Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Verbondsgeschiedenis

Jaargang: 
11
Datum: 
29 nov. 2017
Nummer: 
23
Schrijver: 
E. de Marie-de Ruig
ID:
1798
Rubriek: 

Van Adam tot Abraham

Over een aantal weken hopen we de geboorte van de Here Jezus te gedenken. In de komende weken wil ik daarom graag met jullie stilstaan bij het waarom van de geboorte van de Here Jezus. Het is niet zomaar een mooi verhaal over de geboorte van een kindje, maar het moest gebeuren, omdat het deel uitmaakte van Gods plan om Zijn volk te verlossen. We zullen in de komende artikelen uit verschillende Bijbelboeken lezen, om zo te zien dat het hele Oude Testament heenwijst naar de geboorte van de Verlosser, Jezus Christus. En daarom beginnen we in dit artikel bij het begin, de schepping. Lezen jullie mee?

Schepping

Lezen: Genesis 1:27-2:3

 

Zoals gezegd, beginnen we bij het begin. Genesis betekent 'oorsprong' of 'wording'. Dat is een hele goede naam voor dit Bijbelboek, want in dit boek wordt beschreven hoe God de hemel en de aarde schiep, hoe de mens werd geschapen en hoe de zonde in de wereld kwam.

We hebben net gelezen hoe God het machtige werk van de schepping afsloot met de schepping van de mens. God schiep de mens naar Zijn beeld. In Zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus lezen we wat dat betekent, namelijk dat de mens alles van God had gekregen om Hem te kennen, Hem te kunnen dienen en eeuwig met Hem te leven. De mens was zonder zonde en er was geen dood of verdriet in het Paradijs.

Adam en Eva hadden de taak om de hof van Eden, het Paradijs, te bewerken en te onderhouden. Verder mochten ze van alle bomen in de hof eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad niet. Dit noemen we het proefgebod.

Zondeval

Lezen: Genesis 3:14-24

 

Wat een mooi leven hadden Adam en Eva! Alles was goed tussen God en de mensen. Maar dat veranderde toen Adam en Eva in zonden vielen. De duivel verleidde hen doordat de slang een vraag aan Eva stelde: 'Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?' Jullie weten vast wel wat er toen is gebeurd: Adam en Eva aten beiden van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad. En toen was het niet meer fijn en goed in het Paradijs. De zonde was in de wereld gekomen. De mens had niet naar God geluisterd, maar naar de duivel. Ze wilden als God zijn en daarmee kozen ze ervoor om slaaf van de satan te worden. Als straf op deze zonde kwam de dood in de wereld.

 

We hebben net een bekende tekst gelezen: 'En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.' Deze tekst noemen we ook wel de moederbelofte, omdat dit de eerste van heel veel beloftes in de Bijbel is, die spreken over de komst van de Verlosser, de Messias. Hier wordt de geboorte van de Here Jezus al geprofeteerd. God laat Zijn kinderen niet in de steek. Hij straft ze wel, maar Hij begint ook direct te werken aan hun verlossing. Hij bereidt de komst van Zijn Zoon voor. Hij zal de straf op de zonde van de mensen dragen en ze uit de dood weer terugbrengen naar het leven. Wat een wonder van genade!

Noach

Lezen: Genesis 6:1-8

 

Adam en Eva kregen kinderen, hun kinderen trouwden en kregen kinderen en zo kwamen er steeds meer mensen op de aarde. We lezen dat ze het niet belangrijk vonden om te doen wat God van hen vroeg, maar dat ze liever hun eigen gang gingen. De Heere zag het en Hij had heel veel verdriet over de schepping van de mens. Hij nam het besluit om alle mensen te vernietigen...

 

God ging de aarde straffen, maar Hij zorgde ook voor redding. Jullie kennen deze geschiedenis natuurlijk wel. God redde de gelovige Noach en zijn gezin. En nadat zij de ark weer hadden verlaten, richtte de Heere een verbond op met Noach. Een verbond wil zeggen dat de Heere een overeenkomst sloot met Noach. Hij deed beloften aan Noach, maar dat dit betekende ook dat Noach en zijn nakomelingen zich moesten houden aan de geboden van de Heere. Als teken dat de Here nooit meer een zondvloed over de aarde zou laten komen, gaf God de regenboog: 'Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.' (Genesis 9:16). God houdt Zijn woord en elke keer als de regenboog te zien is, worden de mensen herinnerd aan Gods trouw!

 

Weer zien we dat God de mensen niet in de steek liet. Hij strafte voor ongehoorzaamheid, maar Hij bewaarde de gelovigen. Hij beloofde dat Hij dat zou blijven doen. Opnieuw een wonder van genade!

Van Abram tot Abraham

Lezen: Genesis 12:1-4, Genesis 15:1-6

 

De geschiedenis ging verder. Steeds zien we weer dat de mensen afdwaalden van God en hun eigen gang gingen. Maar ondanks hun zonden, ging de Heere verder in Zijn plan om de wereld te redden van hun zonden. Hij zorgde voor een volk, waaruit de Messias geboren kon worden. De Heere riep daarvoor Abram uit Haran. Samen met Saraï, zijn vrouw en zijn neef Lot trok Abram naar het land dat de Heere hem zou wijzen.

Op dat moment had Abram geen kinderen; van Saraï wordt geschreven in Genesis 11:30 dat ze onvruchtbaar is. Maar toch beloofde de Heere dat Hij Abram tot een groot volk zou maken. De Heere liet Abram naar de sterren kijken; zo veel sterren als hij in de lucht zag, zo groot zou zijn nageslacht zijn!

Ook met Abram sloot de Heere een verbond. Het land Kanaän werd aan hem en zijn nageslacht beloofd. Abrams naam werd veranderd in Abraham, wat 'vader van een menigte volken' betekent. Als teken dat Abraham en zijn familie kinderen van het verbond waren, moesten alle jongetjes worden besneden. God hield Zijn woord aan Abraham, want Izak werd geboren. Weer een wonder van genade!

 

In de gelezen Bijbelgedeeltes hebben we gezien dat God de mens goed en zonder zonde geschapen heeft. De mens heeft zelf gekozen om God ongehoorzaam te zijn en verdiende de eeuwige dood. Maar daarmee was de geschiedenis van de mens niet afgelopen. God strafte, maar zorgde ook direct voor redding. Hij beloofde de komst van de Messias.

 

Steeds weer opnieuw kozen de mensen ervoor om God niet te gehoorzamen, maar God bleef trouw aan Zijn verbond en bleef zorgen voor de redding van de gelovigen. In de komende artikelen zullen we verder lezen over Gods hand in de geschiedenis.