Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Soldaat van Christus

Jaargang: 
3
Datum: 
01 apr. 2009
Nummer: 
12
Schrijver: 
Annie van der Linden
ID:
491

Ik kom haar tegen op het station. Uniform aan, grote tas op de rug. Ik kijk haar na als ze wegloopt in marcheerpas. Ik hoef haar niet te vragen wat voor beroep zij heeft. Iedereen kan het zien, ze is soldaat. Ook wij zijn soldaten. Nee, het is niet te zien aan de buitenkant. Wij dragen geen uniform. De strijd die wij voeren is dan ook een geestelijke strijd. Wij zijn soldaten onder het kruisbanier van onze Koning Jezus Christus. Om samen te strijden voor de Naam en de zaak van de Here. Onze vijand is machtig en de strijd wordt steeds heviger. Maar de overwinning ligt al vast. In Christus zijn wij medeoverwinnaars. Biddend om zijn terugkomst, strijden we in Gods kracht, als goede soldaten. Tot aan de grote dag, de Jongste Dag.

De vijand

Wie onze vijand is? Je weet vast zelf het antwoord al op deze vraag. Of eigenlijk zijn het meerdere vijanden. Ze worden bij naam genoemd in vraag en antwoord 127 van de Heidelbergse Catechismus. Drie doodsvijanden: de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Doodsvijanden! Als je in de macht komt van deze vijanden, leiden ze je naar de dood. De eeuwige dood. In dit gedeelte besteden we wat meer aandacht aan de duivel. Mag ik je eens een vraag stellen? Wie is de duivel? Geloof je dat de duivel bestaat? Misschien vind je het maar een rare vraag. Natuurlijk geloof ik dat de duivel bestaat. Gods woord spreekt immers van hem. Maar, zie je dan ook waar hij mee bezig is? Laat ik een voorbeeld noemen. De kerk gaat uit, het was een mooie preek. Thuis wordt er nog nagepraat over de preek. Plotseling gooit je broertje zijn glas om. Snel worden er meters keukenrol aangevoerd om de stroom limonade te stuiten. Als alles weer netjes is, gaat het gesprek over tot de orde van de dag. De preekbespreking stopt zomaar. Je gedachten over de preek zijn vervlogen in de wind. Vervlogen in de wind, of had de duivel hier de hand in? Is het overdreven om hier de duivel bij te halen? Je gelooft wel in de duivel, maar hij hoeft ook niet overal bijgehaald te worden. Laten we de bijbel er eens naast leggen. De bekende gelijkenis over het zaad, in Lucas 8. Ook hier wordt het zaad van Gods woord gezaaid. Met de preek gebeurt iets, of niets. We lezen hier over vier mogelijkheden. Het zaad verstikt, verdwijnt, schittert even of draagt vrucht. In het voorbeeld wat ik noemde, werd het zaad al snel weggepikt door vogels, vervlogen in de wind. Maar lees eens door! Hoe legt de Heere Jezus dit uit? Hoe benoemt Hij het? Lees maar eens mee in Lucas 8:12

  daarna komt de duivel en neem het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.

Ja, hij zit er werkelijk achter. Die schijnbaar toevallige omstandigheden, waardoor de indrukken vervliegen die het Woord nalaat,ze zijn in scène gezet door de duivel. Misschien was je dit nog nooit opgevallen. Maar het gebeurt! Satan is actief. Hij wil niet dat wij over de preek nadenken. Hij probeert je van God af te houden. Hij probeert je aan zijn kant te krijgen. Hij lastert, hij vleit, hij probeert je te verleiden. Hij is een leugenaar. Hij is vorst van de duisternis. En nee, hij hoeft niet zo nodig op de voorgrond te treden. Hij voelt zich thuis in de schaduw van je leven. Als je niet heel goed oplet, merk je niet dat hij er is. En dat maakt hem zo gevaarlijk. Want al zie je hem niet, hij is er. Hij is dichtbij, heel dichtbij. Dichterbij dan je denkt.

Oproep tot de strijd

  Voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. (Efeziers 6:10-12)

Er is een geestelijke strijd aan de gang op deze aarde. Een strijd tussen God en de vorst van de duisternis. Alle gelovigen worden geroepen aan deze strijd deel te nemen. Ook jij! Bij deze oproep geeft Paulus drie bevelen. Het eerste is

  Weest krachtig in de Heere

. Vervolgens

  Doet de wapenrusting Gods aan

en tenslotte

  neemt de wapenrusting Gods

Deze drie bevelen horen bij elkaar. De een is niet belangrijker dan de ander. Wij moeten ze alle drie doen. Toch noemt Paulus deze bevelen in een bepaalde volgorde. Hij beveelt eerst:

  Weest krachtig in de Heere

Dit gaat aan alles vooraf. Zonder Gods kracht kunnen wij niets. Daarna beveelt hij ons de wapenrusting te nemen. Paulus zegt dus niet: “wees sterk in de Here en laat de rest maar aan hem over”. Nee, in Gods kracht zullen we zelf ook mee moeten strijden. Waarom deze oproep tot strijd? Dit is vanwege de kracht van de vijand. Laten we de vijand niet onderschatten. Petrus noemt de duivel een brullende leeuw die rondgaat. Hij zoekt naar iets wat hij kan verslinden.

Weest krachtig in de sterkte van zijn macht!

