms worden de verschillen tussen evangelisch en gereformeerd weggepraat door te zeggen dat het gaat om “maar” de kerk. “Maar” het verbond. “Maar” de erfzonde. Dit zijn echter zulke fundamentele geloofsstukken, dat het nooit gaat om “maar”. We leven in Gods verbond. In de geslachten wil de HERE werken, waarbij Hij het verbond sluit niet omdat wij zulke gepassioneerde mensen zijn. De HERE sluit met de gelovigen en hun kinderen een verbond, zonder dat zij dat bij hun geboorte ook maar een beetje in de gaten hebben. De HERE neemt ons tot zijn kinderen aan, zonder dat wij daar weet van hebben. Wij leven dus in een levende verbondsomgang met onze Hemelse Vader. Steeds weer komt de HERE op ons toe met zijn beloften én zijn eis. Die twee gaan nooit zonder elkaar. Wanneer je dat verbond niet ziet, dan draait het al snel op uit dat de mens zelf moet kiezen. Zelf gepassioneerd moet raken. Zelf zich over moet geven aan Jezus. Maar zo spreekt de Schrift niet. We worden niet gedoopt omdat wij ons aan God verbinden. Maar God heeft zich aan ons verbonden, en daarom geeft Hij ons dat teken en zegel. En daarop kunnen wij steeds terugvallen. We hoeven niet te peuteren in onszelf. Niet op ons geloof, maar op Gods beloften steunt ons vertrouwen dat Hij ons wil omringen door zijn Vaderzorg.

Bij het lezen van dit boek kwamen we tot de conclusie dat dit aspect nauwelijks wordt besproken, terwijl het toch heel erg belangrijk is.

Conclusie

Met de kernboodschap van het boek “Verspil je leven niet” zijn we het helemaal eens. Maar hoe we de kracht krijgen om te leven voor God lezen we niet in dit boek. Ook een concrete beschrijving van wat dit leven voor God inhoudt kunnen we niet uit het boek halen. Daarom zeggen we dat het lezen van goede, gereformeerde schrijvers absoluut de voorkeur heeft. Zeker wanneer je maar weinig leest, pak dan een boek van overtuigd gereformeerde schrijvers over dit onderwerp. Lees eens van A. Janse “Leven in het verbond” of van dr. K. Deddens “Dient hem met vreugde”. Laat je niet afschrikken door de tijd waarin het geschreven is.
Dus, ook al zijn er best goede elementen te noemen van het besproken boek, toch raden wij aan om je kostbare tijd te besteden aan betrouwbare boeken.

N.a.v. Verspil je leven niet van John Piper (2008)
Verschenen bij Gideon, Hoornaar, Nederland

ISBN 978-90-6067-834-3