Gods rijke genade (8)


  Rom. 5:
  9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.
  10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;
 

Hij in ons en wij in Hem


Het avondmaalsformulier wijst ons erop wat het nieuwe verbond in Christus voortaan zal inhouden. Namelijk dat wij niet meer in zonde zullen leven, maar Hij in ons en wij in Hem. Het is een verbond van de gemeenschap met Christus door de Geest van Christus. Aan dat nieuwe verbond is rechtskracht verleend, toen onze Here aan het kruis uitriep: het is volbracht.
Dat riep Hij uit na het doorstaan van het door God verlaten zijn, na de drie uur dikke duisternis. Toen keerde God weer terug tot Jezus, onze Middelaar. Toen kwam Gods licht als teken van het leven weer terug. Toen toonde God weer Zijn vriendelijk aangezicht. Want toen was het ware leven in het verbond met God weer mogelijk, omdat door Jezus betaald was voor onze zonde. Omdat de kloof door Hem verzoend was door het door Hem vergoten bloed, dat is door het door Hem gegeven leven.

Dat werd nog duidelijker toen de Here Jezus na Zijn kruisdood ook weer opstond uit het graf. Zo gaf God de Vader Zijn goedkeuring. Ja, zo gaf Hij blijk dat Christus werkelijk door Zijn zoendood het nieuwe leven had verdiend.
Na dat moment zou Christus, via de uitstorting van Geest, de Zijnen alle genadegaven doen toe-eigenen. Zo zou Hij hen vernieuwen. Dat nieuwe, eeuwige leven in het nieuwe verbond rust dus alleen op dat kostbare bloed dat Christus aan het kruis voor ons heeft vergoten.

De rijkdom voortkomend uit de rechtvaardiging


In Rom. 5 wijst de HERE ons via Paulus vanaf vers 1 op de grote verdiensten en de grote voorrechten die rusten op onze rechtvaardiging in Christus. De rechtvaardiging, de vrijspraak van het oordeel van God die alleen door het lijden van Christus, en in het bijzonder door Zijn kruisdood is verkregen. Die rechtvaardiging maakt elke gelovige nu ook bijzonder rijk. Zo rijk dat daar geen woorden voor zijn. Want als we het hebben over de zegeningen van de Here die door deze genade worden verkregen dan spreken we over vrede met God, eeuwig leven, zaligheid en heerlijkheid. Begrippen die ons als gelovigen wel vertrouwd zijn, maar die wijzen op zaken die eigenlijk ons verstand te boven gaan.

Het gaat hier niet om theorie, maar om de rijkdom van het geloof en de inhoud van onze hoop. Het geloof dat Christus door Zijn Geest werkt. Het geloof dat de open hand is, waarin Christus nu al Zijn gaven legt. Als rijke genadegaven, geschenken, zegeningen rustend op Zijn offer, eenmaal aan het kruis gebracht. Dàt ene offer is dus de enige grond van ons heil, de enige grond van alles wat daardoor uit Gods hand naar ons toekomt.


Het voortgaande verlossingswerk van Christus


Paulus wil nu vanaf vers 9 aan zijn lezers dat verband tussen de rijkdom van het geloof en Christus' verdere werk uitwerken. Hij gaat nu wijzen op de kracht en voortgang die er van de Christus uitgaat om de Zijnen ook werkelijk alles te geven, wat Hij voor ze aan het kruis heeft verdiend. Hoe werkt Christus dat alles uit?
Nu, Hij is niet alleen gestorven om dit alles te verdienen. Hij is daartoe ook opgestaan. Hij is daartoe ook opgevaren. En Hij staat daarom nu aan de rechterhand van God de Vader in de hemel. En wat doet Christus daar? Is Hij nu met heel andere dingen bezig als op aarde? Heeft Hij dat werk afgedaan en is Hij nu aan een nieuw hoofdstuk begonnen van wat Gods raad? Nu, in zekere zin wel. Maar niet een geheel nieuw hoofdstuk. Er is voortgang in het verlossingswerk van Christus. Het werk van Christus op aarde was absoluut nodig voor Zijn werk nu in de hemel. Daar bouwt Zijn werk in de hemel op voort.

De harten omhoog, op Jezus zien


Christus staat daar nu aan de rechterhand van Zijn Vader als het Lam dat geslacht is, zegt Openb. 5:

  6 En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.
  7 En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was.


Dat staan als het Lam dat geslacht is, betekent dat Christus het werk van Zijn verzoening en verlossing voortzet. Als Hogepriester in de hemel wijst Hij nu op Zijn offer eenmaal gebracht aan het kruis. Zo pleit Hij voor ons, zo vaak wij Hem omhelzen als onze Verlosser en onze zonden belijden. Zo geeft Hij ons de vrijmoedigheid om steeds weer tot Gods troon der genade te mogen verschijnen.
Zijn offer dat Hij bracht toen wij nog zondaars en vijanden waren, Zijn offer aan het kruis mag garant blijven staan om onze zonden te blijven vergeven. Om ons zo vrijspraak te blijven geven elke dag van ons leven. Ja, om ons geheel vrij van straf te pleiten op het moment dat het laatste oordeel over deze aarde komt, als Christus weerkomt op de wolken.

Dat mag ons extra hoop geven. En aan de avondmaalstafel extra zekerheid met betrekking tot ons behoud: terugdenkend aan het offer van Christus op aarde gebracht, en omhoog kijkend naar onze Heiland in de hemel.
Want, schrijft Paulus in vers 10,
  als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend Zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft!