Ik geloof in de Heilige Geest


Enige tijd geleden is het Pinksteren geweest. We gingen naar de kerk om God te danken voor de uitstorting van zijn Geest. We dankten Hem in ons gebed en met onze psalmen en gezangen. Misschien deden er bij jou in de gemeente wel mensen belijdenis van hun geloof. Ook dat is het werk van de Heilige Geest. Het is goed om eens extra stil te staan bij het werk en de Persoon van de Heilige Geest. We belijden immers elke zondag dat we geloven in God de Heilige Geest. Lees mee, vernieuw je kennis over de Heilige Geest van wie wij zingen:

  O Heilige Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven.

Wie is Hij?


Over de vraag die boven dit stukje staat, hoef je waarschijnlijk niet lang na te denken. Je antwoord zal luiden: de Heilige Geest is God. Dat is natuurlijk waar. Onze God is één wezen, waarin drie Personen zijn. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De Nederlanse Geloofsbelijdenis (art. 8) beschrijft de Heilige Geest als een eeuwige kracht en macht, die uitgaat van de Vader en de Zoon. Dat lijkt een beetje zweverig. Wat moeten we nu verstaan onder een eeuwige kracht en macht? Daar kunnen we ons niet veel bij voorstellen. Toch zijn de belijdenisgeschriften en de Bijbel erg duidelijk over de persoon en het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de beloofde Trooster. Hij is ook aan jou en mij gegeven. Hij geeft ons deel aan Christus en aan al zijn weldaden. De Heilige Geest is ook onze Heiligmaker. Hij vernieuwt ons hart en ons leven. De naam ‘geest’ betekent adem of wind. De werkwijze van de Heilige Geest doet denken aan de wind. De Geest gaat waarheen Hij wil. Hij doet en kan wat mensen voor onmogelijk houden. Hij heeft zijn aandeel in de schepping en de onderhouding van alle dingen. Ieder jaar weer voorjaar. Knoppen aan de bomen, bloemen in bloei. Het is allemaal het werk van de Heilige Geest. Is de Heilige Geest dan vaag of zweverig? Nee, zijn werk zien we iedere dag. We zien zijn werk in ons leven en om ons heen. Het is opvallend dat de belijdenis geen apart hoofdstuk aan de Heilige Geest wijdt. Doen we daarmee zijn werk tekort? Nee, lees maar eens mee in Johannes 16:13-14:
  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.
De Heilige Geest wijst van zich af. Hij wijst naar Christus die stierf voor al onze zonden.

Die van de Vader en de Zoon uitgaat


In artikel 8 van de NGB werd gezegd dat de Heilige Geest van de Vader en de Zoon uitgaat. Deze zin kunnen we ook vinden in de geloofsbelijdenis van Nicea en dat is niet voor niets. In de vroege kerk was er een verschil van mening over de Persoon van de Heilige Geest. Dit verschil van mening was mede oorzaak van de scheuring tussen de oosterse en de westerse kerken (Oosters Schisma, 1054) Volgens de Oosterse kerken gaat de Heilige Geest alleen van de Vader uit. De Westerse kerken belijden dat de Heilige Geest van de Vader en de Zoon uitgaat. Waarom is het zo belangrijk om te belijden dat de Heilige Geest ook van de Zoon uitgaat? Hier valt veel over te zeggen. Ik wil het belangrijkste noemen. Als de Heilige Geest alleen van de Vader uitgaat, zouden er twee wegen tot de Vader zijn. De ene weg is langs Jezus Christus en zijn verzoenend offer, de andere weg is langs de Heilige Geest. Dit laatste uit zich dan in de mystiek. Men probeert te komen tot eenheid met God door gebed of meditatie. Als je niet gelooft dat de Heilige Geest van de Vader en de Zoon uitgaat, betekent dat automatisch dat het offer van Jezus Christus niet de enige grond is voor ons heil. Is het belangrijk om hier vandaag nog bij stil te staan? Ja, dat zeker. De leer van de Oosterse kerken zien we ook vandaag weer terugkomen in bijv. de pinkstergemeenten en de charismatische bewegingen. Hier is veel aandacht voor het werk van de Heilige Geest. De ervaring van de Geest wordt als iets extra’s gezien. Het werk van de Heilige Geest wordt los gezien van de verbondenheid door het geloof met Christus. Ook hierin zien we weer hoe belangrijk het is om te weten wat we nu eigenlijk belijden.

