Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Groen?

Jaargang: 
1
Datum: 
21 mrt. 2007
Nummer: 
11
Schrijver: 
T.L. Bruinius
ID:
53
Rubriek: 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. (Openbaring 21:1 en 5).


Hype?

Een hype is een verschijnsel dat heel veel aandacht krijgt en waar veel mensen zich mee bezig houden maar dat in feite weinig of geen inhoud heeft. En het is tijdelijk, het gaat weer voorbij.
Een verschijnsel in onze dagen dat heel veel aandacht krijgt is “groen”. Een heel sterke aandacht voor het milieu, voor de natuur, voor het klimaat, voor boerderij- en huisdieren. Dat alles laat zich samenvatten met de kreet “groen”. Je hoort en leest en ziet het overal om je heen. “Groen!” We moeten “groen” ondernemen. Dat is duurzaam ondernemen, rekening houdend met milieu en klimaat, gericht op de toekomst. We moeten ons abonneren op “groene” stroom. Er moet gezorgd worden voor “groene” energie. En ook de pogingen om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, en het zoeken naar alternatieve brandstoffen, en al het gepraat over klimaatveranderingen kunnen we het etiket “groen” geven.
Is “groen” een hype? Kun je er de beschrijving op toepassen in de eerste regels van dit stukje?

Welvaart

Er is veel aan de hand als we spreken over milieu, natuur en klimaat. De meeste energiebronnen zijn niet oneindig. Er komt eens een einde aan de voorraden olie, gas en steenkool. Bovendien zorgt het nog steeds toenemende gebruik van die vormen van energie voor heel veel vervuiling. En het gebruik van kernenergie bergt grote gevaren in zich. Er is ook zeker sprake van veranderingen in het klimaat en in het niveau van de zeespiegel.
Dan is het goed om te luisteren naar de waarschuwingen van geleerden. Dan is het goed om naar de toekomst te kijken en om maatregelen te nemen. Ja toch? Daar zal toch geen weldenkend mens bezwaar tegen kunnen hebben?
Maar dan is het ook goed om te kijken wat de achtergrond is van die zorg voor de toekomst. In een radioprogramma werd het onlangs door een “bekende Nederlander” als volgt verwoord: Ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen net zo’n goed leven hebben als ik, en als het kan nog iets beter. En het gesprek ging over de grote welvaart die we kennen. Welvaart. Zeker stellen van de welvaart. Zeker stellen van een goed leven, gezondheidszorg, onderdak, eten en drinken, genieten van het leven, voldoende financiële middelen ...... Daar gaat het om. Het leven van nu veilig stellen. En liefst nog wat mooier maken. Voor wat meer mensen bereikbaar ook. Ja, en ook die gebieden op aarde waar men zich niet druk kàn maken over “groen”, omdat zelfs de eerste levensbehoeften nog niet verzekerd zijn, moeten in de toekomst delen in die welvaart. Heel eerlijk en oprecht staan velen achter dat streven.
Welvaart ...... dat heeft in onze tijd alles te maken met geld. Die toekomst die we graag willen, die moet dan wel betaalbaar zijn. Daarom moeten we nu investeren in “groen”. Daarom wordt heel het leven vertaald in rekenkundige eenheden en economische waarde. Want dan krijgt de samenleving greep op problemen, greep op de ontwikkelingen. Dan kan in de westerse wereld, waar ten diepste alles om geld en economie draait, de toekomst zeker worden gesteld. Zo vinden milieuzorg en economie elkaar. Daarom: groen!