Voordat we de strijd ingaan, moeten we wel beseffen dat wij zwak zijn. Wij kunnen zelf niet standhouden. Zelfs Adam, die zonder zonde was, werd verleid door de Satan. Zouden wij dan wel alleen stand kunnen houden? Nee, geen gelovige heeft ooit volgehouden omdat hij het zelf wel kon. Paulus wijst ons dan ook op Gods kracht. Wij worden opgeroepen om in al onze zwakheden zijn kracht te zoeken. De Here zelf moet ons in het hart grijpen. Hij moet ons bewegen tot de strijd. Waar zien we Gods kracht? Kijk maar naar het leven op aarde van de Heere Jezus Christus. Ook hij werd verzocht door de Satan. Maar Hij hield stand. Hij struikelde niet een keer. Op Golgotha dachten de vijanden dat ze Hem verslagen hadden. Eindelijk was het hen gelukt. Maar Christus overwon.

  Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. (Kol.2:15)

Hij triomfeerde over de satan, de zonde en de dood. Wat een kracht gaat daar van uit. Dankzij het verlossend werk van onze Heer en Heiland, zijn wij mede overwinnaars in Christus. Uit zijn kracht mogen wij kracht putten. En Christus zelf is met ons, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. We staan er niet alleen voor in de strijd.

Trek de wapenrusting aan!

Na het bevel dat we krachtig moeten zijn in Gods kracht, krijgen we een nieuw bevel.

  Doet de wapenrusting Gods aan...

Paulus gebruikt hier het beeld van een Romeinse soldaat. Het was ondenkbaar dat een soldaat zonder wapenrusting zou gaan vechten. De wapenrusting moest aan om te kunnen standhouden tegen de vijand. De hele wapenrusting moest aan. Geen onderdeel kon gemist worden. Zo is het ook met onze geestelijke wapenrusting. Elk onderdeel is belangrijk. Paulus onderstreept dat door ze één voor één langs te gaan. Het artikel is te kort om op elk van de onderdelen in te gaan. Daarom zullen we dat een volgende keer doen. Hoe komen wij aan de wapenrusting? Het is een geschenk van God. Het is een wapenrusting die God voorschrijft maar die de Here ook aan je uitreikt. Een soldaat in het leger hoeft niet voor zijn eigen uniform te zorgen. Hij krijgt deze van het leger. Zo is het ook bij onze Here Jezus Christus. Alles wat jij voor de strijd nodig hebt, dat krijg je! De verschillende onderdelen hoeven niet eens gemaakt te worden. In Christus liggen alle onderdelen klaar. Door de Heilige Geest kun je ze vinden in het Woord. De geestelijke wapenrusting is tegelijk een gebod van God. We zien dit in Efeziërs 6 duidelijk terug. Als eerste in vers 11: doe aan (!) de gehele wapenrusting van God en ook in vers 13: neemt aan (!) de wapenrusting van God. Tweemaal een werkwoord. We krijgen de wapenrusting niet om deze in de kast te hangen. Nee, het is de bedoeling dat we hem gebruiken.

Je bent niet alleen

Heeft een soldaat ooit alleen een oorlog gewonnen? Nee, hij deed dat samen met zijn kameraden onder leiding van de Kolonel of de Maarschalk. Zo is het ook met onze strijd. We staan er niet alleen voor. Christus zelf gaat voor ons uit. Hij is de overste Leidsman van onze zaligheid. (Hebr. 2:10) Onze strijd is in de eerste plaats Gods strijd tegen de satan. Je kunt herademen, je hoeft het niet zelf te doen. Nee, je bent opgenomen in Christus leger. In deze individualistische tijd is het belangrijk om dat weer te beseffen. De satan doet alsof je alleen bent. Hij doet alsof alleen jij die aanvechtingen en worstelingen hebt en het daarom nooit zult volhouden. Maar kijk eens naast je. Een andere soldaat van Christus, kind van God. Ook hij/zij kent de verzoekingen en aanvechtingen van de satan. Laat je niet door de satan van elkaar isoleren. Let op elkaar, houdt elkaar vast. Als je iemand weg ziet zakken, ga het gesprek aan. Spreek dan open en eerlijk. Niet achter de rug van een ander om. Want dat is wat de satan graag ziet. Zo probeert hij het leger uit elkaar te slaan. Hij is erop uit om ruzies te laten opwaaien en tweedracht te zaaien. De strijd die je strijd, is een strijd van alle eeuwen. Al de gelovigen hebben erin gestaan en zullen erin staan. Daarbij is het gebed een belangrijk wapen. Ook Paulus was zich daar van bewust:

  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

In de kerk zijn we als broeders en zusters aan elkaar gegeven. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar tot hand en voet te zijn. Bid daarom voor elkaar, help elkaar zoveel als je kunt. Vorm zo in de kracht van onze Here Jezus Christus, en met Hem als Leidsman, een stevige frontlinie tegen de aanvallen van de vijand. We hebben elkaar nodig, daarom is het fijn dat de Here mensen geeft waarmee wij samen mogen optrekken. We kunnen dat ook niet zeggen dat we wel zonder de kerk kunnen. We komen niet alleen in de kerk om zomaar een preek horen, maar om de HERE ontmoeten en gewapend worden om alleen en met elkaar te strijden tegen de verleidingen.

We sluiten af met enkele verzen uit 2 Timotheüs:

  Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus.(2 vers 3)
  Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.(1 vers 7)

Laten we dan de vijand geen kans geven, ons laten sterken in Gods kracht, de wapenrusting opnemen en ten strijde uittrekken, daarbij biddend zonder ophouden!