Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Behoed uw hart

Jaargang: 
1
Datum: 
22 aug. 2007
Nummer: 
30
Schrijver: 
S. de Marie
ID:
129

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, (...) laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.(Spr.4:21-23)

Verlies ze niet uit het oog

Schriftuurlijk onderwijs voor de praktijk van het leven in Gods verbond vraagt onze permanente aandacht. In de vorige overdenking zagen we dat wij bij dat onderwijs onze oren moeten gebruiken om te horen (vers 20). We willen nu overdenken dat we ons hart moeten gebruiken om dat gehoorde onderwijs nu ook te bewaren (vs. 21-23).
Die woorden en uitspraken van onze ouders en opvoeders moeten worden tot een bron van wijsheid en inzicht. Het zijn kostbare woorden en het is levensbelangrijk onderricht, en daarom moeten ze worden bewaard. Bewaard als een kostbare schat. Kostbaar: want je krijgt er het vermogen door, om nu ook zelf in de toekomst de juiste levenskeuzen te maken. Zodat je je doel, je levensdoel kunt bereiken. Zodat je inzicht krijgt om ook in de toekomst het goede van het kwade te onderscheiden. Zodat je de situaties kan doorzien. En kan kiezen voor de HERE in allerlei vraagstukken. Zodat je ook het kwade kunt ontvluchten. En zo kan leven in godsvrucht. Je moet dus dat onderwijs diep in je hart bewaren.
Maar er staat in vers 21 nog iets bij: “laat ze niet wijken uit uw ogen”. Die woorden en die uitspraken moet je niet alleen maar in je geheugen opslaan. Om ze later nog wel eens te kunnen herinneren. Je moet ze nú al overdenken. Je moet ze voor ogen stellen. Laat ze niet wijken uit uw ogen. Ze moeten niet uit het oog worden verloren, maar steeds onder de aandacht blijven. Zoals Jozua van de HERE krijgt opgedragen in Jozua 1:8 m.b.t. alle instructies die Hij voor zijn taak had gekregen:

    Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Er moet dus met die gehoorde wijsheid gewerkt worden om het doel te kunnen bereiken. Dat gebeurt door het overdenken van Gods Woord, elke dag. Bij het bespreken van Gods Woord, bij het napraten over de preek in de gezinnen. Bij de bespreking op de verenigingen. Overpeins de woorden van God en dus ook de woorden van het onderwijs dat je ouders en andere opvoeders je meegeven.

Leven voor wie ze vinden

Want zo zegt vers 22:

    ze zijn léven voor wie ze vinden.

Als je die woorden in je hart bewaart en steeds overdenkt, dan zul je ze wanneer je ze nodig hebt, ook kunnen vinden. Dan kun je ze toepassen in de concrete levenssituatie, waarin je dan terechtgekomen bent. Dan ontwikkel je werkelijk het inzicht op het moment dat het nodig is, om die moeilijke keuze in je leven te maken. En dan ben je ook steeds beter in staat goede beslissingen te maken in de kleine dingen van de dag. Want dat onderwijs is levend: je hebt de antwoorden klaar voor de vraagstukken. Of je hebt in ieder geval de middelen om het goede antwoord te vinden. Zo kun je je levensdoel bereiken. Dan ben je echt paraat. Je bent voorbereid op je taak. Je kan dan zelfstandig als kind van God, als christen in deze wereld staande blijven.

Wij moeten hierbij wel steeds blijven beseffen dat ook hier de Here Jezus Christus voor nodig is. Hij is de enige volmaakte mens geweest. De enige die volledig gehoorzaam zijn levensdoel heeft bereikt. De enige die ook in onze plaats volkomen levenswijsheid heeft getoond in alle opzichten, en in alle situaties. Hij heeft ook geleden voor onze zonden en tekortkomingen juist op het punt van het praktische geloofsleven, van het gehoorzame leven van alle dag. Hij is de hoogste Profeet en Wijsheidsleraar. Daarom als je in wijsheid tekort schiet, dan moet je God daarom bidden (Jac.1:5). Vraag daar dus altijd om in je gebed. Pleit daarbij op het werk van Christus, die de ware wijsheid heeft getoond. Smeek die wijsheid af in het geloof in Hem, en in de zekerheid dat de HERE die wijsheid ook zal geven! Dat geeft rust en vrede in je leven. Want het zijn de woorden van de Here zelf, die onze gedachten dan gaan regeren. Wanneer Hij je de wijsheid geeft die je nodig hebt. Maar open daarbij wel zijn Woord. Laat dat niet dicht en blijf dat Woord overdenken. En denk steeds aan het onderwijs van je vader en je moeder.
Dan is er genezing voor je hele lichaam, staat er in vers 22. Je kent dan de gezonde leer, die jou zelf ook gezond maakt. Niet dat er geen lichamelijke ziekte kan zijn. Maar voor de HERE ben je gezond, omdat je leven het ware leven is geworden in Christus.

Oorsprongen van het leven

De dichter-opvoeder in Spreuken zegt dan in het volgende vers hoe belangrijk het is om je hart nu ook werkelijk rein te bewaren. Hij zegt het zo:

    Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven

.
Dat betekent: er is nu nog maar één ding belangrijk voor de praktische levenswijsheid, waar je al je energie op moet richten. En dat éne ding is: dat je je hart behoedt, dat is: je hart beschermt. Dat je ervoor zorgt, dat je hart waarin die wijze woorden van God voor je leven worden bewaard, niet wordt aangetast door verkeerde invloeden. Want dat hart dat je als christen hebt, is het kostbaarste van je lichaam, van je leven. Want met je hart - dat is je geest, je ziel - voel en denk je, en maak je plannen. Daar begint je eigenlijke handelen. Daar komt alle informatie binnen. Niet alleen over de situatie waarin je verkeert. Maar ook die verbondswoorden van God, waardoor Hij je wil geleiden en sturen, komen daar binnen. De verwerking van al die informatie vindt plaats in dat centrum van je denken, je hart. Dat hart is daarom de bron, het uitgangspunt, de oorsprong van alles wat je bedenkt, wat je wil en wat je werkelijk gaat doen. Je spreken en je handelen komen voort uit dat hart. Het is je ‘levenscentrum’. En daar moet je bijzonder zuinig op zijn.
Want bij verkeerde informatie, zondige invloeden en verleidingen kan je hart worden misleid. Waardoor ook je spreken en handelen een verkeerde zondige weg gaan. Dat zal blijken in je levensgedrag. Dan zie je bv. de verwereldlijking. Eerst nog bedekt, gecamoufleerd, maar later al duidelijker.
Maar de Here wil je juist gezondheid geven in je denken, zodat je kan leven met Hem in het verbond op aarde. Daarom geldt ook hier dat de vreze des Heren het begin is van de wijsheid. De eerbied en het ontzag voor de Here moeten er ook voor zorgen dat je je hart rein bewaart.