Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Sion veilig door zijn God alleen

Jaargang: 
12
Datum: 
07 feb. 2018
Nummer: 
3
Schrijver: 
ID:
1820

In het Bijbels Dagboek 'Niets nevens U' van de hand van wijlen ds. H. Veltman hebben we de volgende actuele overdenking gevonden.

Wat zal men dan de gezanten van het volk antwoorden? Dat de HEERE Sion gegrondvest heeft en dat daarin de ellendigen van zijn volk zullen schuilen. Jes. 14:32.

 

De Filistijnen hebben het zware juk van de Assyrische overheerser afgeworpen. En nu hebben zij een gezantschap uitgezonden naar Juda, om het uit te nodigen tot deelneming aan de vrijheidsbeweging. Maar de HEERE laat door zijn profeet verkondigen aan deze gezanten, dat zijn volk niet mee mag doen. Een samengaan van het volk des HEEREN met heidenen, al is zulk een bondgenootschap ook gericht tegen een andere heidense macht, is ongeoorloofd. Voor het volk Gods ligt de sterkte alleen in de HEERE, zijn God, in het vertrouwen op en de onderworpenheid aan Hem. Zo wordt de samenwerking afgewezen. En als de vraag dan door die gezanten uit Filistea gesteld wordt, wat er zo van Juda worden moet?

 

Dit is het antwoord: de HEERE heeft Sion gegrondvest; het is zijn stad en daarom zal Hij ervoor zorgen! In zijn Sion zullen schuilen en door Hem beveiligd worden de ellendigen en in nood verkerenden van zijn volk. Juda vertrouwe op zijn God, op de machtige hand en uitgestrekte arm van de HEERE der heerscharen. In het Sion Gods, de kerk van Jezus Christus is nog elke ellendige, elke door wereldse machten of helse demonen benauwde, veilig, volkomen veilig. Want God, die Zich deze kerk kocht tot de hoge prijs van Christus' bloed, zal haar niet aan haar lot overlaten onder vijandelijke aanvallen en felle bedreigingen. Hij laat haar niet losscheuren van Zich!

 

Als die kerk maar geen bondgenootschappen gaat zoeken tegen anti-christelijke machten bij degenen, die zelf niet buigen voor de levende God en zijn evangelie en wet verloochenen en verkrachten. Als er maar geen samenwerking gezocht wordt met degenen, die Hem en zijn recht niet erkennen! Er is nu eenmaal geen overwinning van de duivel en een deel van zijn volgelingen mogelijk door een voorzichtig verdrag met een ander deel van zijn onderdanen. Dat wij dan in het Sion Gods schuilen en daarin blijven! Want de HEERE heeft Sion verkoren. Sion is veilig door zijn God alleen!