Jezus, de Christus, is er


De Zoon van God is mens geworden. Dat is een feit (Joh.1:1).
In het paradijs, direct na de zondeval, heeft de HERE de Verlosser beloofd.
God vervulde zijn belofte. Tastbaar en zichtbaar. De herders uit de velden van Efratha zagen Hem. De wijzen uit het Oosten aanbaden Hem.
Dat gedenken we elke zondag en met name bij het Kerstfeest. We hebben veel te overdenken. Onze zondige aard en onze zondige gedachten en daden, maar ook onze verlossing en heerlijke toekomst.
Waar kunnen we dan zoal aan denken?

De HERE geeft moed


We mogen levensmoed putten uit het feit dat de HERE God weet dat wij zwak en nietig zijn. Hij weet dat we hier in ons aardse leven ervoor moeten vechten om Hem trouw te blijven. Hij spreekt ons altijd moed in. Hij wil dat wij Hem trouw blijven. We mogen weten dat Hij zijn uitverkorenen nooit verlaat en dat we dus een heerlijke toekomst tegemoet gaan.
Dat leert Hij ons de hele Bijbel door: De Verlosser zal komen, is gekomen, zal weder komen, maakt alle dingen nieuw, daar mogen we altijd op rekenen, wat we ook meemaken.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen (Psalm 23:6).

De HERE vervult altijd zijn belofte


Onder andere uit het boek Jozua blijkt duidelijk dat de HERE God zijn beloften volledig vervult. Hij komt zijn beloften helemaal na. Ook blijkt in dit boek dat de mensen de trouw van God moeten beantwoorden.
God is zó trouw aan zijn Woord dat Hij zelfs bij ontrouw van de mensen hen opzoekt. Dan waarschuwt Hij door zijn goede gunsten terug te trekken en gerichten te geven. Zodat duidelijk blijkt dat een leven in zonde alleen maar nadelig is voor de mens. Dat komt duidelijk tot uiting in de verdrijving van de Kanaänieten. Hun zonden waren vol geworden. Daarin ligt voor ons de overduidelijke boodschap om de HERE trouw te blijven en in gemeenschap met Hem te blijven leven.

In het boek Jozua komt de persoon van de mens Jozua ook steeds naar voren. Hij is degene die het volk van God in het beloofde land bracht. Zijn naam betekent: de HERE is redding. De HERE laat ons zien dat Hij een mens gebruikt om zijn volk het land van de belofte binnen te leiden.
Dat is een afbeelding van onze Redder van onze zonden. Hij kreeg zijn naam van de HERE: Jezus. Door de mens Jezus, de Christus, bewerkt God volkomen redding van onze zonden. Jezus, dat betekent: de HERE is redding. Hij is degene die de zonde overwint en het volk van God het beloofde land binnenbrengt: de woonplaats van zijn Vader, de hemel.
Vanuit de zekerheid van de overwinning op de zonden stimuleert de HERE ons om altijd ons best te doen om zoveel mogelijk te leven in overeenstemming met zijn Woord en daarbij te blijven vertrouwen op zijn beloften van hulp en bijstand. De HERE kwam zijn beloften na. En komt ze na. En zal ze nakomen. Altijd. Hij zond zijn Zoon, Jezus.
Vrees niet, wees niet bang, want de HERE uw God is met u, overal waar we heengaan (Jozua 1:9).

De HERE ontfermt Zich


God keert Zich nooit af van zijn liefde. Hij wendt zich spoedig af van zijn toorn. Hij wil zijn uitverkorenen bij Zich hebben. Hij is liefde, geheel en al (1 Joh. 4:8,16). Zijn toorn komt voort uit zijn liefde: Hij heeft lief omdat Hij liefde is. Hij toont zijn ontevredenheid over onze ongehoorzaamheid omdat het voor ons bestwil nodig is. Maar Hij zal terugkeren tot Zichzelf, tot zijn hart en zien op onze smarten die over ons gekomen zijn vanwege zijn toorn. En dan zal Hij begaan zijn met ons en onze smarten, en dan zal Hij zich over ons ontfermen en een einde maken aan onze moeiten.
Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Wat een prachtige belofte is dat. Hij Zelf zal onze zonden overwinnen. Vanuit onze aard doen we niets liever dan weglopen bij onze God en Vader om zelf in eigen wijsheid het ruime sop te kiezen van onze levensreis. Maar de HERE weet dat wij dan een knecht worden van onze zonden. Dat zal de HERE niet toelaten. Hij grijpt in. Hij zal ons de overwinning geven over onze ongerechtigheden. Hij zal zich over ons ontfermen. Uit barmhartigheid redt Hij ons uit onze nood. Zijn rechterhand doet dat.
Wat een troost is dat voor ons. De HERE, de Almachtige, belooft dat Hij ons niet meer zal aankijken vanwege onze zonden. Hij doet ze helemaal weg. Hij brengt ze naar de eeuwige vergetelheid. Daar in de diepste diepten zullen voor eeuwig onze ongerechtigheden verborgen zijn.
Hij vertrapt onze ongerechtigheden en onze zonden werpt Hij in de diepten van de zee (Micha 7:19).

