Memento Mori


Memento Mori. Gedenk te sterven. De meesten van ons zullen deze spreuk wel kennen. Een somber onderwerp voor deze dagen? Het nieuwe jaar is alweer een tijdje begonnen. De vele kerstlichtjes zijn gedoofd en de feestdagen weer voorbij. Het is donker en koud buiten. Zouden we er haast niet neerslachtig van worden? En dan ook nog: Memento Mori. Kunnen we het niet over een vrolijker onderwerp hebben? Lees mee en zie dat deze spreuk ook nu heel toepasselijk is. Dat je er zelfs goede voornemens uit kunt halen. Dat deze goede voornemens kunnen mislukken maar dat je telkens terug kunt komen en opnieuw beginnen. Een troostvolle spreuk: Memento Mori, gedenk te sterven.

Het waarom


Je zult je misschien afvragen waarom we deze spreuk bespreken. Denken aan sterven? Ik ben jong en gezond. Sterven doe ik pas over een tijd, als ik oud en bejaard ben. Toch is het belangrijk stil te staan bij onze sterfelijkheid. Zoals psalm 103 dat beschrijft:
  De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.
We lezen in de krant over plotselinge sterfgevallen. Van oude mensen maar ook van jonge kinderen. Misschien ken je wel iemand uit je naaste omgeving. Zij werden zomaar uit het leven weggerukt. Door een ongeluk of na een ziekbed. Thuisgehaald door hun hemelse Vader. Ook jij of ik kunnen zomaar worden thuisgehaald. Het kan je misschien beangstigen. Stel dat ik er niet meer ben, hoe moet dat dan met mijn familie en vrienden? Of: ik wil nog zo graag mijn studie afmaken. Begrijpelijke, menselijke redenaties. Maar we hoeven niet bang te zijn. De dood is slechts een doorgang naar het eeuwige leven. Het is God zelf die je dan thuishaalt in het hemels Vaderland. We moeten wel voorbereid zijn. Voorbereid op de ontmoeting met God. Denk daarom bij alles wat je doet: Memento Mori. Eens zullen we sterven. Daarom moeten we nu al door de kracht van de Heilige Geest beginnen met het leven naar Gods wil. Anders zal het voor eeuwig te laat zijn.

Van kerst naar Pasen


De wintermaanden na december vinden de meeste mensen maar donker. Velen worden er neerslachtig van. De dagen willen maar langzaam weer gaan lengen en alle kerstlichtjes zijn weer verdwenen in een doos op zolder. Geldt dit ook voor ons, als gelovigen? Zien ook wij slechts de duisternis? Dat zou niet goed zijn. Het Licht der wereld kwam immers op aarde. Een kleine baby als vervulling van een eeuwenoude belofte. Dit kleine kindje een Licht der wereld? Ja! Onvoorstelbaar en wonderlijk. Het Licht dat alle mensen verlicht kwam in de wereld. Jezus werd in Bethlehem geboren. Hij groeide op, leerde in de tempel en zomaar op straat. Hij wist dat eens de tijd komen zou dat Hij sterven moest. Dat hij de zonden van het hele menselijke geslacht moest dragen. Zijn tijd op aarde was een lijdenstijd. Vooral aan het einde van zijn leven. Tot in de hof van Getsemane bad Hij of de beker van Hem weggenomen mocht worden. Maar de beker moest leeg, tot de laatste druppel. Voor jouw, voor mijn zonden. Zodat wij weer recht voor de Vader konden staan in Zijn bloed. Jezus Christus, onze Heiland werd gekruisigd, gestorven en begraven om voor ons het eeuwige leven te verkrijgen. De donkerte werd opgeheven. Wij mogen leven in het licht van de verlossing. Het offer en de opstanding van onze Heiland hopen we met Goede Vrijdag en Pasen te gedenken. Maar niet alleen dan. Elke zondag weer mogen we het feest van de verlossing vieren. Daarom hoeven we aan het begin van een nieuw jaar niet weg te vallen in de donkerheid. We hoeven slechts te zien op het Licht der wereld. We mogen vooruitkijken naar elke zondag, naar Goede Vrijdag, naar Pasen. En als het voor jou toch eens donker lijkt? Houdt dan moed, vreest niet en geloof. Want we weten uit Gods woord dat Hij nabij is. Jezus is onze Immanuel, God met ons. We keren terug naar onze spreuk. Memento Mori, gedenk te sterven. Ja, eens moeten we sterven. Maar we sterven als mensen van het welbehagen. Door Christus offer mogen we ingaan in het hemels paradijs. Om daar met de engelen voor altijd het Ere zij God aan te heffen.

