Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Toegerust met geloof, hoop en liefde het nieuwe jaar in

Jaargang: 
2
Datum: 
09 jan. 2008
Nummer: 
1
Schrijver: 
S. de Marie
ID:
209

Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid, 1 Tess. 5:8
We zijn een nieuw jaar des Heren begonnen. Wat is het allesbeheersende voor u in dit nieuwe jaar? Welke adviezen kunnen we voor die vraag ontlenen aan Gods Woord? Paulus schrijft daarover in zijn eerste brief aan de gemeente te Tessalonika en daarmee aan ons in 2008. Hij wekt die gemeente in de naam van de Here op om waakzaam en nuchter te blijven met het oog op de wederkomst van Christus. De wereld waarin de kerk toen leefde vertoonde dezelfde trekken als die van ons: sex, hebzucht, bedrog en geweld (4:1-12). De duivel weet hoe hij kan aanhaken aan de begeerten in de mens. Hij weet hoe hij ook òns van God kan proberen af te trekken. Weer van het licht aftrekken de duisternis in. En wie in die duisternis is ligt onder de directe dreiging van Gods eeuwig oordeel (5:3).
Het is daarom van het grootste belang dat wij als kerk en kerkleden nuchter blijven: wij die de rijkdom en de heerlijkheid van Gods licht kennen, mogen ons niet laten bedwelmen door de roes van het leven zonder God. En tegelijk zullen we waakzaam moeten blijven in verband met de te verwachten aanvallen van de satan. En dit alles om ons voor te bereiden op de komst van onze Here en Heiland, ons Hoofd en Bruidegom.

We zijn weer een jaar dichter bij dat heerlijke moment. We mogen vol verlangen uitkijken naar de wederkomst. Maar wel in alle nuchterheid en waakzaamheid. Maar hòe kunnen we voorkómen dat we onze nuchterheid verliezen? Hoe blijven we waakzaam? Paulus wijst ons op de juiste toerusting daarvoor. Hij gebruikt daarbij het beeld van een wapenrusting. Maar die betreft geen moralistische regels of adviezen die tijdgebonden zouden zijn. Nee, die wapenrusting betreft het wezen van je geloof, je band met Christus! Het is de meest essentiële toerusting die er bestaat!

Geloof

Het pantser, waarmee de verleidingen van verwereldlijking moeten worden weerstaan, bestaat niet minder dan uit geloof en liefde! Het betreft je hàrt. In dat hart moet Gods Geest actief zijn. Daar moet vernieuwing zijn. Daar moet onderwerping zijn aan Gods Woord. En daarom moet daar geloof zijn, waar geloof. En dat ware geloof moet sterk worden. Zodat dat geloof als lévend geloof in deze wereld vruchten kan dragen. Vruchten van geloof, die vruchten van de Geest zijn. Dàt ware en levende geloof vormt een pantser tegen de oprukkende krachten van verlokkingen van wereld, duivel en vlees.
Wat geloof precies is, maakt Gods Woord ons duidelijk:

    het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien (Hebr. 11:1,2)

Zékerheid dat alles wat in Gods Woord staat, werkelijk gebeuren zal, en dus werkelijkheid is. Dat geldt voor de zekerheid van het verlost zijn. De zekerheid van de gemeenschap met Christus, het Licht der wereld. De zekerheid van Zijn wederkomst. De zekerheid van de overwinning van zonde en dood door Christus. Het geloof is ook het bewijs dat het eeuwige leven voor ons, als zijn kinderen, is weggelegd. Het bewijs van Christus’ oordeel over degenen die God loochenen, maar ook van de eeuwige heerlijkheid voor al de zijnen.
Dàt lévende geloof dat steeds weer Christus en al zijn weldaden aanneemt als zekerheden, maakt je sterk in de strijd in deze wereld.

Dat geloof moet wel steeds gevoed worden door de zondagse erediensten met de woordverkondiging en door de regelmatige sacramentsbediening. Wat een weldaad dat die hier in Nederland nog steeds doorgang mogen vinden! Laten we daarom steeds blijven bidden, ook dit nieuwe jaar.
Dat geloof moet ook gevoed worden d.m.v. de geloofsopvoeding thuis door gereformeerd onderwijs, door schriftuurlijke catechese. En weer zeggen we: wat een weldaad dat de Here ons in dat opzicht nog mogelijkheden geeft. Die zullen we dan ook moeten benutten.

