Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Apostolische Geloofsbelijdenis contra Islam (2)

Jaargang: 
3
Datum: 
26 aug. 2009
Nummer: 
27
Schrijver: 
W. Ensing
ID:
581
Rubriek: de Almachtige

De Islam kent Allah ook als almachtig. Daar wordt zelfs veel nadruk op gelegd in de Koran. Daarom heeft hij ook heerschappij over de aarde. In Sura 42 : 49 lezen we:

  Aan Allah behoort het koningschap der hemel en der aarde. Hij schept wat hij wil: hij schenkt aan wie hij wil vrouwelijk kroost en hij schenkt aan wie hij wil mannelijk kroost. (50:) Of hij paart aan hen mannelijke en vrouwelijke kinderen, en maakt wie hij wil onvruchtbaar. Hij is wetend en almachtig.

Toch is Allah niet de God van de Bijbel, Die onze God en Vader is, hetgeen door de Islam ontkend en bestreden wordt. Trouwens, we zullen bij de bespreking van de Schepper nog even terugkomen op de almacht van Allah.

Schepper van de hemel en de aarde

In psalm 33: 6 lezen we:

  Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van Zijn mond al hun heer

En in vers 9 van dezelfde psalm lezen we:

  Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.

Scheppen is iets uit het niets tevoorschijn roepen. We lezen in Genesis 1 herhaaldelijk: “En God zeide ...”. Alle dingen zijn door het Woord, dat is Jezus Christus, geschapen. In Johannes 1: 3 staat:

  Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Het is de Drie-enige God, Die de Schepper van alles is.

Deze laatste zin is de Islam een gruwel of een sjirk: een onvergeeflijke zonde. In Sura 4 : 169 lezen we:

  Allah is een enig god, vér is het van zijn lofprijzing, dat hij kinderen zou hebben.

En in Sura 5 : 72 staat:

  Ongelovig waren zij die zeiden: Allah, dat is de Masih (=Messias) zoon van Marjam – terwijl toch de Masih zeide: O zonen Israëls, dient Allah mijn Heer en uw Heer. – Waarlijk, wie aan Allah genoten (=medegoden) geeft, voor die maakt Allah de Gaarde (=paradijs, hemel) verboden en zijn bestemmingsoord is het vuur. En niet zijn er voor onrechtdoeners helpers.

De Koran leert in Sura 7 : 54:

  Uw Heer is Allah, die geschapen heeft de hemel en de aarde in zes dagen; daarna heeft hij zich gevestigd op de troon.

Verder staat in Sura 2 : 29:

  Hij is het, die voor u geschapen heeft, wat op de aarde is altegader en daarna zich in de hemel is gaan vestigen en hem (nl. de hemel) tot zeven hemelen heeft gevestigd.

We geven nog enige citaten uit de Koran inzake de schepping en de zondeval. Door vergelijking met Genesis 1 t/m 3 zien we dan duidelijk de verschillen en de tegenspraak met wat de Heilige Schrift ons leert.
Sura 2 : 30 vv:

  En toen de Heer sprak tot de engelen: Ik ga instellen op de aarde een stedehouder. Zei zeiden: Zult gij daar instellen een, die daar verderf zal brengen en bloed zal storten, terwijl wij u lofprijzen en heiligen?

Adam werd geschapen uit een ziel (Sura 4 : 1) en uit hem heeft Allah een paargenoot geschapen. Maar in Sura 6 : 2 staat dat de mens uit leem geschapen is. Dat is dus in strijd met het voorgaande.
In Sura 7 : 10 v.v. lezen we dat Allah de engelen gebiedt voor Adam te buigen. Dat doen zij, behalve Iblis (de duivel). Als Allah hem voor deze ongehoorzaamheid ter verantwoording roept antwoordt Iblis: De mens is uit leem gemaakt en wij uit vuur. Iblis wordt uit de gaarde en naar de aarde verbannen. Allah heeft Adam verboden van één boom te eten. De duivel zegt: Allah heeft verboden van deze boom te eten om te voorkomen dat gij engelen zoudt worden of eeuwig zoudt leven.
Als Allah de mens ter verantwoording roept, zegt Adam: wij hebben onszelf onrecht aangedaan (7: 23). Indien gij ons niet vergeeft en erbarmen met ons hebt, zullen wij behoren tot de verliezenden. Allah zegt: Voor wie Allahs leiding wil volgen hoeft geen vrees te bestaan. Zij zullen ook niet bedroefd zijn.
Tenslotte wordt verhaald dat Adam en Eva een zoon krijgen en deze wordt hen tot een afgod.

Het blijkt duidelijk dat dit een heel ander verhaal is dan de geschiedenis die in Genesis 1 – 3 beschreven wordt.
Geen belofte van een Verlosser, die aan Gods gerechtigheid zal gaan voldoen. En dat is het intrieste van dit verhaal. Jezus wordt slechts als een profeet gezien en niet als Gods Zoon.
Daarover hopen we in een volgend artikel te spreken.