Ideologie en religie

Er zitten aan het hele “groene” verhaal nog andere aspecten. Het is niet alleen een verstandelijk en economisch verhaal. Het is niet alleen maar als goede regeerders en kooplui verstandig vooruitzien. “Groen” heeft voor veel mensen ook een waarde op zich gekregen. “Groene” inspanningen zijn niet alleen middelen om de wereld vooruit te helpen maar zijn doel in zichzelf. Mensen hebben het vaak zelf niet in de gaten. Maar heel veel groene doelen worden nagestreefd ten koste van andere aspecten van de samenleving. “Groen” is voor hen automatisch goed. “Groene” doelen hebben meerwaarde boven alle andere doelen in de maatschappij. We kunnen denken aan de actiegroepen die zich verzetten tegen de bio-industrie. Actievoerders menen vaak boven de wetten verheven te zijn. Waar geweld in de maatschappij uitgebannen moet worden, daar mag voor goede “groene” doelen juist wel geweld gebruikt worden. (Inbraken in nertsenfarms, bedreiging van bonthandelaren). Regelmatig moet goede cultuurgrond opgeofferd worden aan het opnieuw aanleggen van “natuur”. Soms gedwongen. En aan de gevoelens van mensen, aan verbondenheid van mensen met land en bedrijf, aan verbondenheid met het voorgeslacht, heeft men dan even geen bodschap. Welnee, er wordt immers gecompenseerd? Er wordt door de overheid toch voor betaald? En ook hier vinden economen en “groenen” elkaar.
Ja, sommigen zullen misschien zeggen: nu hebben we het over de uitwassen van het natuurbeleid. Zo gaat het niet altijd. Maar we moeten wel goed onderscheiden wat er aan de hand is. De natuur wordt in waarde gelijkgesteld aan de mens. Soms wordt de natuur zelfs boven de mens gesteld. Wat bijvoorbeeld te denken van, heel serieus, spreken over de “onmenselijke” behandeling van kuikens?
Is “groen” een hype? Het is in ieder geval een ideologie, een stelsel van ideeën en denkbeelden, van waarden en normen. En soms neemt het religieuze trekken aan in de verafgoding van natuur en milieu.
Geen wonder: wie de schepping van hemel en aarde verwerpt, wie gelooft in de evolutie, in de gezamenlijke oorsprong van alle leven uit dezelfde oermassa, die komt hier terecht. Wie God verwerpt, maakt zijn eigen God. Die keert alles om en heerst niet meer over de schepping maar gaat het geschapene aanbidden.
Dat blijkt ook uit andere zaken: “groene” groepen en de “groene” partijen in de politiek hebben bijvoorbeeld geen boodschap aan christelijke opvattingen over leven en vrijheid en rechtvaardigheid; ze zijn meestal uiterst links en geloven in de autonomie van de mens.

Niets doen?

Betekent dit dan dat we dus niets moeten doen voor natuur en milieu? Betekent dit soms dat we ons moeten verzetten tegen elke poging om te komen tot “groen” beleid? Nee, natuurlijk niet. Uitstoot van schadelijke stoffen beperken is een goede zaak. Aandacht hebben voor zeespiegelstijging is echt wel nodig. Bij de bio-industrie zijn beslist wel vragen te stellen. Veel mensen die zich met deze zaken bezig houden doen dat oprecht en eerlijk. Velen echt niet met de bedoeling om een ideologie te verspreiden. Ook gelovige kinderen van de Here werken als milieu-deskundige en bij de dierenbescherming. Daar is niets mis mee.
Integendeel. Het is ook beslist niet zo dat we als christenen niets hoeven te doen.
Maar dan moeten we wel, zoals in alle zaken van het leven, eerst nagaan waaròm we iets doen. En dan komen we terecht bij het Woord van onze God. God zelf gaf zijn schepping in handen van mensen. De mens mag de schepping in zijn hand houden. Hij mag de schepping gebruiken en verzorgen. Hij mag over al het geschapene heersen. We lezen daarover o.a. in Genesis 1: 28, in Genesis 9:2 en 3, in Psalm 8: 7-9. Maar dan is dat wel een heersen zoals de Here dat ook in zijn Woord heeft uitgelegd. Dat heersen is geen doel in zichzelf maar dat is bewaren en ontwikkelen van het eigendom van de Here. Dat is goede rentmeesters zijn. Dat is oog hebben voor al het goede wat na de zondeval nog rest van Gods prachtige schepping.
Niets doen? Nee, natuurlijk niet. Maar wel eerst de goede motieven zoeken.

