Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Christen zijn!

Jaargang: 
12
Datum: 
21 dec. 2018
Nummer: 
20
Schrijver: 
Annie Snippe-van der Linden
ID:
2110

Ik ben christen. Dat heb je vast weleens gezegd tegen iemand. Maar wat betekent dat nu precies? Wat is een christen? Wanneer ben je een christen? En hoe gedraagt een christen zich?  Christen zijn, daar valt veel over te zeggen. Er is ook veel over geschreven in de Bijbel. Zoveel dat het onmogelijk is om dat allemaal in één keer te behandelen. Daarom heb ik er één tekst uitgehaald. Een hele bekende tekst, overbekend misschien wel. Zo eentje die je uit het hoofd kan meezeggen en waarvan de echte inhoud zomaar langs je heen kan glijden. Maar tegelijk een tekst die o zo belangrijk is voor je leven als christen. Goed om weer even up-to-date te hebben!

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal. 5: 22)

Vrucht van de Geest, niet te verwarren dus met gaven van de Geest. De gaven van de Geest kunnen los van elkaar bestaan Iemand kan bijvoorbeeld wel profeteren, maar niet spreken in tongen. De vrucht van de Geest is één van stuk. Je kunt het vergelijken met een sinaasappel of een mandarijn. Eén stuk fruit, maar wel met meerdere partjes. Je kunt dan ook niet zeggen: ”Nou, de vriendelijkheid die heb ik wel. Maar geduld, dat is meer wat voor mijn buurman”. Een ander belangrijk verschil is dat gaven aan sommigen worden gegeven, terwijl vrucht dragen van ons allemaal wordt verwacht.

Hoe belangrijk is nu eigenlijk die vrucht van de Geest? Dat horen we uit de mond van Jezus zelf:
Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort […] Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen (Matth. 7: 17, 20). En even verderop: Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent (Joh. 15: 8). Ofwel, vrucht dragen is het bewijs dat je een echte christen bent!

Liefde
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. (1 Kor. 13: 3) Laatst las ik boven een artikel: Zonder de liefde stelt ons kerkleven geen moer voor. Misschien wat te sterk uitgedrukt naar jouw mening, maar is dat niet precies de spijker op de kop? En dat geldt natuurlijk ook voor ons leven met God en de mensen om ons heen. Ja voor alles wat je doet en laat. Zonder liefde is het niks. Lees het hoofdstuk over de liefde (1 Kor .13) daar maar eens op na. Liefde dus. Het grote gebod. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Ja, zelfs je vijanden liefhebben. Wat is dan die liefde waarover het hier gaat? Het is de gevende liefde. Liefde die niks terugverwacht. De liefde die van God komt. De liefde die God ons heeft laten zien in het zenden van Zijn Zoon. Liefde, dat blijft niet bij een gevoel diep weggestopt in ons hart. Liefde is een werkwoord. Laat het zien in je leven!

Blijdschap
Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. (Rom. 14: 17) Ik zal je eerlijk vertellen dat ik eigenlijk een andere Bijbeltekst had gekozen boven dit stukje. Totdat ik eens goed stilstond bij wat er eigenlijk in Romeinen staat. Blijdschap hoort bij de kern van Gods koninkrijk! God wil dat jij een blij christen bent! Die blijheid is niet gebaseerd op emotie of gevoel. Soms ben je gewoon even niet zo vrolijk of zijn je omstandigheden moeilijk. Het is dan niet de bedoeling om met een opgeplakte glimlach rond te gaan lopen. Of dat je de blijdschap kunstmatig opwekt door opzwepende liederen te gaan zingen. Onze blijdschap moet gebaseerd zijn op de genade die we krijgen! Dan kun je werkelijk altijd blij zijn, ook al rollen tranen van verdriet over je wangen. Zeg eens, stempelt blijdschap ook jouw leven?

