Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Verliefd, verloofd, getrouwd!? (3)

Jaargang: 
5
Datum: 
21 sep. 2011
Nummer: 
33
Schrijver: 
Annie van der Linden
ID:
915

Op een presenteerblaadje wordt het ons overal aangeboden. Door de aanplakbiljetten langs de weg, in boeken en bladen, op televisie en internet. We hebben het dan over seks. Seks als consumptiemiddel. Het consumptiemiddel waar iedereen, getrouwd of ongetrouwd, recht op heeft. Bewust of onbewust heeft de verkeerde visie op seksualiteit invloed op ons. We gaan een beetje mee in wat de wereld om ons heen doet. Of het kan zijn dat we seksualiteit gaan zien als iets verkeerds, waarvan we niet mogen genieten. Iets waar we liever niet over praten. Daarom is het belangrijk dat we luisteren naar wat God hierover zegt. Dat we vanuit zijn woord de juiste visie op seksualiteit weer voor ogen krijgen. Seksualiteit, het is een gave van onze Hemelse Vader. Een gave die we dankbaar mogen ontvangen en waar we (op de juiste manier) van mogen genieten

Een begrip

Voordat we verder gaan met dit artikel moeten we eerst duidelijk hebben waar we over spreken. Het woord seksualiteit is veel omvattend. Een zoen van een jongen en een meisje kunnen we ook seksualiteit noemen. Het is belangrijk om voorop te stellen dat seksualiteit gericht moet zijn op het huwelijk, net zoals een relatie niet vrijblijvend is maar moet heenwerken naar een huwelijk. In dit artikel nemen we seksualiteit niet in de breedste zin van het woord. Nee, we beperken seksualiteit tot geslachtsgemeenschap en alles wat daarmee samenhangt.

In de beginne

In de beginne. Ook als het over seksualiteit gaat, beginnen we daar. God zelf schiep man en vrouw. Hij gaf hen aan elkaar als geschenk. Adam was blij met zijn vrouw. Eindelijk iemand die bij hem paste.
We lezen in Genesis ook over de instelling van het huwelijk. Het huwelijk waarin seksualiteit thuis hoort.

    Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn (Gen.2:24).

Dat is de volgorde die Gods Woord ons leert. Eerst de groei naar zelfstandigheid. Hierover lazen we al in het eerste artikel van deze serie. Dan het naar elkaar toegroeien, lichamelijk en geestelijk, in verkering en verloving. Daar komt dan, als het goed is, het huwelijk uit voort. Het huwelijk waarin man en vrouw één mogen worden. Een levenseenheid die tot uitdrukking komt in de lichamelijke eenheid.

We lezen in de Bijbel dat Adam en Eva naakt waren en zich niet voor elkaar schaamden. Hoe anders wordt dat na de zondeval. De zonde komt in de wereld en maakt alles stuk. Adam en Eva merken dat ze naakt zijn en daar schamen zij zich voor. Ze bedekken zich met vijgebladeren en verstoppen zich voor God. De straf van God over de zonde komt. Adam en Eva worden verdreven uit het paradijs. In zijn goedheid maakt God kleding voor hen. Kleding die hun naakt zijn, hun schaamte bedekt. De schaamte en de behoefte om je lichaam te bedekken zijn een gevolg van de zonde. Het is niet tegen Gods wil dat de mens aan de schaamte toegeeft. Sterker nog, het is nodig. In de zondige staat waarin ze nu verkeren, hebben Adam en Eva kleding nodig. Het is God zelf die deze kleding aan hen geeft.

Het is goed om hieraan te blijven denken. In onze tijd is er bijna geen schaamte meer. Er is juist sprake van een grote schaamteloosheid. Dat zien we bijvoorbeeld in de luchtige kleding van meiden en de keurende blikken van jongens op straat. Doen we hieraan mee? Jonge meiden, letten we nog op de lengte van onze rok? Kijken we nog wel of het decolleté niet te diep is en of de kleding niet te strak is? En jongens, het is hip om je boxer zover mogelijk boven je broek te laten uitsteken. Broeken die bijna op de knieën hangen, strakke spijkerbroeken. Niet alleen de meiden maar ook de jongens moeten om hun kledingkeuze denken. Behalve met liefde voor God en zijn geboden, heeft je keuze voor kleding ook met naastenliefde te maken. Bewust of onbewust kunnen we het elkaar moeilijk maken. Laten we daarom, jongens en meiden, blijven beseffen dat God de kleding juist heeft gegeven tot bescherming.