Het Oude Testament


Als we nadenken over de Heilige Geest denken we al gauw aan Pinksteren. De Heilige Geest was echter ook al werkzaam onder het volk Israël. We lezen daarover bijvoorbeeld in Nehemia 9. In vers 20:
  En Gij hebt hun uw goede Geest gegeven, om hen te onderrichten.
En verderop in vers 30:
  Vele jaren waart Gij lankmoedig over hen en vermaandet hen door uw Geest, door de dienst van uw profeten, maar zij gaven daaraan geen gehoor.
We zien dat de Heilige Geest onder het volk Israël bezig was om geloof en gehoorzaamheid te bewerken. In het Oude Testament lezen we ook over een bijzondere werking van de Heilige Geest. Mensen die geroepen werden tot een bepaalde taak werden vervuld met de Heilige Geest. Zo worden zij door God zelf toegerust tot hun taak. We lezen hierover bijvoorbeeld in Richteren 6:34:
  Toen vervulde de Geest des Heeren Gideon
en in Numeri 24, vers 2:
  Toen Bileam zijn ogen ophief, zag hij Israël naar zijn stammen gelegerd, en de Geest Gods kwam over hem..
We zien dus dat de Heilige Geest werkzaam was onder Israël, maar dat slechts bepaalde personen met Hem vervuld werden. De profeet Joël profeteerde van een andere tijd:
  En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen.(Joël 2:28)
Deze profetie mocht vervuld worden op Pinksteren. (Hand.2:17)

Pinksteren


Toen werd het Pinksteren:
  en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest (Hand.2:4)
Jezus was naar de hemel opgevaren maar had zijn disipelen de Trooster beloofd. De beloofde Trooster werd uitgestort op Pinksteren. Een geweldige windvlaag, tongen als van vuur en het spreken van tongen waren de tekenen die bij de uitstorting door iedereen gehoord en gezien werden. Een ieder die aanwezig was,werd vervuld met de Heilige Geest. Zij kregen de kracht om te profeteren van de gekruisigde en opgestane Heiland. Ook wij krijgen die kracht en worden geroepen om te getuigen. Dat kan zijn door middel van evangelisatie maar ook door in je leven te laten zien dat je een christen bent. Door anders te durven zijn. Door er wat van te zeggen als je klasgenoot of collega vloekt. Moeilijk? Dat wel, maar door het geloof in de Heilige Geest mag je er zeker van zijn dat je er de kracht voor krijgt. De vervulling met de Heilige Geest is onmisbaar voor een christelijke levenswandel. Zonder de Heilige Geest ben je nergens. Je zou struikelen en niet meer opstaan. Besef je dat? Of denk je dat je het allemaal zelf wel kan? Bid om de Heilige Geest, dank voor de Heilige Geest. De Here wil op het gebed zijn Geest geven. Daarom moeten wij Hem bidden om zijn Geest of Hij in ons wonen en werken wil.
  Trooster, zalver, Gij zult komen, op ’t gebed, door U verwekt. Van uw regens, van uw stromen wordt eens d’ aarde gans bedekt.


