Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Beïnvloeding van ons denken

Jaargang: 
7
Datum: 
29 mei. 2013
Nummer: 
25
Schrijver: 
J.A. Sikkens
ID:
1200
Rubriek: 

Nederland raakt ook in de wetgeving steeds meer van de HERE en zijn wet verwijderd. Allerlei wetten worden aangenomen of voorgesteld, die haaks staan op Gods wet en die de ruimte van christenen inperken. Als reactie daarop wordt door sommigen gesteld dat we ons niet te veel moeten laten bang maken, want de wetgeving zou geen gevolg zijn van een antichristelijk politiek klimaat. Anderen zeggen dat we het nog altijd beter hebben dan veel christenen in andere landen. Moeten we ons dan maar niets aantrekken van wat er in de kranten staat? Toch wel, God draagt het ons op. Hij draagt ons op de geesten te beproeven.Initiatiefwet

Laten we eerst eens zien welke berichten we de laatste tijd onder andere in de krant konden lezen. Op woensdag 8 mei 2013 berichtte het Reformatorisch Dagblad over de ingediende initiatiefwet van D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks. Het initiatiefwetsvoorstel beoogt de enkele-feitconstructie uit de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) te schrappen. Dit heeft de consequentie dat, als de wet wordt aangenomen, scholen in het bijzonder onderwijs en andere instellingen op godsdienstige grondslag in hun personeelsbeleid niet meer kunnen discrimineren op grond van homoseksualiteit. Christelijke scholen en organisaties mogen geen personeel meer weigeren op grond van Gods wet. Ondanks het feit dat de christelijke partijen hier niet voor zijn, is er wel een Kamermeerderheid, die dit voorstel aan zal nemen.

Het is een voorbeeld van botsende grondrechten, zoals we die de laatste tijd veel vaker zien. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat allen die zich in Nederland bevinden, gelijk worden behandeld, ongeacht godsdienst, levensovertuiging etcetera. In principe wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen Nederlanders. In artikel 23 wordt de vrijheid van onderwijs geregeld. Het bijzonder onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

Het 1e artikel beschrijft dus het grondrecht voor een gelijke behandeling, ongeacht godsdienst en levens-overtuiging. In het 23e artikel wordt geregeld dat de mogelijkheid bestaat scholen te stichten op basis van godsdienst en levensovertuiging. Dit betekent ook dat het bestuur van een dergelijke school vanuit die levensovertuiging de identiteit van die school bepaalt. Bijvoorbeeld in de lesprogrammas en het aannamebeleid van docenten komt deze identiteit tot uiting.

Dit is voor sommige seculiere partijen (met name D66) een doorn in het oog. Het gelijkheidsbeginsel is de hoogste norm. Denk je er anders over? Prima, maar niet in het publieke domein. Onder het mom van tolerantie wordt alles wat maar enigszins neigt naar iets christelijks in het publieke domein niet getolereerd.

Zondagsrust

Op dinsdag 7 mei 2013 berichtte het RD dat tweederde van de ondernemers in Ede niet wil dat een koopzondag wordt ingevoerd. Deze gemeente is één in de rij van de gemeentes waar een verruiming in de Winkeltijdenwet (lees: meer koopzondagen) wordt onderzocht dan wel reeds is doorgevoerd. Wellicht is in uw plaatselijke gemeente de koopzondag ook meer regel dan uitzondering.

Al jarenlang zien we afkalving van de zondagsrust, niet alleen in de koopzondagen maar ook in het aantal beroepen waarbij het zondagswerk een voorwaarde wordt voor baanbehoud. Dat sommigen, omdat zij in gehoorzaamheid aan God willen leven, op zondag niet willen werken, wordt steeds minder begrepen en geaccepteerd. Op 14 mei 2013 berichtte het RD dat er op 15 mei een wetsvoorstel zal worden ingediend, om de besluitvorming rondom zondagsopening aan gemeenten over te laten.

Abortus provocatus

Op woensdag 8 mei stond in het Reformatorisch Dagblad een artikeltje over een Canadees-Nederlands echtpaar dat de strijd heeft aangebonden met abortus provocatus. Het echtpaar was in Nederland en ze gaven een (kort) interview. Dat bracht ons de huidige abortuswetgeving in Nederland in herinnering. De abortuspraktijk eist elk jaar 33.000 levens (RD, 7 december 2012) in Nederland. Dat is een enorm aantal, een verschrikkelijk aantal. Schepselen die menen te kunnen beslissen over dat wat de Schepper geeft, namelijk het leven. Het is des te schrijnender als we de discussie over het ritueel slachten van dieren in het perspectief plaatsen van de Nederlandse abortuspraktijk. Dagenlang was de rituele slacht een belangrijk onderwerp in de media, terwijl geen aandacht wordt besteedt aan de verschrikkelijke abortuspraktijk.

Antithese: geestelijke strijd

Waarom deze mini-persschouw uit het Reformatorisch Dagblad? Waarom deze onderwerpen onder de aandacht gebracht? Wel, u weet misschien dat vervolgde christenen hebben gezegd: Wij bidden juist voor u, dat u in het rijke Westen, stand mag houden. Zij zien gevaar voor ons. En ook de Heilige Geest spoort ons aan door het Woord.

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. 1 Petr. 5:8,9

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam. Kol. 4:2

Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk! 1 Kor. 16:13 

Wij hebben namelijk niet tegen mensen te strijden hebben, al lijkt het er soms wel op. We strijden niet tegen mensen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (Ef. 6:12). Daarom moeten wij niet iedere geest vertrouwen, maar de geesten beproeven, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Wij moeten de voortekenen van Christus terugkomst in de gaten houden en waakzaam zijn (Marc.13).

