Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Bijbelse personen

Jaargang: 
10
Datum: 
15 jun. 2016
Nummer: 
12
Schrijver: 
Annie Snippe-van der Linden
ID:
1637Esther

Een tijdje geleden hebben jullie je kennis opgefrist over Mozes, de man Gods. Aan de hand van een aantal vragen kon je kijken wat je over hem wist. Zo'n kleine opfriscursus gaan we vandaag weer doen. Deze keer gaat het over Esther.

Het verhaal

De geschiedenis van Esther staat beschreven in het Bijbelboek Esther.

Koning Ahasveros gaat op zoek naar een nieuwe vrouw, een nieuwe koningin. Uit het hele rijk laat hij mooie (jonge) vrouwen komen naar zijn verblijfplaats, de burcht Susan. Deze vrouwen krijgen eerst speciale schoonheidsbehandelingen en dan kiest de koning uit al deze vrouwen een nieuwe vrouw. Je raadt het al: Esther wordt gekozen. Esther is een Jodin.

Later zal blijken dat zij niet voor niets deze positie heeft gekregen. Wat gebeurt er namelijk? De koning stelt Haman aan als onderkoning. Hij haat Joden en verzint een slim plan om alle Joden uit te roeien. Esther gaat met gevaar voor eigen leven naar de koning om te pleiten voor haar leven en voor het leven van haar volk. Haman wordt gedood.

Maar daarmee is het gevaar voor de Joden nog niet geweken. Daarom wordt er nog een wet opgesteld. Hierin staat dat de Joden terug mogen vechten op de dag die gepland stond om alle Joden te doden. En zo gebeurt het. De Joden behalen de overwinning. De geschiedenis van deze redding van het Joodse volk wordt (nog altijd) gevierd met het Purimfeest.

Hoofdpersonen

Het begon allemaal bij koning Ahasveros (Griekse naam = Xerxes). Hij gaf een groot feest in zijn paleistuin. Een feest dat 180 dagen (!) duurde en waarop alle belangrijke mensen in zijn rijk waren uitgenodigd. En daarna kwam er nog een feest. Dit feest duurde zeven dagen en nu mochten alle mensen komen die in de burcht Susan woonden.

Aan het einde van het feest laat koning Ahasveros zijn vrouw, koningin Vasthi, roepen. Hij wil met haar pronken. Maar zij weigert om te komen en wordt daarom verstoten. Van koning Ahasveros weten we verder via bronnen buiten de Bijbel dat hij een grillig, wispelturig man was. Hij had een sterk verlangen naar macht, vrouwen en rijkdom.

Ahasveros was geen krachtig leider. Daarom verzamelde hij mensen om zich heen die hem konden helpen. Door deze mensen liet hij zich gemakkelijk beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan Haman. Zijn naam betekent de grote of de geëerde. Hij had tien zonen en was getrouwd met Zeres. Hij wordt door de koning aangesteld als onderkoning. Haman was een Agagiet, lid van het volk van Amelek. De Amelekieten waren al jarenlang vijand van Israël. Zo ook deze Haman. Hij laat het lot (Pur) werpen om een dag te bepalen waarop alle Joden zullen worden uitgeroeid. En hij krijgt de koning zover om hier een wet van Meden en Perzen van te maken zonder dat de koning zelfs maar weet welk volk uitgeroeid gaat worden. Als de plannen van Haman aan het licht komen, wordt hij aan de galg gehangen. De galg die hij had opgesteld voor Mordechai.

Mordechai, dat betekent dienaar van Marduk. Hij was een Jood, die na de ballingschap niet was teruggekeerd naar Israël. Mordechai was een slimme, hardwerkende man. Het is dan ook niet verrassend dat hij als ambtenaar een hoge positie had. Mordechai ontdekt een samenzwering tegen de koning. Daarmee redt hij het leven van de koning. Dit wordt opgeschreven in de geschiedenisboeken van het rijk. Veel later pas ontvangt Mordechai zijn beloning. Hij mag op een paard door de stad rijden, terwijl Haman ernaast loopt en roept:

Zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen! (Est. 6:11).

Een grote vernedering voor Haman, omdat Mordechai degene was die hij in het bijzonder haatte. Hij haatte hem omdat hij Jood was en omdat hij niet voor hem wilde buigen. Na de dood van Haman neemt Mordechai zijn positie in.

En dan nog de persoon naar wie dit Bijbelboek genoemd is: Esther. Esther was mooi en knap. Haar naam betekent in het Perzisch: ster, en in het Hebreeuws: ik zal verborgen zijn. De Hebreeuwse naam van Esther was Hadassa. Dat betekent Mirte. Zij was een wees en werd daarom opgevoed door Mordechai. Zij wordt uit alle vrouwen gekozen als opvolgster van Vasthi, de verstoten vrouw van koning Ahasveros.

Esther overtreedt de wet die voorschreef dat niemand ongevraagd bij de koning mocht komen. Ze doet dat om te smeken voor haar leven en dat van haar volk. De koning laat dat toe en Esther vraagt tot tweemaal of de koning en Haman bij haar komen eten. Tijdens de tweede maaltijd wijst ze Haman aan als degene die haar en haar volk naar het leven staat.

Als de strijd tussen de Joden en hun haters voorbij is, stelt Esther samen met Mordechai officieel het Purimfeest in.

Voorzienigheid

Het is je misschien al opgevallen bij het lezen van dit artikel. We missen iets. Of eigenlijk iemand. En dan Iemand met een hoofdletter. Waar is God in deze geschiedenis? Nu is dat een heel goede vraag. Want wist je dat in het Bijbelboek Esther de naam van God niet één keer voorkomt? Daarom hebben onze verre voorvaders ook getwijfeld of het boek wel bij de Bijbel hoorde.

Wie het Bijbelboek gelovig leest, zal echter net als zij zien dat Gods hand wel degelijk te zien is. Zijn voorzienigheid doet ons versteld staan.

Een lastig woord: voorzienigheid. De betekenis ervan vinden we in artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Wij geloven dat deze goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval of het lot heeft prijsgegeven, maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo leidt en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn beschikking.

Haman mag zijn lot werpen, de Joden zijn er niet aan overgeleverd. Het was God die de vijand elke keer een stap voor was. Voordat Haman aan de macht kwam, was Esther al koningin geworden om haar volk te redden. Tussen de regels door zien we God de geschiedenis leiden. Zo bleef zijn volk bewaard en deed Hij de poging van de satan, om de komst van de Messias te voorkomen, mislukken.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Esther?

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de onlangs verschenen schetsenbundel over Esther. Om zelf te lezen of om volgend seizoen met elkaar op vereniging te bespreken. Verkrijgbaar bij de Bijbelstudiebond.