Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Duurzaamheid 2

Jaargang: 
12
Datum: 
26 sep. 2018
Nummer: 
16
Schrijver: 
T.L. Bruinius
ID:
2091
Rubriek: 

Er zijn enkele reacties gekomen op het hoofdartikel in De Bazuin nr. 11 van dit jaar, 30 mei, onder de titel “Duurzaamheid”.

De broeders, die ieder voor zich in hun werk veel te maken hebben met “duurzaamheid” menen dat we de zaak (we vatten samen in onze eigen woorden) te zwart-wit, te ongenuanceerd neerzetten en de lezer stimuleer tot onjuiste keuzes.

Alsof we tegen alle vormen van duurzaamheid zouden zijn. Alsof we ons in het kamp van president Trump zouden bevinden (wat dat ook mag zijn ….).

Vooralsnog menen we dat dergelijk conclusies geen volledig recht doen aan het artikel.

Voor alle duidelijkheid: we zijn niet tegen allerlei waterbeheersingsmaatregelen. We zijn niet tegen alternatieve vormen van energie. We zijn niet tegen biologische landbouw. We werken altijd mee aan afvalscheiding. We zien best dat klimaatveranderingen een realiteit zijn. We vervangen langzamerhand al onze lampen door duurzame exemplaren. En ja, we zouden best nog wat, misschien wel veel meer kunnen doen.

We zijn dus niet tegen allerlei technische maatregelen. We menen dat we dat op verschillende plaatsen ook schreven. Aan de andere kant: we schreven dat inderdaad niet prominent. We begrijpen de reacties.

Maar we schreven zo omdat het ons daar niet om ging.

 

Geest

Nee, waar het ons om gaat is de géést die àchter veel, op zichzelf best zinvolle, goede, verantwoorde ideeën en maatregelen zit. Het gaat ons om de geest en de gedrevenheid waarmee sommigen allerlei zaken onder het kaderbegrip duurzaamheid brengen en waarmee ze die duurzaamheid propageren. Waarmee ze bijvoorbeeld één lijn trekken tussen LED-verlichting, elektrische auto’s en groene landbouw aan de ene kant en bijvoorbeeld de emancipatie van mensen met een andere seksuele geaardheid of het verspreiden van onze westerse democratische ideeën in andere werelddelen aan de andere kant. Ja, de hele lhbt-problematiek wordt door opiniemakers onder duurzaamheid gebracht. Net als het opdringen van ons democratisch stelsel aan andere volken. Dat is geen onzin of bangmakerij. Beide zaken hebben we letterlijk zo horen zeggen in de media.

En dat geeft zorg.

Het om de géést. Om de geestelijke strijd.

 

Bouwen en bewaren

Vroeger (waarom nu niet meer?) hadden we het over “bouwen en bewaren”. In het gereformeerde politieke en maatschappelijke denken was dat een kernbegrip. Bouwen en bewaren verwees naar onze Bijbelse opdracht vanuit de Schepping en na de zondvloed. Bouwen en bewaren stond voor werken aan Gods Schepping, waarin na de zondeval nog zoveel goeds en zoveel mogelijkheden zijn gebleven. Werken, tot eer van God. Ja, dat is onze Bijbelse roeping. “Cultuurmandaat”.

Dat bouwen en bewaren wijst ook vooruit. Vanuit Gods Woord is het een bouwen en bewaren totdat …. Totdat de hele in verval zijn de schepping wordt vernieuwd. En wèrkelijk “duurzaam” gemaakt zal worden. Door onze Heere Christus. Zijn herschepping. Het werk van God en tot Gods eer. Een herschepping door vuur heen. Het tijdstip van Christus’ wederkomst kennen we niet. Tot die tijd moeten we als goede rentmeesters Gods scheppingswerk bewaren. En ja, daarin hebben we vaak ernstig gefaald. Falen we nog steeds. De zonde die ligt in het verwaarlozen en langzaam vernietigen van de Schepping is ook onze schuld.

 

Babylon

Maar “de wereld”, de ongelovige wetenschappers, politici en opiniemakers plaatsen dat alles in een andere context. Wij, mensen, zo is de gedachte, het gelóóf (zo mogen we het toch wel noemen), wij bouwen zèlf een nieuwe wereld. Een duurzame wereld. Een wereld die zeker niet eerst zal vergaan. Wij bouwen zelf aan een wereld voor een nieuwe, volledig autonome mens. Voor de genietende, zich zelf bevredigende, individualistische mens die zijn eigen normen stelt. We doen het zelf tot eer van onszelf en ons nagelslacht. Alle eer aan de intelligente en technisch vernuftige mens.

Samen bouwen aan het nieuwe Babylon, de stad van de mens. De stad die ons in o.a. getekend wordt in Openbaring 18. Het duivelse “anti-Jeruzalem”.

Als we vanuit de Schrift de ontwikkelingen bekijken, dan zien we dat. Dan zien we dat de duivel een tegen-religie introduceert. Niet gericht op verlossing en herschepping maar op uiteindelijk ondergang.

 

Onderscheiden

Dat is wat ons artikel (en we hebben het ook m.b.t. andere onderwerpen wel aangegeven) probeert te laten zien. Laten we dat goed onderscheiden! Dat is ook onze opdracht: onderscheiden wat er gebeurt en hoe de strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad verloopt.

Dan kunnen we inderdaad genuanceerder en nuchterder tegenover de ontwikkelingen staan. Dan gaan we zien dat het echt niet alleen gaat om allerlei “technische” zaken. Maatregelen en ontwikkelingen waar we best in mee kunnen, en blij mee kunnen zijn. Maar dan zien we ook dat het doel, Babylon, niet bereikt zal worden. Dan doorzien we de extreme mensgerichte gedrevenheid van sommigen.

Dan hebben we geen angst voor de toekomst. Dan gaan we zorgen en bewaren in de wetenschap dat uiteindelijk al ons werk dienen mag in het werk van de Heere.

Want de Héére werkt!

 

Nogmaals: bouwen en bewaren

Laten die broeders maar rustig doorgaan met hun zinvolle werk op het terrein van de duurzaamheid. En laten we dat allemaal maar doen. Als het gaat om maatregelen die de Schepping en het leven op aarde beschermen en bewaren. Laten we maar bezig zijn, ieder in eigen verantwoordelijkheid met onze Bijbelse “cultuuropdracht”. (Nog een echt gereformeerde uitdrukking die we bijna nooit meer horen). Maar daarbij wel scherp onderscheidend. En niet meegaand in dat brutale menselijke vooruitgangsgeloof, dat het hele menselijke leven gaat omvatten. Maar onderscheidend en in het besef, in het geloof ook dat al onze arbeid, verricht uit geloof, niet tevergeefs is. Nee, nooit. Al onze werken “in de Heere” worden “meegenomen” naar de nieuwe Schepping. Dat is ook een Bijbels gegeven. Hoe? Dat weten we niet. Wel weten we dat het echte bouwen en bewaren, het echte rentmeesterschap een Bijbelse roeping is.

 

We hopen dat dit iets meer duidelijkheid geeft voor alle lezers. Wellicht kunnen we nog eens iets meer publiceren over dit onderwerp.