De HERE bewaart ons


De ijver van de HERE om voor zijn kinderen te zorgen gaat zeer ver, is heel groot. Zoals een moedervogel zich rept naar haar kind dat in nood is, zo snelt de HERE naar zijn kinderen (Jesaja 31:5). Hij zet daarvoor in zijn legerscharen. Dat machtige engelenleger stelt Hij in dienst om zijn uitverkorenen te bewaren zodat de aanvallen van de duivel om in ontrouw te gaan leven worden afgeslagen. De HERE verspilt geen tijd om zijn geliefden te bewaren, te verzorgen en te bevrijden. Hij zet Zich in om zijn Woord bekend te maken. Altijd maar weer. Hij wil zijn kinderen voedsel geven. En woorden van leven. De HERE komt en blijft komen, als op arendsvleugelen, om zijn uitverkorenen te beschermen. Zoals een moedervogel haar jongen beschermt in haar nest. En zoals een hen door tussenkomst van haar eigen lichaam haar kuikens verbergt door gebruik te maken van haar eigen lichaam. Hij verwarmt de zijnen, is hun toevluchtsoord zodat zij zich thuis voelen in een goed en veilig huis. Hijzelf is hun alles.
De vleugels van de HERE zijn sneller en zachter dan die van een arend. Wij zullen onder zijn schaduw verblijven van nu aan tot in eeuwigheid.
Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen (Psalm 36:8).

De HERE geeft troost


En als we toch twijfelen of mismoedig worden of bang worden voor datgene wat mensen ons kunnen aandoen?
Neem het woord van de HERE. Lees dat. Geloof dat. Voedt u ermee. Breng het Woord van de HERE naar Hem toe. Pleit op zijn verbond. Het is de HERE die zijn volk uitverkoren heeft. Wie zijn wij dan dat we zullen twijfelen of mismoedig of bang worden? Wij kennen toch de kracht van de HERE. Hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft in zijn almacht in zes dagen de gehele kosmos tot stand gebracht. En er komt een dag dat Hij op die éne dag de gehele wereld zal reinigen van alle zonden en ongerechtigheid. Deze God is almachtig en zal zijn uitverkorenen behouden.
Zijn Zoon, Jezus de Christus is gekomen en heeft volkomen betaald voor al onze zonden en gebreken. Er komt een dag dat we de heerlijke gevolgen daarvan met beide ogen zullen zien en met onze eigen ziel in ons eigen lichaam zullen meemaken. Een machtige Helper staat aan onze zijde.
Ik, Ik ben het die U troost (Jesaja 51:12).

De HERE beschermt tegen onszelf


De HERE beschermt ons niet alleen tegen andere mensen. En Hij bewaart ons niet alleen in alle mogelijke gebeurtenissen. Hij beschermt ons ook tegen onszelf. Ook als we denken dat we uit onszelf de Here wel kunnen vasthouden, de onmogelijkheid daarvan zal blijken. Onze belofte van trouw, die gegrond is op onze eigen kracht, zal blijken een belofte te zijn van een zwak en zondig mens. Zo’n belofte loopt uit op niets, omdat deze gebouwd is op drijfzand. Petrus beloofde dat hij zijn leven voor Jezus zou inzetten (Joh. 13:37). De woorden van Petrus passen zo helder in zijn eigen aard. Vol liefde voor zijn Meester maar zonder zelfkennis. Hij blijft zelfs bij zijn mening als hij van Jezus de aankondiging krijgt van het feit dat de haan zal kraaien. Kort daarna heeft hij Hem verloochend. Drie keer.
De belofte van een mens, die geen beter fundament heeft dan eigen menselijke vastberadenheid, zal ter aarde vallen. Wat betekent het woord van een mens in zelfverheffing gesproken? Het is als een bloesem die bij een windvlaag van een boom afwaait, uiteenvalt en niet meer gevonden wordt. Vertrouwen op eigen vastberadenheid is vertrouwen op een slecht fundament.
Het eigen voornemen om zelf de koers van het leven te bepalen zal uitlopen op mislukking. Gedachten, woorden en daden van een zondig mens kunnen de mens nooit verlossen.
Hoe geheel anders is dat bij Jezus de Christus. Hij is de enige mens die zijn beloften gestand kan doen. Dat kan Hij want Hij is een mens zonder zonde en de Zoon van God, de Almachtige. Dat is wel gebleken. Alles wat Hij zegt, is waar en komt uit. Hij zei dat Hij uit de doden zou opstaan, en Hij deed het.
Bekeer mij, dan zal ik mij bekeren, want Gij, HERE, zijt mijn God (Jeremia 31:18).