Gaven van de Geest


In de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe lezen we meerdere keren over de gaven van de Heilige Geest. Want, zo lezen we in hoofdstuk 12 vers 1:
  Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent
Het vers heb ik geciteerd uit de Herziene Statenvertaling omdat hieruit duidelijker blijkt dat het om gaven van de Heilige Geest gaat. Verderop in het hoofdstuk noemt Paulus enkele gaven van de Geest. Het spreken met wijsheid, het spreken met kennis, gaven van genezing, gaven van profetie, het onderscheiden van geesten en het spreken in tongen. Calvijn onderscheidt de gaven in twee soorten. De wonderbaarlijke en de meer ‘gewone’ gaven. Met wonderbaarlijke gaven bedoelt hij bijvoorbeeld de gaven van genezing en het spreken in tongen. De meer ‘gewone’ gaven zijn bijvoorbeeld de profetie, het spreken met wijsheid, het spreken met kennis en het onderwijzen. Deze laatste gaven komen ook nu nog voor. Deze gave kunnen we bijvoorbeeld terugzien bij dominees of ouderlingen. Zij zijn geroepen tot een bijzondere taak en krijgen daar ook de kracht en wijsheid voor. De wonderbaarlijke gaven waren bedoeld als tekenen bij de verkondiging van het evangelie. De tekenen bevestigden wat de verkondigers van het evangelie de mensen vertelden. De tekenen waren nodig omdat het Nieuwe Testament nog niet af was. Wij hebben het hele evangelie en hebben geen bijzondere gaven meer nodig. Alles wat wij nodig hebben voor ons heil, staat beschreven in de Bijbel.

Zonde tegen de Heilige Geest


  Maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde.(Marc.3:29)
Het is ernstig wat de Bijbel ons hier leert. Geen vergeving als je de Heilige Geest lastert. Moeten we nu bang worden? Moeten we gaan twijfelen of er wel vergeving voor ons is? Laten we eerst eens kijken wat de zonde tegen de Heilige Geest nu eigenlijk is. Dr. A.N. Hendriks besteedt in zijn boek Die in de waarheid leidt een heel hoofdstuk aan de zonde tegen de Heilige Geest. Zeer de moeite waard om eens door te lezen. Op deze plaats wil ik alleen zijn conclusie noemen. Zonde tegen de Heilige Geest dat is
  de welbewuste en hardnekkige verwerping van Christus als Gods Zoon en onze Redder tegen het getuigenis, het spreken van de Heilige Geest sinds Pinksteren, in.
Dat is waar het om draait. Deze zonde zal nooit vergeven worden. Wie de reddende Christus bewust blijft verwerpen, voor hem is er geen vergeving meer. We kunnen dan denken aan mensen die weten van het evangelie maar God en zijn kerk de rug toe keren. Laten we hen blijven vermanen tot bekering. God heeft geen lust in de dood van een zondaar, maar eerder daarin dat hij zich bekeert en leeft. We komen nog even terug op de vraag of wij bang moeten zijn. Nee, dat is niet de bedoeling. De Bijbel geeft ons hier wel een ernstige waarschuwing. In de Dordtse Leerregels lezen we dat Gods kinderen door ernstige zonden de Heilige Geest kunnen bedroeven. Maar we lezen er ook over Gods genade. We mogen er vast op vertrouwen dat God ons niet zo diep laat vallen dat wij zonde tegen de Heilige Geest bedrijven.

Vruchten van de Geest


  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal.5:22).
De bekende rij met de vrucht van de Geest. Je kent ze vast wel uit je hoofd of misschien heb je er wel een lied over geleerd op de basisschool. We denken hierbij vaak aan eigenschappen van de mens. De ene mens is vriendelijk, de ander vol liefde en nog een ander is de vriendelijkheid zelve. Toch is dit niet de manier waarop de Bijbel erover spreekt. De Bijbel spreekt over de vrucht van de Geest. Dat is enkelvoud. We hebben niet of de liefde, of de trouw of de zachtmoedigheid. Nee, het is één vrucht! Het is alles of niets. Kunnen we dan maar met onze armen over elkaar gaan zitten? Kunnen we wachten tot het moment dat de Geest in ons gaat werken? Nee, dat zeker niet. Een boer moet zaaien, voordat hij kan oogsten. Zo moeten ook wij zaaien. Zaaien, niet op de akker van ons vlees maar op de akker van de Geest. Dat kun je doen door het lezen in Gods Woord, door Bijbelstudie en gebed. Als je daarmee bezig bent, je inzet voor de zaak van de Heere, dan komen de vruchten. Nee, niet vanzelf. Het is het werk van de Geest. Hij die schept en wederschept, die g’in ’t hart ontvangen hebt. Heilige Geest, samen met de Vader en de Zoon, de enige en ware God, eeuwig te loven en te prijzen.