Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Lof aan God voor Zijn goddelijke bewaring

Jaargang: 
11
Datum: 
09 aug. 2017
Nummer: 
16
Schrijver: 
S. de Marie
ID:
1762


Psalm 65:6-9:

6 Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, o God van ons heil, o vertrouwen van alle einden der aarde en van de verre zeeën,7 Die de bergen vast doet staan door Zijn kracht, Die omgord is met macht;8 Die het bruisen van de zeeën stilt, het bruisen van hun golven en het rumoer van de volken.9 Daarom vrezen de bewoners van de einden der aarde voor Uw tekenen; waar de morgen gloort en de avond daalt, doet U juichen.

Gods antwoord

God wordt door David getekend als de levende God, die alle aanbidding waard is.

Hij wordt aangesproken als de almachtige God, die Schepper en Onderhouder van de wereld is. Maar ook daarin als God van het heil van Zijn volk. Vers 6:

Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, o God van ons heil.

De God die een God van genade is, bewijst met machtige daden en tekenen dat Hij gerechtigheid en heil brengt. Als antwoord op het gebed van de kerk in nood, heeft God grote dingen gedaan en doet Hij ze nog steeds.

Denk aan de zondvloed en vooral aan de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Jordaan; de uitleiding uit de ballingschap. De geboorte van Jezus, de opwekking van Hem uit het graf. De uitstorting van de Heilige Geest. Gods werken gaan nog steeds door tot heil en verlossing van Zijn volk. Daarbij horen ook Gods gerichten die over de aarde gaan: natuurrampen, overstromingen, aardbevingen, tsunamies, orkanen en andere verschrikkingen. Dat zijn tekenen, voorboden van de kant van God en Christus van het naderende eindgericht. En daarmee tegelijk tekenen, voorboden van de komende definitieve verlossing van Gods volk.

Deze machtige goddelijke daden vertellen tot onze troost dat God in Christus bezig is.

Ze zijn ook bedoeld om de mensen alsnog ontzag en eerbied voor God in te boezemen. Opdat ze alsnog tot bekering zullen komen en God als hun Schepper en Verlosser gaan aanbidden.

Iedereen kan die tekenen zien: De Heere ontfermt zich na de komst van Christus over àlle volkeren. Jezus Christus is zo geworden tot hoop en vertrouwen van de einden der aarde en van de verste zeeën. Waar men ook ter wereld woont, overal kan men Gods wonderdaden in natuur en schepping gadeslaan. Overal kan men zo tot het besef komen dat deze God, de almachtige God is, Schepper van hemel en aarde, Die alles onderhoudt, regeert, bestuurt.

En daarom alle dank en lof waard is.

Alleen zij die in Hem mogen geloven, weten: ik ben veilig bij deze machtige God. Want deze almachtige God is ook de God van ons heil, dat is: van onze verlossing.

Als wij bidden: hoelang nog, Heere, duurt het voordat onze Heiland weerkomt, antwoordt God met Zijn machtige daden. In gerechtigheid: tot onheil van de goddeloze, en tot heil van de gelovige, de rechtvaardige.

Gods almacht en trouw

David gebruikt voor de almacht en de trouw van de HERE een aantal sprekende beelden, vers 7:

Die de bergen vast doet staan door Zijn kracht,

Die omgord is met macht

Als er iets toonbeeld is van vastheid, zwaarte en onverzettelijkheid, dan zijn het wel de machtige bergen. David zegt: door de kracht van God staan ze zo vast. God heeft die kracht als het ware als een gordel om Zich heen. Zo vast is ook Zijn trouw.

Het is ook Gods goddelijke kracht waarmee Hij het bruisen van de zeeën stilt, het bruisen van hun golven, en het rumoer van de volken.

De Here laat de natuur niet de vrije loop. Hij onderhoudt en bestuurt haar. Zodat leven mogelijk blijft. Zodat er geen nieuwe zondvloed komt.

In dit alles blijft Hij trouw en toont Hij ons Zijn onmetelijke kracht.

Zeeën kunnen verwoestende vloedgolven, tsunamies zenden die alles wat in de weg komt, vernielen. Maar God grijpt in waar Hij wil. Zo deed de Heere Jezus ook voor de ogen van Zijn discipelen als Hij de zee tot bedaren brengt (Matt. 8:27; 14:33).

Zo kan dat overal gezien worden. Er zijn mensen, zelfs wel christenen, die zeggen: ik zie eigenlijk niets van Gods aanwezigheid. Nu, Psalm 65 wijst aan, waarin Gods werk wel heel bijzonder te zien is.

Naast Gods macht over de natuur, is er ook Zijn macht over de mensenvolkeren.

Vers 8 verbindt deze twee op dichterlijke wijze. Mensen en natuur, alles en iedereen is in Gods hand. Niets en niemand kan zich bewegen buiten Hem om.

In onze dagen de IS niet, Syrië niet, Rusland, Noord-Korea niet. Europa en de Verenigde Staten niet. God regeert in Christus alles en iedereen. Dat geeft ons rust en veiligheid.

Overal en altijd

Vers 9 vertelt ons wat de Heere wil uitwerken met Zijn machtige daden. Van oost tot west, overal ter wereld, is er reden tot gejuich vanwege Gods onderhouding en regering.

Van de ochtend tot de avond, heel de dag spreekt van Gods bewarende arm.

Voor ons een belangrijke aansporing om de Heere onze lof niet te onthouden.

Gods regering is tastbaar, zichtbaar en hoorbaar voor ons. Overal en elk moment.

Laten we daaraan uiting geven in onze omgeving.

Vandaag de dag is er veel rumoer onder de volken. Geruchten van oorlogen, vluchtelingenstromen, rumoer rond happenings, rumoer rond terreurdaden.

Als God dit alles niet zou terughouden, zouden we in complete chaos leven. Maar in deze zo rumoerige wereld kan de kerk in ons land nog steeds onder de bewarende hand van God een stil en gerust leven leiden. Dat strekt zich over heel de dag uit. Nooit is er een moment van Godverlating voor allen die Hem vrezen. God is het Die ook in dit opzicht de Bron is voor onze vreugde: Hij doet ons juichen van vreugde in Hem. Overal en altijd.