Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

De veiligheid van het wonen in het hemelse Jeruzalem

Jaargang: 
4
Datum: 
27 jan. 2010
Nummer: 
3
Schrijver: 
P. van Gurp
ID:
620


Maar gij zijt genaderd .... tot God, de Rechter over allen,
en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,
en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond,
en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.
Hebr.12:23-24

De HEERE bemoedigde Zijn gemeente van Jodenchristenen in Rome, toen zij de moeite en de strijd niet meer aan konden.
Wie treurt over Sion wordt vertroost: u mag niet klein denken van de kerk. U bent daar, in die kleine kerk, gekomen tot de berg Sion en daarom bent u nu al inwoners van het hemelse Jeruzalem. Zo klein als de kerk geworden is - zij is en blijft het hemelse Jeruzalem, de stad van de levende God.
Omringd door tienduizendtallen van engelen, onze mededienstknechten, uitgezonden tot de dienst aan de kinderen van God om de zaligheid te beërven. Door de Engel des HEEREN als legermacht rondom ons opgesteld. En zo zwaar als de strijd mag zijn en diep het verdriet om de sluwe verleidingen van de duivel, die mensen zelfs zover kan brengen dat ze de kerk scheuren - de blijdschap overheerst!
Wij vieren een offerfeest, samen met de gelovigen van alle tijden en plaatsen. Wat een voorrechten! Zo werden de Hebreeën bemoedigd, toen ze dachten er niet meer tegen op te kunnen.

Maar die voorrechten roepen dan wel op tot des te meer geloofsmoed en geloofsgehoorzaamheid!
Ziet dan toe dat gij Hem Die spreekt niet verwerpt door uw eigen weg te gaan en u aan de strijd te onttrekken.
Maar wie kan dat? Hoe zullen wij dat volhouden, niet maar een jaar of enkele jaren - maar ons hele leven?
Ook daarin voorziet de HEERE. Immers, de tekst van deze week zegt dat we gekomen zijn tot Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond. Wij mogen onze zwakheid en ons kleingeloof aan Hem bekendmaken. Hij heeft voor ons de weg geopend om nu al in het nieuwe Jeruzalem te komen en daarmee het begin van de eeuwige vreugde in ons hart te hebben. Wat is dat voor vreugde? Het is de lust en de liefde en het verlangen om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dat alles werkt Christus in ons hart, in ons denken, in onze verlangens, in de gewone dagelijkse gang van ons leven. Dat is de inhoud van het nieuwe verbond. Hij schrijft de wet op de tafel van ons hart. Hij werkt in ons het willen en het werken naar Zijn welbehagen! Dat is alomvattend in ons leven. Dat staat in die zinsnede dat wij gekomen zijn tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

Hier wordt, zoals vaker in deze brief aan jodenchristenen, teruggegrepen op het Oude Testament.
Aäron en zijn zonen werden in hun ambt bevestigd door besprenkeling met het bloed van het voor hen gebrachte zoenoffer. Verder werd de werking van de Heilige Geest gesymboliseerd door heilige zalfolie, die gestreken werd op de rechter oorlel (horen), de rechter duim (doen) en de rechter grote teen (gaan).
Het is nu voor ons het bloed van Christus dat ons de weg opent tot onze dienst. De Geest van Christus is het Die ons zalft tot profeten, priesters en koningen.

Dat bloed van Christus spreekt betere dingen dan het bloed van Abel: dat roept om wraak. Het bloed van de Heere Jezus Christus brengt de vrede die boven al ons tobben en regelen en zorgen uitgaat, die ons hart bewaakt.
In die ambtsdienst zijn wij niet alleen verbonden met onze broeders en zusters in de kerk maar ook met de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben. Zij zijn in de hemel nog bezig met de verwachting van de komst van Christus. De kerk in de hemel bidt: Openb.6:10 Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?
Wat weten de ons voorgegane kinderen van God van onze strijd? De HEERE heeft het ons niet geopenbaard. In elk geval is het wel zo dat zij weten dat nog altijd de kerk verdrukt wordt, dat nog altijd Christus niet gekomen is tot Zijn oordelen van de levenden en de doden. Zij krijgen als antwoord:
Opb.6:12 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.
Dat betekent wel dat ze besef hebben van de tijd. Zij moeten nog wachten. Een korte tijd. De HEERE laat hen wachten op ons en op de laatste die geschreven staat in Zijn boek.

Ook het komen tot God, Die rechter is over allen brengt geen vrees, maar juist troost. Immers, het is de Heere Jezus Christus Die komt om te oordelen. Hij is onze rechter, Dezelfde Die Zich om onzentwil voor Gods rechterstoel heeft gesteld en de vloek van ons heeft weggenomen. En Hij is Rechter over allen: wacht maar, zegt de HEERE ook tegen ons: Hij zal alle ongerechtigheid wegdoen en alles nieuw maken.

Nog meer troost is er in dit Schriftwoord opgenomen.
Over ons als eerstgeborenen zegt de HEERE dat wij ingeschreven staan in de hemelen. Dat ook onze naam staat opgeschreven betekent veel meer dan dat de HEERE een register zou hebben met daarin alleen maar namen. David mocht door de Geest belijden:
Ps.139:16 In Uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.
Heel ons leven van eeuwigheid al opgeschreven, van uur tot uur, van vóór de wieg tot na het graf!

Zo kan de kerk verder. Strijdend de goede strijd van het geloof. Ondervindend dat God Zijn beloften houdt.
Wij zien met het oog van het geloof het Lam, staande als geslacht. Wij zien de engelen om ons heen, onze ogen zijn door de HEERE daartoe genadig geopend. Die bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. Wij weten ons verbonden met de kerk in de hemel en onze gebeden ontmoeten elkaar voor de troon van God.
Daarom wenen wij als niet wenende - want de bruiloft van het Lam komt. Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Here, artikel 37 Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Op aarde was
als ijdel glas
uw blijdschap licht te schenden.
Maar eenmaal kan
de vreugde van
de bruiloft nimmer enden.