Een doelloos leven...?


Vraag jij je wel eens af wat de zin van het leven is? Wat het doel is van jouw leven hier op deze wereld? Een wereld waar je als jongere middenin staat en waar je, als het Gods wil is, nog een heel leven voor je hebt liggen. Iedereen heeft wel eens van zulke momenten waarop hij of zij zich afvraagt wat het nut van het bestaan is en wat ons leven eigenlijk zinvol maakt. Dergelijke vragen worden ook wel levensvragen of zingevingsvragen genoemd. Ook als jongere is het belangrijk hier eens bij stil te staan en over na te denken. Want waar leef jij eigenlijk voor als christen? Wat zie jij als het doel van jouw leven? In dit artikel willen we stilstaan bij de zin en het doel van het leven, voor ons als jonge christenen.

Wat is zin?


Wanneer we het hebben over ‘de zin van het leven’, kan dit vaak erg filosofisch en serieus overkomen. Het kan nogal ernstig klinken wanneer mensen deze uitdrukking gebruiken. Maar wat betekent zin nou eigenlijk? Wanneer we dit woord opzoeken in het woordenboek zien we dat er verschillende betekenissen aan dit woord worden gegeven: lust, begeerte, betekenis, nut, etc. Vaak gebruiken wij het woord zin in de volgende context: heb je zin om mee te gaan? We vragen dan eigenlijk of die persoon het leuk vind om mee te gaan. Je kunt ook zeggen: ach, wat heeft het voor zin als ik meega. Dan vraag je je af wat het nut of de betekenis ervan is als je meegaat. Dit waren even twee simpele voorbeelden om duidelijk te maken wat het woord zin precies inhoudt. Op deze manier kunnen wij ons ook afvragen wat het nut of de betekenis van ons leven is. Wanneer je dit duidelijk voor ogen hebt kunnen we dieper ingaan op de zin van het leven. Maar ook het doel, waar wij naartoe leven, is belangrijk om over na te denken. Want wij leven toe naar een prachtige bestemming. De Here vraagt van ons dat wij in ons hele leven gelovig laten zien met welk doel wij leven.

De schepping van de mens


Om te kunnen begrijpen wat dit doel nu is, is het goed om te beginnen bij de schepping van de mens. Waarom heeft God de mens eigenlijk geschapen, met welk doel deed Hij dat? De eerste mensen, Adam en Eva, zijn door God geschapen met een speciale bedoeling. Zij leefden in een prachtig paradijs en kenden geen verdriet en ellende. God heeft de mens geschapen, omdat Hij dat wilde (Op. 4:11). De mens is door God geschapen naar zijn beeld, met het doel dat hij God, zijn Schepper, naar waarheid zou kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem voor eeuwig zou leven, om Hem te loven en te prijzen (HC zondag 3). De Here maakt in zijn schepping zijn glorie bekend en wil door zijn schepsels aanbeden en gediend worden. Dàt is dus het doel van de door God geschapen mens.

