Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Bidden (6)

Jaargang: 
4
Datum: 
07 apr. 2010
Nummer: 
13
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
655
Rubriek: 

God is Koning, lazen we de vorige keer. Hij regeert alles en werkt heen naar de komst van Zijn Koninkrijk. Wij moeten bidden om de komst van dat koninkrijk. Ook nu regeert God de hele wereld. Hij bepaalt wat er gaat gebeuren. Wat Hij wil gebeurt: ‘Zijn wil geschiede.’

Gods wil

Als wij bidden willen we dingen vragen aan de Here. Wij hebben allemaal dingen bedacht, we bidden voor ons eten, voor mooie dingen, voor de beterschap van zieken. Maar zijn dit dingen die God ook wil? Is dit Gods wil? We bidden met deze bede, ‘Uw wil geschiede’. Gods wil zal gebeuren. Maar wat wil God dan? Dat zijn vaak hele andere dingen dan wij mensen bedenken. Wij willen dingen voor ons zelf, een goed leven, een mooie vakantie, een mooie schooltijd. Maar wil God dat ook?
God wil dat mensen zich bekeren en naar Hem luisteren. God wil dat er een nieuwe Hemel en aarde komt, dat alles meewerkt voor Zijn koninkrijk. En dat kan wel eens anders zijn dan wij willen. Dat zou kunnen betekenen dat je ziek wordt, dat je vader ontslagen wordt of dat jullie moeten verhuizen. Door dit alles kan de Here je leven sturen zodat je doet wat God wil en zo meewerken aan de bouw van Zijn Kerk op de plaats die Hij je geeft. Dat kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de school die je later gaat doen of het beroep wat je gaat uitvoeren. En dat kan wel anders zijn dan jij zelf wil. We moeten onszelf verloochenen, dat betekent onze eigen wil aan de kant zetten. God kan je roepen voor iets anders. En je zo inzetten voor Zijn Kerk. Nu begrijp je wel dat het nodig was dat de Here Jezus ons dit leerde bidden: ‘Uw wil geschiede.’ Uit ons zelf zouden we hier niet aan denken.

Onze zondige wil

De Here heeft ons met een eigen verstand en wil geschapen. In het paradijs was deze wil nog goed, Adam en Eva deden wat de Here zei. Na de zondeval is de wil van de mensen veranderd. Wij gaan nu steeds tegen Gods wil in. Wij zondigen. We moeten de Here vragen om de Heilige Geest. Deze zal in ons werken en geven dat we zullen doen wat God van ons vraagt. Dat gaat niet gemakkelijk. We doen het toch nog vaak verkeerd. We moeten tegen de zonde strijden en doen wat Hij zegt. We vragen bij deze bede van het gebed of de Here ons net zo trouw wil maken in ons werk als de engelen het doen.

In de hemel en op aarde

Gods wil zal gebeuren op aarde, bij ons mensen maar ook in de hemel bij de engelen. Zij doen wat de Here hen opdraagt. In de Bijbel lees je geregeld dat een engel naar de aarde werd gestuurd om de mensen een boodschap van God door te geven. De engel kwam vertellen wat de Here Zelf had gezegd. De engelen deden wat God zei. Zo moeten wij ook doen wat God zegt. Maar dat doen we niet. Wij zijn zondig. ‘Geef dat wij zo gehoorzaam en trouw zijn als de engelen’ Dat bid je als je bidt ‘Uw wil geschiede in de hemel alzo ook op de aarde’. Engelen zijn niet die poppetjes die je soms getekend ziet met vleugels. Engelen zijn de dienstknechten van God. Als ze in de tijd van de Bijbel naar iemand toegestuurd werden herkenden de mensen ze vaak niet. De engelen zagen eruit als ‘gewone’ mannen.

Engelen

De engelen brengen een boodschap van God. Naar wie worden ze gestuurd? Zoek het op in je Bijbel. Zet er achter wat ze kwamen zeggen.
Bijbeltekst
Naar wie?
Boodschap

1. Gen 19: 15

Aankondiging van de verwoesting van...

2. Gen 28:12

Engelen klommen op een...

3. Richt 13: 3

Aankondiging van de geboorte van....

4. Lucas 1:11

Aankondiging van de geboorte van ...

5. Lucas 1: 26

Aankondiging van de geboorte van ...

6. Lucas 2:13

De engelen zongen ...

7. Lucas 24: 4

De engelen zeiden...

8. Hand. 1:10

De engelen zeiden...

Gehoorzamen

We moeten de Here zonder tegenspreken gehoorzamen. Je weet vast heel goed wat dat is. Je weet waarschijnlijk ook heel goed wat ongehoorzaam zijn is, dus dat hoeven we niet verder uit te leggen! Alle mensen en dus ook kinderen doen zonden en zijn ongehoorzaam. We luisteren niet naar de Here. Toch weet onze Vader in de hemel alleen wat goed voor ons is. We moeten dus wel gehoorzaam zijn. Net zoals jij je ouders moet gehoorzamen. Je ouders zijn verstandiger dan jij, zij hebben meer meegemaakt, ze weten wat goed voor je is. Ze weten meer van de Bijbel en weten dus ook wat de Here God van ons vraagt en moeten dat aan hun kinderen leren. Je weet vast wel dat dat niet altijd leuk is. Zelf denk je dat je het ook wel weet. Zo doen alle mensen ook tegenover God, net alsof ze het zelf beter weten.
- ‘Op zondag naar de Kerk?’ Ach dat hoeft niet, we kunnen toch aan God denken als we in het bos zijn?
- ‘Niet liegen?’ Ach één leugentje is toch niet zo erg?
- ‘Gods Naam niet voor niets gebruiken?’ Ach we bedoelen het niet zo verkeerd.
- ‘Iemand niet uitschelden?’ Hij vroeg er zelf om!
De Here weet dat wij steeds wegdwalen en Hij geeft regels. Hij weet wat goed voor ons is. Wij moeten Hem alleen gehoorzamen!

Onze Vader

Hieronder staat het hele gebed dat de Here Jezus ons Zelf geleerd heeft. In elke zin staan schuin gedrukte woorden. Streep het woord door wat er niet hoort.
Onze Vader die in de hemelen is/zijt.
Uw huis/Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk/ jongste dag kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de kerk/hemel
alzo ook op de aarde/ grond.
Geef ons elke dag/ heden ons dagelijks
eten/ brood.
en vergeef ons onze schulden/zonden
gelijk ook wij wegdoen /vergeven onze schuldenaren.
Leid ons niet in verzoeking/beproeving,
maar verlos ons van de duivel/boze.
Want van U is het koninkrijk/heelal en de
eer/kracht en de majesteit/heerlijkheid
tot in eeuwigheid/de toekomst.
Amen.