Vrede
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (Fil. 4: 7) Vrede, wat wil iedereen dat wanhopig graag bereiken. Wereldvrede, vrede in eigen land, vrede met de mensen om je heen, vrede in de kerk en vrede met je leven. Dus stellen we de vraag: hoe komt er vrede? Het antwoord daarop kunnen we vinden in de Bijbel, het woord van onze Here die zelf vrede is (Ri.6:24). Onze tekst heeft het over vrede van God. Die mogen we krijgen als we leven in vrede met God. Verzoend met hem door het offer van Jezus. Voor de goddelozen is er echter geen vrede, zegt de Heere. (Jes. 48: 22) Vrede van God, dat is rust in Hem, ook als het in ons leven moeilijk is. Vrede van God, dat is vrede in je hart. En door die vrede mag je vrede vinden met jezelf en met anderen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen (Rom. 12 :18). Sjaloom!

Geduld
Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem te worden bevonden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. (2 Petr. 3: 14,15) Onze God is een geduldig God. Je hoeft de Bijbel maar open te slaan en de bewijzen daarvan stapelen zich op. Neem de geschiedenis van Jona. Hij loopt weg omdat hij van tevoren weet dat God geduld zal hebben met de zondaren en dat Hij blijft ‘hopen’ op hun bekering. En wij? Ook wij zullen geduldig moeten zijn. Lang en veel verdragen en vergeven. Tegenover iedereen, maar in het bijzonder tegenover onze broeders en zusters in het geloof. Dat blijkt wel uit de gelijkenis van de onbarmhartige dienaar. Lees ‘m maar eens na in Matt. 18. Geduld is vaak niet onze sterkste kant. Maar de Geest wil het in ons werken. En net zoals Gods geduld goed is voor ons mensen, zo mag ons geduld dan goed zijn voor onszelf en onze relaties.

Vriendelijkheid
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. (Fil. 4: 5a NBG) Vriendelijk zijn, dat is zorg en aandacht voor anderen hebben. Bereid zijn om anderen te helpen. Rekening houden met een ander, aardig zijn. Zo mogen, ja moeten, we als christenen bekend staan. Daardoor worden anderen misschien wel getrokken tot Christus. Die mopperkont van een buurman bijvoorbeeld, tegen wie je toch vriendelijk blijft. Uit onszelf staan we daar niet zo om te springen. Vrucht van de Geest dus die in ons hart werkt! Dat mag ons gebed ook zijn: Schenk door Uw Geest, die sterke macht… Vriendelijk zijn, betekent trouwens niet de waarheid uit de weg gaan. Denk maar eens aan het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw (Joh. 4). De Heere Jezus is daar heel duidelijk, maar wel vriendelijk. Laat zo ook onze houding tegenover anderen zijn. Oprecht betrokken, duidelijk en met het spreekwoord in gedachten: het is de toon die de muziek maakt!

Goedheid
En Jezus zie tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God (Marc. 10: 18) De tegenstelling is groot. God is de goedheid zelf. Van de mensen moet worden gezegd dat er niemand is die goed doet, zelfs niet één (Rom. 3: 9-12). Behalve, ja GOD ZIJ DANK, wanneer wij door de Geest opnieuw geboren worden. Dan mogen ook wij goed gaan doen. We krijgen het zelfs als opdracht mee. Doe goed voor allen, in het bijzonder voor je geloofsgenoten! Begin gewoon thuis. Goeddoen hoeft niet per se groots. Doe eens de afwas als het druk is, ga op bezoek bij je opa die niet zoveel bezoek krijgt. En breidt dan (als het binnen je mogelijkheden ligt) de kring uit. Wees actief in de kerk, schenk eens koffie op de seniorenmiddag. Maar laat ook buiten de kerk zien dat je christen bent, door goed te doen. Want als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? (Matt. 5: 47) en Heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten (Luc. 6: 27). Wij, die zoveel krijgen door Gods goedheid. Zouden we dan ook niet goed doen voor anderen?