De hedendaagse cultuur


Maar aan het leven in dit mooie paradijs kwam een einde door de zondeval. De mens wilde niet meer naar God luisteren, maar zijn eigen weg gaan. De mens koos de kant van de satan. De verbondsrelatie tussen God en de mens werd hiermee verbroken. De gevolgen van de zondeval merken wij nog dagelijks bij onszelf en om ons heen. Tegenwoordig zijn veel mensen druk. We leven in een gejaagde samenleving waarin carrière maken en goed geld verdienen belangrijk is. Waarin velen de eer van zichzelf zoeken en God niet meer gekend en geëerd wordt. Steeds meer mensen negeren God en leven voor zichzelf. In Hosea 4:6 staat:
  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.
De rechte en ware kennis, gericht op Gods Woord, bestaat niet meer in onze samenleving. En in deze samenleving leven wij. Er komt in deze tijd veel op ons af, via media, studie, werk, muziek enz. Een wereld waarin hebzucht, jaloezie en vrije liefde vaak een grote rol spelen. De invloed is groot en er wordt van allerlei kanten aan ons getrokken. Het gaat erom dat je uit je leven haalt wat erin zit. ‘Pluk de dag’ wordt dat genoemd. Feesten, muziek, seksualiteit, televisie en internet, mooie kleding, mooie auto’s en noem maar op. De begeerte om mooie dingen te hebben is groot (zie 1 Joh. 2:16). De satan weet maar al te goed hoe hij mensen kan lokken en van God af kan trekken. Onze zondige aard is nog steeds in ons aanwezig en daar hebben we nog dagelijks tegen te strijden.
  Wij zijn van onszelf zó zwak en zondig, dat wij zelfs geen ogenblik kunnen standhouden, en bovendien houden ons doodsvijanden - de duivel, de wereld en ons eigen vlees - niet op ons aan te vechten (HC zondag 52).
Deze strijd kunnen wij niet uit onszelf voeren, nee, gelukkig hoeven wij het niet alleen te doen. Daarvoor hebben wij de kracht van de Heilige Geest nodig. Bid daarom en vraag de Here of Hij je kracht en moed wil geven om staande te blijven in deze wereld. Want wat kan het moeilijk zijn!

Waar leef jij voor?


Misschien denk je er nooit over na waarvoor je leeft en ga je lekker je gang. Het nieuwe schooljaar is alweer een poosje aan de gang en alles loopt tot nu toe lekker. Je bent gezond, je doet een leuke studie of hebt een leuke baan, je hebt gezellige vrienden, misschien wel verkering, je sport en je bent druk met van alles en nog wat. Voor je het weet is de dag weer voorbij. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht vragen. Helemaal geen tijd dus om erover na te denken waarvoor je leeft, laat staan wat de zin van het leven is!
Toch wil ik je vragen om over bovenstaande vraag na te denken. Het is namelijk een zeer belangrijke vraag. Een vraag die van levensbelang is! Want bij alles wat wij doen moeten wij ons afvragen of het tot eer van God is. De Here ziet en weet alles, ook jouw leven kent Hij. Hij kent ons en heeft ons, als zijn kinderen, lief. Wij mogen zijn eigendom zijn in leven en sterven en Hij vraagt daarom ook onze liefde en aandacht. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. Dus denk daarom na over het leven dat je nu leeft. Staan wij voor de Here Jezus klaar als Hij terugkomt? Het is het één of het ander: het dienen van de Here of het dienen van de satan. Een tussenweg is er niet. De Here vraagt van zijn kinderen hun leven op Hem te richten. Hoe wij ons leven moeten richten op de Here, zullen we nu gaan bespreken.

Een christelijke leefstijl


De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen het volgende:
  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (Rom. 12:1-2).

De Here spreekt door de apostel Paulus duidelijk over het christenleven. Hij vraagt van ons om heilig te leven tot zijn eer, om te leven tot zijn dienst en niet gelijkvormig te worden aan de wereld. Heilig leven betekent dat wij ons moeten afzonderen van alle onheiligheden, van alle dingen die ons van God kunnen aftrekken en waarmee God niet geëerd wordt. Ook dit kunnen wij niet uit onszelf. De Heilige Geest werkt, door middel van Gods Woord, een nieuw leven in onze harten: de wedergeboorte (zie HC zondag 33). Deze ware bekering is dagelijks nodig. Het is een oprechte droefheid over onze zonden, een hartelijke vreugde in God en lust (zin) en liefde om naar Gods wil te leven. Het begint met de vernieuwing van ons denken, binnenin ons hart en werkt vervolgens door naar buiten in ons gedrag. Dan mogen wij erkennen wat de wil van God is, dat is onderscheiden wat God van ons vraagt. Het ware geloof is een genadegave van God, ontvangen door het verlossingswerk van Christus.
Laat jij ook met deze houding zien dat je bij de Here hoort? Dat je Gods kind mag zijn en dankbaar bent voor alle rijke beloften die Hij aan zijn kinderen wil schenken? Wanneer je dit beseft, wil je toch niet leven in leegheid en doelloosheid? Dan heb je niets om voor te leven. Dan zoek je de zin van het leven in aardse goederen en in de dingen die voorbij gaan. Nee, dan heb je de Here juist lief en wil je Hem dienen met een gelovig hart. Want,
  Zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn (Heb. 11:6).

