Gods rijke genade (6)


  Rom. 5: 5:
  en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is, door den heilige Geest die ons gegeven is,...


Liefde Gods


In vers 5 en 6 van Rom. 5 ligt de grond voor alles wat er mag zijn aan onze hoop en ons geloof, aan onze volharding en zekerheid. Dat moet ons behoeden voor verkeerde conclusies over ons roemen. Ons roemen in onze verdrukkingen en beproevingen (vers 3) hebben we niet vanwege ònze liefde, ònze trouw, ònze vaste wil, maar alleen op basis van Gòds liefde.
Ons roemen in onze verdrukkingen moet daarom worden tot een roemen in de liefde van God.Omdat die liefde in ons is uitgestort, door de Heilige Geest, die ons gegeven is, staan wij niet beschaamd. Die liefde Gods wordt zichtbaar bij het doorstaan van de verdrukkingen en beproevingen. Die liefde Gods vormt zo de vaste basis voor onze hoop, als onze zekere verwachting dat al Gods beloften tot vervulling zullen komen.

Bij de liefde Gods gaat het nu niet alleen over de liefde van God, waarover we mogen lezen in Zijn Woord. Zeker betreft het niet ònze liefde tot God. Maar het betreft hier Gods liefde voor ons persoonlijk, ja, Gods liefde in ons. Want juist die in ons uitgestorte liefde geeft en versterkt in ons geloof, volharding en hoop. De uitstorting van Gods liefde in ons, is het grote geheim van onze geloofsvolharding. Door die liefde staan we niet beschaamd, maar kunnen we juist vol zekerheid de toekomst tegemoet treden.

Uitgestort door de Heilige Geest


Die liefde blijkt overvloedig in ons aanwezig te zijn: uitgestort, uitgegoten als een overvloedige stroom. Paulus spreekt hier van het werk van de Heilige Geest. Het werk en de inwoning van de Heilige Geest na Pinksteren in Zijn kerk en in de gelovigen. Door middel van het evangelie, het Woord van Gods verlossing en liefde, werkt de Geest met Gods liefde in hen. Het is deze door de Geest uitgestorte onweerstaanbare liefde die hen onoverwinnelijk maakt in de grootste verdrukkingen.
We lezen in Rom. 8: 36 en 37 van de werking van Gods liefde in verdrukkingen:
  Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood.
  We zijn gerekend tot slachtschapen.
  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
  door Hem die ons heeft liefgehad


Nu Gods liefde door Gods Geest in ons hart mag wonen, hebben we ook de zekerheid ontvangen dat de uitkomst van alles goed is. God Zelf stortte Zijn liefde uit in onze harten. In onze hàrten, daar waar onze persoonlijkheid is, daar waar het centrum is van ons voelen, willen, denken, handelen. Gods Geest, die ons gegeven is, als voluit genadegave, verbindt deze harten met Christus en Zijn liefde. Deze Geest doet ons zo die liefde kennen en ervaren. Hij werkt met die liefde in ons zodat we volharden in geloof bij beproevingen. Waardoor die liefde de hoop in ons versterkt. Zo worden wij door de gewerkte liefde verzekerd van al Gods beloften van heil en heerlijkheid. Zo troost de Heilige Geest ons, zo verzekert en heiligt Hij ons, door alle moeiten en verdrukkingen heen.

In dit vers ligt een wonder van rijke genade opgesloten: Gods liefde wordt door de Heilige Geest overvloedig in onze hart uitgegoten en geeft ons door alles heen geloofszekerheid.
Rom. 8: 38 vervolgt (op de verzen 36 en 37, die we hier boven aanhaalden) dan ook met de verzekering, dat niets en niemand, maar dan ook niets en niemand, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Geen dood, geen leven, geen ziekte, geen handicap, geen boze machten, geen verdrukking, geen vervolging, geen kerkstrijd, geen smaad, geen hoon, nu of straks, hoe hoog of hoe diep alles ook zijn mag, nee dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde Gods. Want Gods liefde is sterker dan al deze zaken, omdat Gods Geest sterker is.

Die ons gegeven is


De Geest, die ons gegeven is. Maar nu kan de vraag in ons opkomen: hèbben wij die Geest wel gekregen? En daarom: hebben wij Gods liefde wel ontvangen? Hoe weten we dat?
Nu, dat mag je zeker weten - dat is toch geloven? - als je van harte erkent dat de Here Jezus Christus je Verlosser en Heiland is, en je Hem onder alle omstandigheden zó wil blijven omhelzen. Door bij gedane zonden je schuld te belijden en zo elke dag bij Zijn offer te schuilen. Door Zijn naam van harte te belijden in de wereld. Door Hem daarbij te erkennen als de enige Eigenaar van je leven, die je kocht met Zijn kostbaar bloed. De Eigenaar van je ziel en van en je lichaam. Als je daarbij erkent dat Christus daarom alles over je ziel en je lichaam te zeggen heeft, en dat je daarnaar wil handelen in heel je leven. Dàn mag je er absoluut zeker van zijn, dat de liefde Gods door de Heilige Geest ook in jouw hart is uitgestort. En weet je zeker dat de Geest in je woont. Zoals Paulus schrijft in 1 Kor. 12: 3:
  Niemand kan zeggen Jezus is Here, dan door de Heilige Geest.

Dat betekent: alleen doordat de Heilige Geest in je woont kun je oprecht belijden dat de Here Jezus ook jouw Heiland en Here is; vergelijk ook de belijdenis van Thomas en wat de Here Jezus daarvan zei in Joh. 20: 28,29).
De Heilige Geest die onze Heiland heeft verworven door Zijn dood en opstanding, doet Hij in ons wonen. Door Hem verbindt Hij Zichzelf aan ons als onze Heiland die ook ons heeft liefgehad.