Voorbij

De groene ideologie die bezig is de samenleving te veroveren is een mènselijke ideologie. Hij gaat uit van het technisch kunnen van de mens. En hij is gericht op menselijke welvaart en een menselijke toekomst. Een toekomst zonder God. Een toekomst op deze aarde. Mensen willen werken aan een betere wereld. En ze zijn er van overtuigd dat zij die wereld kùnnen maken. We hoorden binnen enkele dagen in radio-interviews drie keer vooraanstaande mensen uitspraken doen als: we gaan een betere wereld maken, mijn kinderen zullen in een betere wereld leven, we gaan een wereld maken die voor alle mensen beter is.
Dat is de arrogantie van de mens die de Here niet kent en niet wil kennen. Zulk “groen” kent de Here niet. Zulk “groen” is mensgericht. Zulk “groen” is ten diepste een kind van de grote revolutie uit Psalm 2, de opstand tegen God en zijn gezalfde.
En daar moeten we als Gods kinderen oog voor hebben. Dan kunnen we de hele “groene” beweging op waarde schatten. Dan kunnen we ook onze eigen betrokkenheid en ons eigen handelen beoordelen. Dan kunnen we zien waar we grenzen moeten trekken.
Want de grote misrekening van “groen” is dat men zelf een nieuwe wereld wil maken. Als voortzetting, als verbetering van deze wereld. En dat zal niet gebeuren. Want deze wereld gaat voorbij.

Bazuinen

Alle “groene” pogingen om een betere wereld te scheppen zijn tot mislukking gedoemd. Ja, misschien zal het een tijdlang materieel gezien wel wat beter gaan. Misschien kunnen hier en daar zorgelijke ontwikkelingen kunnen worden afgeremd. Maar uiteindelijk zal niets het verval van de aarde kunnen tegenhouden. Wie Gods Woord kent en gelooft, die weet het. Gods oordelen gaan over de aarde. De engelen blazen op de bazuinen (Openbaring 8-11). De aarde, die prachtige schepping die door de mèns kapot is gemaakt, wordt door de Here klaargemaakt voor het vuur. Vanwege de zonde. In al die milieurampen, in het verloren gaan van natuurgebieden, in de vergiftiging van de atmosfeer, mogen we ook de hand van de Here zien. Hij is aan het werk. Hij bouwt het Koninkrijk der hemelen. Hij verzamelt al de zijnen. En tegelijk giet hij zijn oordelen uit over de wereld.
Arme groene beweging! Gods werk is niet tegen te houden. Alle werk, gericht op een nieuwe wereld, gemaakt door de mens, is vergeefs.
Want deze wereld gaat voorbij. Zorgen voor schone lucht?
Zoeken naar nieuwe energiebronnen? Maatregelen nemen tegen zeespiegelstijging? Bevorderen van diervriendelijk ondernemen? Het mag. Het moet. Goede rentmeesters werken hard. Maar: blijvende waarde zal het niet hebben, niet op deze aarde, niet in deze bedeling. Dat te mogen geloven maakt ons nederig en ootmoedig. Dat bewaart ons er voor om meegezogen te worden met de arrogantie van de mens zonder God.

Onze Koning zal het doen!

De aarde lijdt onder Gods oordelen en wordt klaar gemaakt voor het vuur. Maar, en elk gelovig mens weet het, dat is niet het einde. Er komt toch een nieuwe wereld. Een nieuwe aarde. En zelfs een nieuwe Hemel. Niet door de mens. Niet door de “groenen”. Onze Kóning zal het doen!

    “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
    En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.” (Openbaring 21: 1 en 5).

Deze aarde zal voorbijgaan. Dat is de armoede van “groen”. Dat betekent niet dat christenen onverschillig kunnen zijn als het gaat over milieu en natuur. Integendeel, zolang de Here het geeft zullen wij, ieder op eigen plaats, trouwe rentmeesters zijn. En alle christelijke cultuur-werk heeft waarde. Omdat de Here er waarde aan geeft. Dat werk nemen we mee naar het nieuwe leven. Zo heeft onze God het gezegd.
Maar het betekent wel dat we alles in het juiste perspectief zullen zien. Dat we ons niet laten meeslepen in menselijke ideologieën. Dat we de grenzen die de Here heeft gesteld in acht zullen nemen. Dat we alle “groene” inspanningen houden tegen het licht van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan krijgt het alles een andere waarde en een andere “kleur”. De kleur van het Nieuwe Jeruzalem, de kleur van goud en parels en edelstenen.(Openbaring 21).
En wat daar niet bij past, wat de verkeerde “kleur” heeft, zullen we verwerpen.
“Groen” een hype? Ja, inderdaad. Het gaat voorbij. Maar Gods Woord is getrouw en waarachtig. De nieuwe wereld kòmt. En Hij, die op de troon gezeten is, zal het doen!