Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

De lof voor het Lam

Jaargang: 
1
Datum: 
12 dec. 2007
Nummer: 
44
Schrijver: 
P. van Gurp
ID:
195


  6 En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.
  7 En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was.
  8 En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen.
  9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;
  10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
  11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen,
  12 zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.
  13 En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
  14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich
  neder en aanbaden (Openb.5:6-14)

Het Lam, onze Here Jezus Christus, staat voor de troon van God, zoals Stefanus Hem heeft gezien: staande aan de rechterhand van God.
Wij belijden ook dat het Lam gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. Dat gezeten zijn betekent dat Hij, als de hogepriester, Zichzelf heeft geofferd als het volmaakte offer. Terwijl in het Oude Testament de priesters nooit konden gaan zitten, alsof hun werk af was, mag Hij wel zitten, want Zijn werk als de enige Hogepriester is volmaakt (Hebr.10:11-12). Zijn zitten drukt uit Zijn volmaakte rust.
Wanneer daarnaast gezegd wordt dat Hij staat, betekent dit dat Zijn rust niet bestaat uit niets doen, maar Zijn rust is gevuld met hoge activiteit. Hij voert Gods eeuwige raad uit en Hij leidt alle dingen naar de volkomenheid van Gods koninkrijk waarin Hij zal zijn alles in allen.
Johannes ziet dat het Lam zeven hoornen en zeven ogen heeft. De zeven hoornen laten zien de volheid van Zijn macht. Zeven ogen betekent dat niets aan zijn aandacht ontsnapt. Hij zag Johannes in zijn eenzaamheid, daar op dat kleine eiland. Hij ziet de zieke thuis, de man aan het werk, de studenten die de naam van Christus belijden en de dwaalleer onderkennen en verwerpen en zich niet schamen om aan de wereld te laten zien dat zij Hem toebehoren. Hij ziet de gevangenen die vanwege hun geloof in de gevangenis geworpen zijn. Hij is aanwezig in de conferentiekamers, Hij is de onzichtbare en niet uitgenodigde in de vergaderingen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Regeert Hij over alles - ook over aardbevingen en natuurrampen, hongersnood en epidemieën? Ja, dat moeten en mogen wij geloven. In al die dingen is Hij actief als het Lam. Zacht als een lam en vriendelijk is Hij, onze Zaligmaker die Zijn rechterhand op u legt. Zelfs kinderen zijn niet bang om naar Hem toe te gaan.
Maar Hij wordt ook genoemd de Leeuw uit Juda’s stam. Zo werd al eeuwen geleden geprofeteerd: Juda is een leeuwenjong.. de scepter zal van Juda niet wijken (Genesis 49:9-10).
Hij wordt ook genoemd de Wortel van David. Dat betekent dat Hij de wortel is van David, dat Hij is Davids Heer. Maar Hij is ook de spruit die uit die wortel voortkomt, uit de afgehouwen tronk van Isaï (Jes.11:1), dus afstammend van David, de Zoon Die aan David beloofd is.
Hij noemt Zichzelf dan ook beide: Davids Zoon en Davids Heer, Lam en Leeuw. Hij kon Leeuw worden, omdat Hij eerst kwam als het Lam, dat geofferd zou worden.
Wij horen dat het Lam door de ouderlingen en de levende wezens en de engelen wordt geprezen. Zijn kerk, de hele schepping en al Zijn hemelse legermachten – zij verenigen zich in de lof op het Lam. Want Zijn werk betekent dat alle dingen in de hemel en op de aarde verzoend zullen worden, verenigd zullen worden, in harmonie met elkaar zullen worden gebracht (Kol.1:10).
En deze lofprijzing is niet beperkt tot de hemel. De ouderlingen hebben gouden schalen vol reukwerk, dat zijn de gebeden van de heiligen. Onze gebeden vermengen zich met de lofprijzing van de kerk hierboven en van de engelen en van de hele schepping.
Uw gebeden - bestaan zij vooral uit de lof voor het Lam? Stemt u in met deze engelen met hun nieuwe lofzang? Deze lofzang is namelijk nieuw voor ons omdat Gods goedertierenheden elke morgen nieuw zijn (Klaagld.3:22-23).
Verder zijn er nog de engelen, de hemelse legermacht. Zij zien in het leven van Gods kinderen de wonderlijke macht van het werk van de Here Jezus Christus. Zij zien de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht van het Lam.
Tenslotte vallen alle schepselen voor Hem neer om de Here Jezus Christus te loven.
Eerst was er stilte toen de vraag werd gesteld: wie is waardig het boek van God te openen? Maar dan is er overvloedig gezang en lofprijzing. En dan moeten wij bedenken dat Johannes dit niet zag als iets dat in de verre toekomst zou gaan gebeuren. Nee, nu al leest het Lam het boek van God. Nu al zingen de kerk en de engelen en de schepping Zijn lof. U ook? Met woorden en werken?