Liefde

Dat geloof is als pantser van Gods wapenrusting onlosmakelijk verbonden met de liefde. Want zonder de liefde is het geloof niet echt, niet lévend, maar dood. Liefde, wat is dat? Is dat tolereren wat de ander doet? Is liefde de lieve vrede bewaren? Is liefde je eigen zonden goedpraten, omdat het toch alleen om de liefde gaat? Nee, liefde is jezelf géven aan God de Vader, jezelf overgeven aan Christus, omdat Hij Zich éérst aan jou heeft gegeven. Liefde is ook je vervolgens ook geven aan je naaste. De ware liefde is die liefde die van Gòd komt. En ònze liefde is dan in Zijn liefde blijven, door Zijn geboden te doen.
Echte liefde maakt niet blind voor de gevaren van de wereld. Echte liefde ontvlucht juist de bedwelming. Echte liefde houdt je waakzaam in deze donkere wereld omdat je verlangt naar Christus. Omdat je reikhalzend uitziet naar Zijn wederkomst. Echte liefde doet je lamp brandend houden zoals de vijf wijze meisjes deden. Echte liefde houdt dan geen vrees meer in voor de wederkomst van Christus.

Geloof en liefde, ze vormen een ijzersterk pantser tegen de krachten die ons van Christus willen aftrekken. Die ons van het licht van de dag weer willen sleuren in de duisternis van de nacht. Geloof en liefde zijn echter geen eìgen werken. Het zijn beide geschenken uit de hemel. Het zijn genadegaven, waarvoor gebeden moet worden. Dit pantser komt van Gòd in Christus. Net als de wapenrusting uit Ef. 6, is het Gòds wapenrusting, Gòds toerusting, Zijn pantser. Het wordt ons aangetrokken door de Heilige Geest.

Hoop

En bij dit pantser wordt ons ook nog de helm van de hoop aangereikt. De helm die ons hoofd beschermt. Deze helm moet voorkomen dat ons hoofd wordt geraakt en onze kwetsbare hersenen worden aangetast. Daartoe dient de hoop.
Die hoop is geen hoop, in de zin van “laten we het beste er maar van hopen voor dit nieuwe jaar”. Nee, hoop is de zékere verwachting van de vervulling van Gods beloften. Dat Gods heil in Christus komt. Die hoop houdt het zicht op de volkomen verlossing die Christus gaat bewerken voor zijn kinderen, de kinderen van het licht. Die hoop doet uitzien naar de bevrijding, de heerlijkheid van de kinderen van God. In die hoop zijn wij behouden zegt Paulus in Rom. 8: 24, 25.

    Maar hoop die gezien wordt is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen we niet zien, verwachten wij het met volharding.

Nu díe zekere hoop mag onze gedachten behoeden als een helm op ons hoofd. Die moet ons hoofd nuchter houden. Zorgen dat we niet in de war raken. Want zo blijven we de werkelijkheid van het geloof voor ogen houden. Zo raken we niet bedwelmd door de verdoving van deze wereld. Zo blijft onze aandacht op de komende Christus gericht.

Deze drie horen onafscheidelijk bij elkaar: geloof, liefde en hoop. Deze drie worden ons als gave van de Heilige Geest geschonken. Deze drie houden ons in de lichtkring van Gods liefde. Met deze drie gaven kunnen we in het nieuwe jaar verder! Met hen kunnen we echt waakzaam uitkijken naar de wederkomst van Christus. Met hen kunnen we de tekenen van de tijd zien, en weten: Hij kan èlk moment komen! Zo blijven we nuchter zien, dat veel mensen zonder God leven in een waanwereld van donkerheid, waarover Gods toorn komt.
Zo kunnen we ook in alle nuchterheid vaststellen dat er redding is voor hen die in leer en leven Christus navolgen en Hem als hun verlosser omhelzen.
Laten we ook dit jaar heel ons denken en voelen, al onze plannen en ons handelen door geloof, hoop en liefde stellen onder het licht van Gods Woord, onder het licht van Christus.