Geloof
Maar de vrucht van de Geest is […] trouw (Gal. 5:22g NBG) Die zevende in het rijtje is dat nu geloof of trouw? Zelf heb ik altijd trouw geleerd. De HSV vertaalt met geloof. Met als aantekening (in de Studiebijbel) daarbij: vooral aanduiding van trouw, betrouwbaarheid en loyaliteit. Goed om dat vooraf even te weten. Trouw zijn, weer een manier om je als christen te onderscheiden in de maatschappij. Je woord houden, afspraken nakomen.  Trouw zijn in woord en daad. Trouw zijn, ook dat kunnen we niet alleen. Maar we hebben het beste voorbeeld dat we maar hebben kunnen. Onze God en Vader. Hij is de trouw in eigen persoon. Hij bleef trouw aan zijn verbond, hoe vaak zijn volk ook andere goden achternaliep. Hij bleef (en blijft!) trouw aan zijn beloften. De belofte van de Verlosser.  Onze Here Jezus die trouw bleef tot het einde, ook al liet iedereen Hem in de steek. En jij? Ben jij iemand waar je van op aan kunt? Kan over jou straks gezegd worden: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, ga in, in de vreugde van uw heer (Matt. 25: 21)?

Zachtmoedigheid
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.(Matt. 5: 5) Zachtmoedigheid is een woord dat zich lastig laat vertalen naar wat ‘hedendaagser’ Nederlands. Er zit namelijk veel betekenis in dat ene woord. Meegaand, mild, aangenaam, goedhartig, zachtaardig. Het zijn allemaal aspecten van dat ene woord.  De kanttekeningen van de HSV zegt verder, bij het vers dat ik zojuist citeerde, dat zachtmoedigen zich niet ten koste van anderen naar voren dringen. In de Bijbel heeft zachtmoedigheid vaak te maken met nederigheid. Soms worden ze ook samen genoemd. Denk maar eens aan het woord van onze Here Jezus in Matt.11:29: Neem Mijn juk op u, en leer van mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hoe ziet zachtmoedigheid er voor ons uit in de praktijk? De minste willen wezen. Niet koste wat het kost je eigen gelijk willen halen. Een ander niet zomaar veroordelen. Vergeven, ook als de ander geen excuses maakt. Een mooi voorbeeld van zachtmoedigheid is Jozef. Wat een onrecht is hem aangedaan! En toch raakt hij niet verbitterd en is hij bereid te vergeven. Zo moet ook onze houding zijn. En bedenk: een brutaal mens heeft de halve wereld, een zachtmoedig mens de hele wereld!

Zelfbeheersing
Iemand zonder zelfbeheersing, is als een stad waarvan de muur is geslecht. (Spr. 25: 28 NBV) Zelfbeheersing is een vrucht van de Geest. Gebrek aan zelfbeheersing is een kenmerk van een dwaas. Waarom? Zonder zelfbeheersing kun je jezelf niet verweren tegen je vijanden. Als je aldoor maar doet waar je zin in hebt, dan ga je ten onder. Dan loop je je eigen boze ik achterna waarvan we belijden dat die uit is op elk kwaad. Je bent zelfs geneigd God en je naaste te haten. Daarom is het nodig dat we ons oefenen in zelfbeheersing. Dat we leren om onze emoties en begeerten in bedwang te houden. Zodat we Gods doel met ons leven bereiken. Hij heeft het beste met ons voor! Paulus vergelijkt het met een topsporter. Die zet alles opzij om maar die ene belangrijke wedstrijd te winnen. Dat moeten wij ook doen. Alles opzijzetten wat niet past bij God en zijn dienst. Alleen dan zullen we de eindstreep halen!

Bij het maken van dit artikel heb ik gebruikt gemaakt van :
‘De Geest verandert mensen’.
Bijbelstudies over de vruchten van het geloof.

Schrijver : Ds. D. Grutter
EAN: 9789055602537

Voor wie nog meer wil leren over dit onderwerp.
Een praktisch en waardevol boek om zelf te lezen.
Ook prima te gebruiken op vereniging. Nieuw verkrijgbaar.