Gods geboden

Na de zondeval blijkt hoe diep de zonde doordringt in het leven. Hoe gemakkelijk kinderen van God meegaan op zondige wegen. Hoe zij ook verkeerde wegen gaan op het gebied van seksualiteit. Begeerten en driften zijn losgeslagen. God heeft daarom ook op dit terrein een groot aantal wetten en geboden gegeven. Allereerst willen we het zevende gebod noemen. Het gebod dat niet alleen over echtbreuk gaat maar ons ook leert dat alle onkuisheid door God vervloekt is. Onkuisheid, zowel binnen als buiten het huwelijk. Ja, God verbiedt alle onreine daden, gebaren, woorden, gedachten en begeerten. En dat niet alleen. God verbiedt ook alles wat de mens daartoe verleiden kan. Dat vraagt veel van ons. Niet meelachen als er schuine grappen over de tafel gaan, geen verkeerde bladen of boeken lezen, geen soaps kijken waarin echtbreuk en vrije seksualiteit heel gewoon zijn. Maar ook goed weten wat je luistert op de radio. Hoe vaak zijn de teksten niet doordrongen van een verkeerde seksuele moraal.

In Leviticus 18 lezen we over de huwelijkswetten die God gegeven heeft. De inhoud ervan is ook nu nog actueel. Geen geslachtgemeenschap met familie, geen incest, geen geslachtgemeenschap met dieren, geen geslachtsgemeenschap met iemand van hetzelfde geslacht. Het is gruwelijk in Gods ogen. We lezen in de Bijbel over mensen die zich niet houden aan Gods geboden. Zij kunnen hun driften niet beheersen en geven toe aan de verleiding. Zo laat Juda zich in met een hoer, die later zijn schoondochter blijkt te zijn. Zelfs David, die door God zo geliefd was, bezwijkt voor de verleiding. Hij heeft gemeenschap met Batseba, een getrouwde vrouw. Toch is er ook voor hen vergeving als zij hun zonden oprecht belijden tegenover de Heere. David zingt daarover in psalm 51:

    Want tegen U, want tegen U alleen heb ik gezondigd. Red mij van het kwade. In diep berouw belijd ik u mijn daden.

Met de hulp van de Heilige Geest mogen we strijden tegen de verleidingen die op ons afkomen. We mogen God vragen om in ons een hart te scheppen dat leeft in het licht. Het kan zijn dat je toch in zonden valt, dat je je lichaam niet rein bewaard hebt. Je hoeft niet te wanhopen. Gods vergevende genade is er altijd als je oprecht berouw hebt. Op je gebed zal Hij je zijn Geest en wapenrusting geven om tegen de zonden te strijden.

Gave van God

Als we het over seksualiteit hebben, kunnen we zeker niet om het Bijbelboek Hooglied heen. Een prachtig boek dat de liefde tussen bruid en bruidegom bezingt. Vaak zien we dat het Hooglied alleen geestelijk wordt uitgelegd. De bruidegom is Christus, de bruid zijn kerk. Dat is zeker niet verkeerd. Het Hooglied wil ons ook daarin leren. Maar wie het Hooglied alleen vergeestelijkt, gaat voorbij aan de mooie betekenis ervan voor de omgang tussen man en vrouw. De openheid waarmee in Hooglied over seksualiteit wordt gesproken, zien we terug in de hele Bijbel. Er wordt op een open manier over het seksuele leven gesproken. Seksualiteit en zonde worden al helemaal niet gelijkgesteld. Nee, de Bijbel leert ons spreken over seksualiteit als gave van God. Daar hoort bij dat we over deze gave met eerbied en respect voor de Gever ervan spreken. Het spreken van een man met zijn vrouw, van ouders met hun kinderen, maar ook in onderlinge gesprekken tussen jou en je vrienden of in je verkeringstijd met je vriend of vriendin. Want het spreken over seksualiteit is best lastig. Dan kan het zomaar dat je een rode kleur krijgt of begint te stotteren. Dan mogen we onder andere dankbaar gebruik maken van het Hooglied. God heeft ons daarbij willen helpen in het spreken over de liefde en seksualiteit tussen man en vrouw. Het misbruiken van de mooie gave van onze Hemelse Vader is van alle tijden. Paulus waarschuwt in zijn brieven aan de verschillende gemeentes meerdere malen voor het gevaar van verleiding en een verkeerde visie op seksualiteit.

