Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Behoud gepredikt op de Pinksterdag (2)

Jaargang: 
1
Datum: 
30 mei. 2007
Nummer: 
21
Schrijver: 
S. de Marie
ID:
97

Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht, Hand. 2:40b
Petrus roept namens de apostelen de Joden op tot behoud door zich af te scheiden van een verkeerd geslacht. Dat verkeerde geslacht zijn de verbondskinderen, die de rechte wegen van de Here hebben verlaten. Dat is de afvallige kerk, die de kromme wegen van eigenwilligheid bewandelt. De joden hadden niet willen luisteren naar Christus. Ze wilden nog wel wonderen en tekenen zien. Maar het Woord van Christus hadden ze verworpen. In hun verblinding hadden ze zo de Christus van de Schriften verworpen. Nu hebben ze van Petrus het krachtige getuigenis van de kerk van het nieuwe verbond gehoord. En de preek van Petrus eindigt met de vermaning: “Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.”

Antithese

Er waren op de Pinksterdag genoeg Joden die vroom en godsdienstig waren. Tenslotte was dàt de drijfveer om naar Jeruzalem te komen om het oogstfeest te vieren. En toch wordt er van hen gezegd, dat ze tot een verkeerd geslacht behoren. De kerk van Christus staat hier in antithese, in tegenstelling met dit verkeerde geslacht. Dit geslacht zegt dat ze de kerk is, en roept God de Vader wel aan, maar de Christus kent ze niet. Daarom kent dit geslacht ook de Vader niet. Een verkeerd geslacht is niet: een geslacht met zondige mensen. Want ook alle kerkmensen zijn zondig. Maar een verkeerd geslacht is hier een verbondsgemeenschap, dat zich niet wil bekeren en zich verhardt op verkeerde zondige wegen. Daardoor wordt het verbond met God verbroken. Dat deden de Joden door hun Messias waar het hele Oude Testament van gesproken had, en die tot hen gekomen was met tekenen en wonderen, te verwerpen. Dan nog toont God zijn verbondsliefde. Hij laat nog oproepen: “laat u behouden, scheidt u af”.
Het woord dat Petrus gesproken heeft, bracht niet allen tot geloof. Van die grote menigte die in Jeruzalem op de been was - naar schatting veel meer dan 1 miljoen Joden - waren velen wel onder de indruk gekomen van de tekenen en de woorden. Maar net zo min als het geloof er automatisch was bij hen die Jezus op aarde hadden ontmoet, zo was het er ook niet automatisch op deze Pinksterdag. Van al die mensen die het toen hoorden en zagen, kwam slechts een kleine minderheid tot geloof. Een paar duizend voegde zich bij de 120. Dat aantal was door God bepaald. Het was een zaak van verkiezing door God en van het werk van de Heilige Geest.

Laat u behouden

Maar tegelijk klonk die krachtige oproep tot geloof, tot geloofsactiviteit. We mogen het maar niet over ons heen laten komen, waar de Geest van Christus ons wil hebben. We mogen in de kerk er ook niet aan blijven vasthouden, dat we maar samen verder moeten, omdat we eens aan elkaar gegeven zijn. Wanneer in de kerk Gods Woord wordt losgelaten en daarin wordt volhard, geldt de oproep tot bekering, tot reformatie: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Scheidt u af.
Dan mag de eigenlijke drijfveer niet zijn, dat men zich ergens niet meer thuis voelt. Dat zàl er altijd bijkomen. Maar de Here wil dat de meerderheid in het kwade niet wordt gevolgd. Het gaat tenslotte om de eer en het recht van de verhoogde koning Christus. Hèm moeten we blijven volgen. Zo brengt Hij de eenheid onder hen, die Hem in waarheid zoeken. Ook al zal dat betekenen, dat slechts een kleine minderheid zich afscheidt om zo de gehoorzame verbondsgemeenschap voort te zetten. Dan zullen ook zij die achterblijven moeten worden opgeroepen tot terugkeer, tot het niet meer gaat. Zo deed Petrus dat en zo deed Paulus, tot in de synagogen. Het Woord met bevel van geloof en bekering, eerst aan de Jood en ook aan de Griek.
Het lijkt hoogmoedig en liefdeloos om te spreken over een ‘verkeerd geslacht’. Maar het zijn de woorden van Christus die door Petrus wil aandringen tot een beslissende keuze voor Hem of tegen Hem. Het belangrijkste dat de Here van ons vraagt is gehoorzaam Hem volgen. Zorgvuldig afvragen of de kerk waarin je bent wel de kerk van Jezus Christus is of is gebleven. Steeds is er de oproep om je te voegen bij de Kerk waar Christus regeert, waar zijn gaven worden geschonken. De gaven van de Heilige Geest en alle andere weldaden. Een oproep tot reformatie is daarbij ook altijd een oproep tot antithese en isolement. Het is de Pinksterroep van de Geest: “Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.”

Lokkende roep

Maar deze roep, hoe radicaal zij ook klinkt, is tegelijk ook een lokkende roep. Want de Geest van Christus werkt daar waar het Woord zuiver verkondigd word, waar de sacramenten zuiver worden bediend, waar de kerkelijke tucht geoefend wordt. Christus’ Geest is daar waar men zich in alles richt naar het zuivere Woord van God, en alles wat met dat Woord strijdt, verwerpt - en zo staat het in art 29 NGB - en Jezus Christus erkent als het enige hoofd. Dat laatste is maar niet een mooie toevoeging, maar het is de essentie van de ware Kerk: die erkenning moet blijken uit de verbondstrouw aan de verhoogde Here Jezus Christus. Door zo vast te houden aan de Here Jezus Christus en in Hem alles te verwachten voor je heil en je welvaart mag je ook zeker zijn van de overwinning die de Here Jezus bewerkt heeft. Zoek het daarom niet in het grote getal, in eigenwillige godsdienstigheid waaraan zo velen in deze wereld doen, maar zoek de Here te dienen in waarheid, naar zijn Woord. Dat wil de Geest in zijn kerk bewerken. Ook als dat verwijdering betekent van mensen die je goed kent en lief hebt. Want zo mag er behoud zijn van het oordeel dat God over deze wereld zal uitspreken. Behoud, ingang in het koninkrijk der hemelen, eeuwig leven, eeuwige gemeenschap met God en met Christus.
Laat u behouden, dat zijn woorden van evangelie voor alle tijden!