Levenstijd


Memento Mori. Dat heeft ook gevolgen voor je leven. Voor de keuzes die je maakt. Het zet veel dingen in een heel ander perspectief. Dingen die wij zo belangrijk vinden, blijken niet van eeuwigheidswaarde te zijn. Geld en goed, we kunnen het niet meenemen naar de eeuwigheid. Op oudejaarsavond wordt er vaak psalm 90 gelezen. In de kerk maar misschien ook wel thuis vlak voordat de klok twaalf slagen laat horen. We lezen in het twaalfde vers van psalm 90 een bede.
  Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Is dat niet een mooie bede om dagelijks toe te voegen aan je gebed? We vinden het vaak zo moeilijk. Een zinnige tijdsbesteding. Tijd besteden aan gebed en het lezen in de bijbel. Hoeveel tijd besteed je dagelijks aan het lezen van Gods woord en aan het spreken met Hem in je gebed? Hoe vaak schiet een gebed er niet bij in en lezen we vluchtig iets uit de bijbel. Denken we nog echt na over Gods woord? Doen we ons best om ons erin te verdiepen? Een goed voornemen voor het nieuwe jaar. Meer tijd besteden aan de dienst aan God. Probeer elkaar daarin te helpen door bijvoorbeeld samen een gedeelte uit de bijbel te lezen en daarna te spreken. Mogen we onze vrije tijd dan alleen besteden aan bijbellezen en gebed? Nee, natuurlijk niet. Ook het omzien naar elkaar,het plezier hebben met elkaar, het doen van je werk en je studie is werken aan de komst van Gods koninkrijk. Het gebed is daarbij noodzakelijk. Gebed om verlichting met de Heilige Geest. Opdat wij onze dagen op de juiste manier leren tellen en een wijs hart ontvangen. Memento Mori. We kunnen in dat kader nog veel meer zeggen over onze levensstijl. Nog één ding wil ik hier kort aanhalen. Dat is de tekst in Efeze 4:26. We lezen daar:
  Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan
Wij ontvangen onverdiende genade en moeten dit ook laten doorwerken in onze vergevingsgezindheid naar de ander. Stel dat je met iemand ruzie hebt en je maakt het niet goed. Eén van jullie sterft onverwacht. Dan is vergeving schenken aan elkaar niet meer mogelijk. Je kunt je de rest van je leven schuldig voelen. Vergeef daarom, tot zeven maal zeventig maal en laat de zon niet ondergaan over een opwelling van toorn. Memento Mori maakt je bewust. Bewust van je sterfelijkheid, bewust van je doen en laten. Het maakt je bewust van keuzes, zelfs vanzelfsprekendheden komen in een ander licht te staan.

Go tell it on the mountains


Go tell it on the mountains, zo luidt de titel van een bekend kerstlied. We zingen vaak uit volle borst mee. Als we het letterlijk vertalen, luidt de tekst: Ga, schreeuw het vanaf de bergen, de heuvels en overal: Jezus is geboren. Doen wij dat? Wij kennen de Middelaar en Verlosser. En je buurman, je collega? Kent hij of zij de Christus al? Er zijn nog zovelen die in duisternis wandelen. Heb je er ooit een traan om gelaten? Ook voor deze mensen geldt het Memento Mori. Ook zij zullen moeten sterven. Heb je hem of haar verteld of de Verlosser? Heb je door je daden laten zien dat je christelijk bent en God oprecht wilt dienen? God wil ook jou gebruiken om het evangelie de wereld in te brengen. Een goed voornemen voor 2011: Ga, vertel het aan iedereen door daden of door woorden: Jezus Christus is geboren!

Uitzien naar Jezus


Misschien heb je rond Oud en Nieuw het bekende lied wel gezongen:
  Uren, dagen,maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen.
We verzuchten vast allemaal wel eens: wat gaat de tijd snel. Weet je nog, vorig jaar? Ja, de tijd vliegt voorbij. Elk uur, elke minuut brengt ons dichterbij de komst van Jezus. Misschien zijn we voor die tijd al thuisgehaald. Misschien leven we nog en zullen we in een oogwenk opgenomen worden. Maar, zo zul je zeggen: dan is het Memento Mori toch niet van toepassing? Dat klopt, als we worden opgenomen, zullen we niet eerst sterven. Maar toch kunnen we de strekking van Memento Mori ook nu toepassen. Gedenk te sterven wordt gedenk de wederkomst. Jezus komt als een dief in de nacht. Dan komt het er op aan dat we klaar staan. Dat we niet, zoals de dwaze maagden, eerst nog olie moeten halen. Maar dat onze lampen brandende zijn, zoals de wijze maagden. Sta je klaar? Klaar om in te gaan tot het feest van je Heer en Heiland? Om voor eeuwig bij je Hemelse Vader te staan. Zie je ook uit naar de jongste dag? De dag, dat Jezus verschijnt op de wolken? Of ben je huiverig voor de zonden die dan aan het licht zullen komen? Zie dan weer naar de boodschap van het Evangelie. Er is vergeving. In het bloed van Christus zullen onze klederen gewassen worden, zodat we stralend wit voor God zullen staan. Het gebed neemt ook hier weer een belangrijke plaats in. Onze zonden moeten we elke keer weer belijden. We moeten vragen om vergeving van onze zonden en om kracht van Gods Geest om tegen de zonden de strijden. De Heilige Geest, ons gegeven na de hemelvaart van Christus, blijft ons bijstaan tot de dag, dat Jezus weerkomt op de wolken. Uitzien naar Jezus dat doen we niet zomaar, uit onszelf. Dat gaan we doen door de kracht van Gods Geest. Elke keer een stapje meer. Een leerproces, net als met geloven.

Bid je mee met psalm 90?
  Keer weder, o HERE! Hoelang nog? en ontferm U over uw knechten.
  Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen. Verheug ons naar de dagen waarin Gij ons hebt verdrukt, naar de jaren waarin wij onheil hebben gezien. Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen; de liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.