Ook in onze tijd wordt het intiemste tussen man en vrouw wordt schaamteloos misbruikt. In tv-programma’s, folders en romannetjes. Overal om ons heen wordt de (vrije) seks gepropageerd. De mens wordt aangevallen op zijn zwakke punt. De satan weet precies wat dat zwakke punt is en maakt daar handig gebruik van. Laten we daar niet blind voor zijn. Laten we onze ogen en oren wijd openhouden. Nee, niet om de slechte invloeden toe te laten. Maar om Gods woord te horen en zo de aanvallen van de satan te onderkennen. Biddend om Gods Geest en door de kracht van de Geest zullen we zo tegenstand moeten bieden. Ja, we zullen moeten strijden tegen de verleiding, tegen het misbruik van Gods gave. Niet maar eens als het ons uitkomt, maar altijd. Heb jij al tot bloedens toe gestreden?

Zelfbevrediging

Een ander woord voor zelfbevrediging is onanie. Hiermee verwijst men naar de zonde van Onan. Over Onan lezen we in Genesis 38:9

    Maar Onan wist, dat het nakroost hem niet zou toebehoren, daarom, zo vaak hij tot de vrouw van zijn broer kwam, verspilde hij het zaad op de grond, om aan zijn broeder geen nakroost te geven.

De verwijziging naar Onan is geen juiste verwijzing. Wat Onan hier doet, is namelijk geen zelfbevrediging. Hij brak de gemeenschap met de vrouw van zijn broer vroegtijdig af, zodat zij niet bevrucht werd. In de Bijbel wordt niet gesproken over zelfbevrediging.
Toch kunnen we ook over zelfbevrediging spreken aan de hand van Gods woord. We hebben gezien dat seksualiteit door God bedoeld is voor het huwelijk. Het is een gave van God. Een gave die ook gericht moet zijn op de ander. Wie deze gave door middel van zelfbevrediging op zichzelf betrekt, zondigt hiermee tegen God. Seksualiteit is bedoeld om samen te beleven. Als je het door middel van zelfbevrediging zelf beleeft, blijf je achter met een schuldgevoel en een gevoel van leegte.De drang tot zelfbevrediging komt vaak niet zomaar naar boven. Een verkeerde scene in een film, een prikkelend tijdschrift of je eigen fantasie kunnen aanleiding geven tot de drang tot zelfbevrediging. Voor je het weet, zit je er middenin. Doe daarom weg uit je leven alles wat je verleiden kan en strijd tegen je zondige natuur. Bedenk dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Strijd tegen de zelfbevrediging en alles wat je daartoe verleiden kan. Bid om zelfbeheersing, als vrucht van de Geest. In en met onze zwakheden mochten we vluchten tot Gods troon. We mogen Hem om vergeving vragen en weten dat zijn genade overvloedig is.

Tot slot

We mochten Gods woord bestuderen voor een juiste visie op seksualiteit. Nee, seksualiteit is geen consumptiemiddel. Het is een gave van onze Schepper. Er valt nog zoveel meer te zeggen over seksualiteit. Misschien zullen niet al je vragen beantwoord zijn. Blijf daarom studeren in Gods woord, bidden om Zijn wijsheid en kracht om in alle verleiding staande te blijven. Blijf ook in gesprek met elkaar. Je bent niet de enige die worstelt met vragen over seksualiteit. Durf te vragen, ook aan je ouders en de ouderling. Een open gesprek is moeilijk, maar o zo belangrijk.

    Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere levenswandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid (Ef.4:20-24)