Jezus, de Christus, kwam en komt


Jezus, de Christus, kwam tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Op eerste kerstdag vieren we de eerste komst van Jezus de Christus, onze Here. Op deze dag kunnen we in grote dankbaarheid daaraan denken. En in geloof een blijde dag hebben omdat we er weer zo nadrukkelijk bij stil gezet worden dat we een Verlosser hebben die ons wil brengen naar het hemels Vaderhuis.
Onze gedachten kunnen we dan ook bepalen bij zijn tweede komst. Die dag van zijn tweede komst is even zeker als de dag van zijn eerste komst. Deze zekerheid hebben we omdat de Here dat Zelf beloofd heeft. En alles wat Hij belooft dat zal Hij doen. Zo zeker als Hij uit de doden is opgestaan, en zo zeker als Hij naar de hemel is opgevaren om daar bij zijn Vader thuis te wonen, zo zeker zal Hij terug komen. Het feit van de opstanding en de hemelvaart geeft ons de absolute zekerheid dat Hij woord houdt en terug komt. Hij die kwam om te lijden, de zonden te overwinnen en de wereldregering op zich te nemen zal geen minuut langer wegblijven dan nodig is. Hij staat aan de rechterhand van zijn Vader, overziet het wereldgebeuren en komt terug. Bij zijn terugkomst zal Hij het volle loon voor zijn dienst ontvangen.
Dat is onze heerlijke hoop, want wij zullen dan in zijn vreugde delen. Nu is dat nog niet zover. Nu delen wij nog in zijn lijden en vernedering. Nu delen wij in zijn beproevingen, net zoals Hij toen Hij nog hier op aarde was. Maar wanneer Hij weerkomt dan zal het openbaar worden dat Hij is de Zoon van God die mens geworden is en dat Hij is de volkomen verzoening voor al onze zonden.
Oh, dat de Jezus de Christus, onze Here, toch spoedig mag komen. En wij weten het: Zijn komst is aanstaande. Hij is op weg en haast Zich om te komen. Het geluid van zijn voetstappen komt dichterbij. Deze Jezus zal op dezelfde manier terugkomen als Hij naar de hemel is opgevaren (Hand. 1:11).

Bij Jezus, de Christus, zijn is het beste


Onze gestorven geliefden, ja alle heiligen zullen leven als Hij verschijnt op de wolken van de hemel.
De verdrukten omwille van Jezus de Christus zullen stralen als de zon in het Koninkrijk van God de Vader. Wat een vreugde zal dat geven als Hij weerkomt. Dan worden alle tranen van onze ogen afgewist. Het is onze hoogste eer, troost, vreugde om met Christus te zijn. We kunnen ons niets voorstellen dat de goddelijke gemeenschap met Hem kan overtreffen of evenaren. Het zal ons gaan zoals het Jezus de Christus gaat. Van lijden tot overwinning. Wij zullen triomferen, zoals Hij triomfeert. Oh, mijn Here en mijn God als we voor altijd bij U zijn, dan hebben wij onze bestemming bereikt, een bestemming die onvergankelijk is. Voor altijd met de Here te zijn dat is het mooiste en het beste voor de mens. Het zijn niet de gouden harpen, ook niet de onvergankelijke kransen, ook niet het onbewolkte licht die ons doen uitzien naar de tweede komst van Jezus de Christus. Onze allergrootste heerlijkheid is Jezus de Christus, Jezus Zelf en het zijn bij Hem.
Met Christus te zijn dat is verreweg het beste (Filip. 1:23).

De HERE komt alle lof toe


Het zal blijken dat wij rechtvaardig zijn voor God, niet dankzij onze eigen daden en inspanningen, want wij zijn rechtvaardig voor God omdat de rechtvaardigheid van Christus ons wordt toegerekend. Het is een gave van God, verworven door de Here Christus. Door gelovige aanvaarding en toeëigening van deze genade worden Gods uitverkorenen bekleed met een blinkend en smetteloos fijn linnen. Zonder schuld en in heiligheid zullen wij voor God de HERE staan. We prijzen ons gelukkig dat deze rechtvaardigheid nu al in beginsel ons deel is, hoewel het door veel mensen niet gezien wordt.
De Zoon van God is gekomen, Jezus de Christus onze Here.

Halleluja!
Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.
Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
(Openbaring 19:6-8)