Ook wij

Ook wij moeten de geesten beproeven. Ook wij moeten waken voor valse profeten. Voor de aanvallen van de duivel. En die aanvallen zijn niet denkbeeldig. Al jaren en jaren wordt er in de politiek stukje bij beetje getornd aan de zondagsrust. Er zijn al winkel(s)(ketens) die het hele jaar open zijn. En er zijn ook kerkelijke mensen die op zondag naar de winkels gaan of een andere zienswijze op de zondag ontwikkelden. Het is niet voor niets dat het vierde gebod, betreffende de rustdag, mee oorzaak was voor de noodzaak tot vrijmaking in 2003.

 

En het motto achter de abortuspraktijk, het baas in eigen buik zijn, is dat de kerken niet binnengedrongen? Zien we niet om ons heen hoe het nemen van kinderen naar eigen believen ingevuld wordt. Zijn er niet vele kerkelijken, die niet meer zien dat door de kinderen die we uit Gods hand ontvangen de kerk gebouwd en het getal van Gods volk vol moet worden?

En de strijd tegen de christelijke erfenis in de Nederlandse wetgeving. Het gelijkheidsbeginsel en het tolerantie-denken. Hebben die vat op ons gekregen?

En wat te denken van de geesten die schuilgaan achter de normen van de wereld inzake seksualiteit? Van opvoeding? Van geldbesteding? Van vrijetijdsbesteding? Van arbeidsmentaliteit? De norm van de wereld staat in alles recht tegenover de norm, de Geest van Gods Woord. Daar moeten we ons allemaal, jong en oud, op welke plek op school, kantoor, fabriek, in het gezin of waar dan ook, goed rekenschap van geven. We worden elke dag verleid en bestookt door de geesten van de duisternis, met wat normaal is in de wereld.

De norm van Gods Woord

Wij moeten nuchter zijn en waakzaam. Wij moeten de geesten beproeven of zij uit God zijn. Tegenover de wereldse norm moeten wij stellen de normen van Gods Woord, in leer en leven. Dat brengt ons echter wel tot de vraag of wij die normen van de Schrift kennen en ons daardoor laten gezeggen. Weten wij hoe God wil dat wij leven, in gehoorzaamheid aan Hem? Zijn we ons bewust dat dat zeggingskracht heeft voor alles wat wij doen of juist laten? En, kunnen we die normen ook helder voor het voetlicht brengen? Kunnen we Gods Woord inderdaad hanteren als een tweesnijdend scherp zwaard? Kennen we zijn Woord?

Bekleed u met de wapenrusting van God. Ja, stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen (Ef. 6:14-18).

En nu?

We moeten dus een geestelijke wapenrusting dragen. En dan? Wat kunnen wij hier nu verder in de strijd tegen de geesten? Het is begrijpelijk dat een dergelijke vraag op ons afkomt. Wat kunnen wij beginnen? We hebben geen politieke partij. In Nederland hebben we lange tijd een rijke zegen van de Here mogen ontvangen in een eigen politieke partij, waarbij op nationaal niveau het gereformeerde geluid gehoord kon laten worden, tot in de Tweede Kamer aan toe. Het kijken naar wat we eens hadden, maar nu niet meer, is echter niet de juiste houding. Is het risico dan niet heel groot dat we het maar gelaten over ons heen laten komen? We worden nauwelijks nog geraakt, wanneer het volgende antichristelijke plan wordt gelanceerd.

Maatschappelijke en politieke organisaties zullen, naar de menselijke verwachting, op korte termijn niet ons deel zijn. We leven wel in een geestelijke oorlog, maar dat betekent niet dat we aan handen en voeten zijn gebonden. Immers, we kunnen gaan en staan waar we willen, we kunnen de erediensten houden, verenigingen en catechisaties beleggen, gemeentevergaderingen houden, Bijbelschoolonderwijs geven.

 

Laten we daarom beginnen in ons eigen leven en daar ons ambt als gelovige ernstig nemen. Durven we op te komen voor Gods Naam? Durven we onze collega's, onze buren, misschien tegen naaste familieleden, de norm van Gods Woord voor te houden? Als we daar over nadenken, moeten we dan niet bekennen dat dat soms een ontzettend moeilijke taak is? Dat we misschien alleen een beetje beschroomd durven getuigen van onze levensovertuiging? We hoeven daarom niet te kijken naar wat we eens hadden en nu niet meer, maar er is in ons eigen leven genoeg mogelijkheid om van het evangelie te getuigen.

 

We hebben ruimte, ieder op zijn eigen plaats, om op te komen voor de waarheid van Gods Woord, om op te komen voor de eer van Gods Naam. De verleiding is dat wij, door de stortvloed van meningen, overtuigingen, media- en facebookberichten en tweets, in onze schulp kruipen. Wegkruipen voor de wereld en ons eigenlijk een beetje schamen voor het Bijbels Evangelie. Laten we daarin elkaar ook bemoedigen en opscherpen om onze geestelijke wapenrusting niet in de kast te hangen, maar die te dragen uit dankbaarheid voor het werk van de Koning der Koningen en de Here der Heren, die aan Gods Rechterhand zit en daar voor ons pleit bij de Vader.

Gebed

Die strijd hoeven we niet op eigen kracht te doen. De wapenuitrusting moeten we dragen met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest.

We lezen nog even verder in 1 Joh. 4. Nadat Johannes oproept de geesten te beproeven volgt in vers 4 namelijk het volgende: Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen (de valse profeten, JAS) overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is (de antichrist, JAS).

 

En weet u het nog van uw openbare geloofsbelijdenis en de Bijbeltekst die toen voorgelezen werd?:

Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. (1 Petr. 5:10,11).