Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

2016: God maakt alle dingen nieuw

Jaargang: 
10
Datum: 
13 jan. 2016
Nummer: 
8
Schrijver: 
M. Dijkstra
ID:
1585


En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw (Openb. 21:5a).Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde (Openb. 21:6m).

Voortgang van Gods werk

Kort geleden was er de jaarwisseling. Het nieuwe jaar 2016 is begonnen. Maar eigenlijk kunnen we niet spreken van jaarwisseling of een nieuw jaar. Want God is bezig alle dingen nieuw te maken. Daar werkt Hij elk uur, elke dag en elk jaar aan. Dus geen wisseling of nieuw jaar, maar we schuiven verder op van alfa naar omega - in dat éne grote werk van onze almachtige God. God die op de troon zit, kondigt in vers 5 aan dat Hij alle dingen nieuw maakt. De voltooiing van dit werk zal zeker komen. Daarop willen we in deze overdenking onze aandacht richten.

Alfa en Omega

Wat is het rijk dat God vanaf zijn troon de voortgang en voltooiing van zijn vernieuwingswerk garandeert. Hij zegt dat Hij de Alfa en de Omega is, vers 6. Wat betekent dat nu? Misschien weet u het wel, de `alfa´ is de eerste en de `omega´ de laatste letter van het Griekse alfabet.

Waarom noemt de Here zichzelf zo? Met een alfabet kun je alles uitdrukken, alles schrijven en zeggen. Tussen de eerste en de laatste letter staan alle letters in. Het wijst op het geheel. Een handboek dat iets van A tot Z behandelt, wil allesomvattend weergeven. Als je iets van A tot Z kent, dan weet je er alles van. Je beheerst en overziet het.

Zo noemt God zich hier de Alfa en de Omega. Dat betekent: de Eerste en de Laatste, vgl. Openb. 1:17 en 22:13. Hiermee toont God zich als de Enige en de Almachtige. Schepper en Onderhouder.

Hij is alles. Hij is de bron van alles. Hij omspant de wereld en de geschiedenis. Alles heeft zijn ontstaan en bestaan aan God te danken en Hij heeft alles in zijn macht. Daarom kan Hij zulke grote en mooie dingen beloven. Hij kán en wil alle dingen nieuw maken. Dat herinnert aan wat de HERE tegen Jesaja zei:

`Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God. Wie is als Ik?´, Jes. 44:6.

Deze God was er aan het begin van de schepping en zal er zijn aan het einde. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Hij is altijd dezelfde. Onveranderlijk. Hij is eeuwig en uniek.

Voortgaande verbondstrouw

Zo maakt God zich bekend aan Johannes aan het begin van Openbaring. In 1:8 staat:

`Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.´

Hij is de Eerste en de Laatste. Hij was er altijd al. Hij is er nog steeds en zal er ook altijd zijn. We zien hier Gods naam Jahweh schitteren. De Verbondsnaam die wijst op Gods trouw aan zijn verbond en beloften. Hij doet wat Hij heeft beloofd. Hij die de Eerste is, is óók de Laatste. Omdat Hij de trouwe Verbondsgod is. Daarom is Hij de Alfa en de Omega. Hij die eens de schepping maakte, bleef trouw. Hij zette na de zondeval zijn werk voort en beloofde alles nieuw te maken. Wat een rijkdom! Onze almachtige God laat zien dat Hij trouw is en zijn werk zal voortzetten én voleinden. Ook in 2016, een volgend jaar van de Here! Hij zal doen wat Hij heeft beloofd: zie, Ik ben bezig alle dingen nieuw te maken. Dat werkt Hij ook in 2016 uit. Elke seconde, elk uur en elke dag. Wat er ook gebeurt in de wereld, in het kerkelijk leven en in uw en jouw leven.

Misschien lijkt het soms niet dat God alles nieuw maakt. Door ziekte, rampen of andere dingen kunnen we het zo anders ervaren. Maar dan mogen we juist tot onze troost zeker weten dat God altijd dezelfde is. Dat Hij trouw is aan zijn verbond. Hij maakt zijn woorden en beloften waar. We mogen vast blijven geloven dat Hij in en door alle dingen verder werkt en het heil van zijn volk op het oog heeft.

Het begin en het einde

Daarop legt de uitdrukking `het begin en het einde´ de nadruk. Dat is niet hetzelfde als de Alfa en de Omega of de Eerste en de Laatste. Begin en einde leggen meer de nadruk op Gods almachtige regering waarmee Hij de geschiedenis naar het (eind)doel stuwt dat Hij voor ogen heeft. God is de bron, de oorsprong en het einddoel van alles. Alle dingen zijn uit Hem, door Hem en tot Hem, Rom. 11:36. God is de oorsprong en het einddoel van het grote heilswerk dat Hij in en door Christus uitwerkt in de tijd. De geschiedenis en alles wat er gebeurt in de wereld, de kerk en ons leven.

God bepaalt het doel van alle dingen. Hij regeert alles zo, dat het doel bereikt wordt dat onze trouwe God voor ogen heeft. In Jes. 46:10 lezen we:

`Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.´

Wat mag dat een troost en rustpunt voor ons zijn in 2016.

Regering door het Lam, Christus

Openbaring 6 laat zien dat het Lam, dat is Christus, Gods boekrol opent. Dat is Gods raadsbesluit. Het Lam, Kurios Jezus Christus, voert Gods raad over de tijden uit. Hij zal de geschiedenis afwikkelen. Hij bepaalt wat er gebeuren gaat. Ook in 2016, dat een jaar is `anno Domini´: een jaar van déze Kurios.

Hij heeft de bevoegdheid verdiend en gekregen om Gods raadsplan uit te voeren. Om alle dingen tot hun einddoel, de bestemming te brengen.

Christus werkt zo aan de vervulling van al Gods beloften. Christus wordt in Openb. 19:11 zélf genoemd: Getrouw en Waarachtig. Dáárom zijn Gods werken en beloften betrouwbaar en waar. En zullen ze zeker vervuld worden in de weg van verzekerde voortgang van Gods werk, ook in 2016. Immers:

`hoevele beloften van God er ook zijn, in Christus is het: ja, en daarom is ook door Hem het: Amen´ (2 Cor. 1:20).

In en door Christus is God op het heil, de volkomen zaligheid van zijn volk uit. Van ons allen. Dat ligt vast in het werk van Christus als de Getrouwe en Waarachtige. Door Christus stuwt God de geschiedenis van de kerk en de wereld voort naar het einddoel, de nieuwe hemel en aarde. De Here regeert. Zijn troon houdt stand. Ook dit jaar 2016.

De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast.

Zijn heerschappij omvat de loop der tijden

(Gez. 31:2).

Daarom zal er komen naar zijn belofte: de nieuwe hemel en aarde. Daar werkt Hij elke dag en elk jaar aan. Ook in 2016. Hij maakt alle dingen nieuw.