Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Tussen kerst en kitsch

Jaargang: 
2
Datum: 
17 dec. 2008
Nummer: 
45
Schrijver: 
Annie van der Linden
ID:
435

Eind november, begin december. De reclameblaadjes met kerstartikelen vallen alweer op de deurmat.
Kerst komt eraan. Er wordt uitgekeken naar het feest vol gezelligheid, licht, diners en cadeautjes. Etalages met felgekleurde lichtjes en schitterende kerstballen schreeuwen om aandacht. Kerstmannen lopen lachend rond om kerstkransjes uit te delen. Op de radio worden de hele dag kerstnummers gedraaid. Als je goed luistert, hoor je daar stilletjes het carillon van de kerk spelen. Boven alle hoofden horen we de echte kerstboodschap. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, in de mensen van het welbehagen. Kerst, voor velen een feest vol kitsch en loze schijn. Voor ons een feest, echt feest! Feest van verwachting, feest van verlossing, feest van vrede. Maar bovenal een feest tot eer van God.


Kerst, feest van verwachting

Met kerst vieren we de komst van Christus naar deze aarde. De vier weken voor kerst noemen we adventsweken. Advent betekent (aan)komst. Het Oude Testament staat vol met teksten waarin wordt uitgezien naar de komst van Christus. God beloofde een Messias in de moederbelofte. Vanaf die tijd leefden zijn kinderen daar naar toe. Lees maar eens mee in Jesaja 7:14

  Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.

. En in Jesaja 11:1

  En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.

Allebei bekende teksten, die heen wijzen naar de komst van onze Zaligmaker. Inmiddels zijn Gods beloften vervuld. Hij zond zijn Zoon naar de aarde. Vaak verplaatsen wij ons daarom in de mensen van het Oude Testament. We leven als het ware mee met de mensen in de tijd dat de Christus er nog niet was. Is kerst voor ons dan geen feest van verwachting meer? Het antwoord vinden we in Gods woord:

  Het is mij te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.

Deze tekst vinden we in Jesaja 49:6. Het is een onderdeel van één van de liederen over de knecht des Heeren. Met de knecht des Heeren, zo mogen we aannemen, wordt de Christus bedoeld. God zelf zegt in deze tekst: het is Mij niet genoeg dat de Messias er is voor Israël. Ook de heidenen mogen bij en in dat Licht wandelen. Dat is wat er op dit moment gebeurt. Het evangelie gaat de wereld over. Iedereen moet het blijde nieuws horen.
Daarin ligt ook een opdracht voor jou. Leef je zo, dat je door je levenswandel ook anderen voor Christus wint? Zo mogen we bij kerst al vooruit kijken naar de wederkomst van Christus. We verwachten Hem op de wolken! Want: nog eenmaal zal Hij komen, als richter van ’t heelal, die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal! Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af...

Kerst, feest van verlossing

  ... en gij zult Hem de naam Jezus geven.

Met deze boodschap kwam de engel Gabriël tot Maria en later ook tot Jozef. Dat gebeurde op Gods bevel. Met deze naam gaf God aan, dat Hij zijn Zoon zond om ons te verlossen. Wij vinden de naam Jezus een bijzondere naam. We denken daarbij onmiddellijk aan Gods Zoon. De mensen in die tijd zullen niet raar op hebben gekeken toen Maria en Jozef hun kindje Jezus noemden. Er waren er meer die zo heetten. Gods Zoon kreeg geen nieuwe naam maar werd ook hierin zijn broeders gelijk. Jezus betekent letterlijk: de Here is verlossing. Jezus zelf kwam om te verlossen. Lees maar eens mee in Matth.1:21. Direct na de naamverkondiging, voegt de engel er het volgende aan toe:

  Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden

Dat mogen we met kerst vieren: de geboorte van onze Verlosser. Hij kwam naar de aarde om ons van onze zonden te verlossen. Hij kwam om de weg tussen God en ons weer vrij te maken. Juist in de adventstijd mogen we de kracht van Jezus naam leren kennen. Zo zeker als Hij nu verlost, voltooit Hij dat werk straks.

Kerst, feest van vrede

  Vrede op aarde

Het loflied van de engelen zingt over vrede op aarde. Veel mensen vinden het moeilijk om kerst als feest van vrede te zien. Waar is die vrede dan te vinden? Och ja, rond de kerst proberen de mensen altijd wel het woord vrede iets meer invulling te geven. Maar dat maakt de oorlogen, rampen en economische problemen er niet minder op. Vrede was er ook al niet toen het kindje Jezus pas geboren was. Herodes liet alle kinderen van 2 jaar en jonger ombrengen. Maria en Jozef moesten vluchten. Let wel op! In het loflied van de engelen komt het ere zij God voorop. Er kan geen vrede op aarde komen, als niet iedereen God de eer brengt. Dan gaan mensen hun eigen eer zoeken. Vaak loopt dit uit in ruzie, oorlog. Daarom zien we in het loflied op het kerstfeest een gebed, een verwachting. Wat nu nog niet tot stand is gebracht, zal werkelijkheid worden. De Verlosser is gekomen, Hij zal zijn werk voltooien op de jongste dag. Dan zal er echte vrede zijn, voor altijd.

Laten we kerst gaan vieren. Verenig je stem met die van de engelenkoren in het Ere zij God!
Hem dankend voor zijn trouw, zijn liefde en genade. Verwachtingsvol uitkijkend naar Zijn wederkomst.

Namens de schrijvers voor de jongeren wens ik jullie allen een gezegend kerstfeest toe!