Lees de Bijbel


Hoe de Here gediend wil worden, lezen wij in de Bijbel. Daarin leert God ons alles wat voor ons in dit leven nodig is, tot zijn eer en tot ons behoud (NGB art. 2). Hij leert ons door de tien geboden hoe Hij wil dat wij leven. Hij spreekt over de belofte en eis waaruit het verbond bestaat, waarin wij als verbondskinderen mogen leven. Ja, de Here spreekt over zijn rijke beloften van vergeving van zonden en het eeuwige leven. Het blijde Evangelie wordt ons in de Bijbel verteld, de verlossing door onze Heiland Jezus Christus. Door Gods Woord leren wij dus de Here kennen, Hij maakt zich bekend door zijn Woord. De Here heeft ons de Bijbel gegeven om uit te lezen en anderen erover te vertellen. En de Heilige Geest werkt door dat Woord het geloof in onze harten, Hij werkt nooit buiten Gods Woord om. Het is dus erg belangrijk om de Bijbel te lezen. Wanneer je de Bijbel niet leest, leer je God niet kennen zoals Hij zich aan ons bekend wil maken. Het Woord is nodig om op Gods weg te blijven wandelen.
  ...dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen (Kol. 1:9).
Lees daarom veel in de Bijbel en neem er de tijd voor. Doe aan Bijbelstudie en luister naar de preek in de kerk, want daardoor leer je God steeds meer kennen en zijn wil te onderscheiden. Dan krijg je kracht om tegen de zonden te strijden en mag je geloof versterkt worden. En het gebed is een krachtig wapen om staande te blijven in deze wereld. Het gebed is zelfs het voornaamste in de dankbaarheid die God van ons eist (HC zondag 45). Daarin spreken wij met en tot de Here, mogen wij onze dankzegging uitspreken en alles aan Hem overgeven. Want Hij weet wat goed voor ons is.

De zin van het leven


We komen terug op de vraag wat de zin van ons leven is. We hebben gezien met welk doel de mens door God geschapen is, in wat voor cultuur wij tegenwoordig leven en ook waarom het belangrijk is om een kritische blik op ons eigen leven te werpen. Verder hebben we gekeken naar het leven als christen en het belang van Bijbellezen. Nu we naar alle bovenstaande punten hebben gekeken, kunnen we kijken naar de echte zin van ons leven en het uiteindelijke doel daarvan. Halverwege het artikel werd de vraag gesteld waar jij voor leeft. Wat geeft jouw leven werkelijk zin? Het kan zijn dat je hier wel over nadenkt. Misschien omdat je ziek bent of omdat je in een moeilijke periode leeft en je afvraagt waarom jou dit moet overkomen. Juist in deze situaties kun je je afvragen wat de zin van het leven is en blijf je soms met allerlei vragen zitten. Het kan zelfs zo zijn dat je het leven niet meer ziet zitten. Leg dan alles, met een oprecht hart, aan de Here voor in gebed. Hij zal naar je luisteren. Ook al begrijpen wij vaak niet waarom er moeilijke dingen gebeuren, de Here heeft er een bedoeling mee; zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Want wat ons leven werkelijk zin geeft, is dat wij kinderen van God mogen zijn, wij leven voor de Here en mogen ons veilig weten onder zijn vaderlijke bescherming. Dit mag ons steeds weer sterken en bemoedigen. En straks, op de jongste dag, zal onze verlossing helemaal voltooid worden, de vruchten van onze moeitevolle arbeid mogen wij dan ontvangen. Ja, alles zal goed zijn. De heerlijke en rijke beloften zullen dan in vervulling gaan. Dan zullen wij voor altijd met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven om Hem te loven en te prijzen. Een onvoorstelbaar mooi doel om met vurig verlangen naar toe te leven!
  En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid (1 Joh. 2:17).