Christus, onze vreugde


    Jes. 9:5
    Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

De reden voor de grote vreugde over het Licht dat Jesaja aankondigt (zie onze vorige Schriftoverdenking) bereikt haar hoogtepunt in vers 5. Het mocht een ware jubelstemming geven aan àllen die de belofte die daar staat van harte in geloof aannemen. Het geldt nu ook allen voor wie het licht is gaan schijnen met de komst van de Here Christus op aarde. En daarom is wat hier staat ook voor òns, die inmiddels de werkelijkheid van deze belofte mogen kennen, zo’n heerlijke boodschap. De vreugde verbonden aan licht en overwinning kent haar belangrijkste reden in de komst van een Kind.

Goddelijk Kind


In onze vertaling staat terecht Kind met een hoofdletter. Want uit het vervolg van dit vers kan alleen maar worden afgeleid dat het gaat om Gods eigen Kind, om Gods eigen Zoon, die Zelf God is. Want wie anders mag de namen dragen die hier genoemd worden: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst? Geen aards mens, van welke koninklijke afkomst ook, kan hier bedoeld zijn. Niet Hizkia, Josia of Zerubbabel, afstammelingen van David. Hier wordt echt de geboorte van de Messias, de Christus, rechtstreeks aangewezen als reden voor de opperste vreugde die heel het volk zal ten deel vallen. De vreugde om de radicale verlossing vindt zijn grond in deze onpeilbare daad van Gods liefdevolle genade: de komst van zijn Zoon op aarde.

In deze verzen van Jesaja horen we niet van de vernedering en van het lijden van de Zoon van God als de knecht des Heren. Daarover staan in dit boek wel veel andere passages. De bekendste is Jesaja 53, waarin de Here Jezus voluit als man van smarten wordt beschreven. Als degene voor wie men het gelaat verbergt. Die om onze overtredingen werd doorboord en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Op wie de straf was, die ons de vrede aanbrengt.
In onze tekst valt alle nadruk op de glorierijke en de heerlijke goddelijkheid van onze Verlosser. Dat geeft geen beeld van een kindje in de kribbe, maar een aankondiging waarbij de lofzangen van de engelen bij de herders passen en waarbij ook de aanbidding van de wijzen uit het oosten aansluit. Hier wordt de naam van de Here Christus groot gemaakt vanwege Zijn heerlijke uitredding, vanwege Zijn goddelijke heerschappij. Deze profetie van Jesaja is vreemd aan alle sentiment en vertedering die men heeft voor een hulpeloos kindje in een kribbe. Maar deze profetie sluit wel volledig aan bij wat de engel Gabriël aankondigt aan Maria.
Door deze tekening van de Christus maakt de HERE aan Zijn volk duidelijk dat Hij hun God en Hij alleen, in Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid verlossing kan en zal bewerken.
Via ongedachte wegen zal Hij Zijn Zoon, God Zelf, op de troon van David doen komen en zo alle tegenstand verslaan tegen de Here en Zijn gezalfde (Ps.2). Deze Zoon zal alle machten en krachten van dood en dodenrijk en alle heersers van het rijk van de zonde en verderf overmeesteren en voor goed verslaan.

Ook òns geboren


Dat Kind, die Zoon is òns geboren. Niet "is geboren", maar "is òns geboren", is voor ons geboren. Dat mocht het volk van God weten, dat mogen ook wij weten. God gaf zijn Zoon voor ons. Op dit Kind zal de heerschappij rusten. Hij krijgt als Zoon van God op Davids troon de Macht, ja alle macht. Hij zal als grote koning alles besturen. Wij weten nu: Zijn koninkrijk omvat hemel en aarde. Zoals de Here dat vóór zijn hemelvaart, ter vertroosting en bemoediging aangaf: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde".
Daarheen verwees ook deze profetie al. Die troost mocht men tóen al hebben. In afwachting van Kerst. Nu het na Kerst ook Pasen, Hemelvaart en Pinksteren is geweest, is er voor ons nog meer reden tot vreugde. Want Christus heeft overwonnen en Hij is Koning in de hemel. En daarom zal Hij ook terugkomen.
Deze Zoon is ook òns gegeven als de Immanuël, de God met ons. Dat blijkt ook uit de namen die de Here Christus verder karakteriseren. Die aangeven wie Hij is. Wat Hij deed en doet. Zoals Hij Zich aan ons openbaart in zijn Woord. Zo zijn deze namen bedoeld. Zó is Zijn wezen, zó is Hij.

Wonderbare raadsman


Dan lezen we eerst de naam ‘Wonderbare Raadsman’. Eigenlijk staat er ‘Wonder', ‘Raadsman’. ‘Wonder’: zo moeten we naar de Christus kijken: in grote verwondering: Hij is bovenmenselijk, een goddelijke persoon, die mens werd, maar God bleef. Zijn verlossing en heerschappij zijn van een hemelse en goddelijke aard. Deze naam 'Wonder' doet denken aan de naam die de Here noemt aan de vader van Simson wanneer deze vader de engel des HEREN om zijn naam vraagt. Deze engel des HEREN was de oudtestamentische gestalte van de Zoon van God, die antwoordt: "Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar."
Het Kind dat ons is geboren is een wonder. Wonder van Gods liefde, wonder van genade en van Zijn heerlijkheid. Een wonder voor ons. Wat een reden om ons daarover te verheugen!

Dan volgt ‘Raadsman’. Van een raadsman wordt wijsheid, inzicht gevraagd. Christus is de wijsheid zelf (Spr.8,1 Kor.1:30). Zijn regering kent goddelijke wijsheid. Alleen God is wijs, en zo is ook deze Koning volmaakt wijs. In die wijsheid leidt en verzorgt Hij ons. In die wijsheid is ons heil verzekerd. Feilloos zeker leidt Christus in Zijn regering onze levens en deze wereld naar de eindbestemming. Onze Heiland is onze Wonderbare Raadsman: reden om zeer verheugd te zijn!

Sterke God en eeuwige Vader


Dan volgt: ‘Sterke God’. Christus is niet alleen volkomen wijs, waardoor zijn plannen volmaakt zijn. Maar Hij heeft als Gods Zoon, Ja als God Zelf, nu ook de kracht en de almacht om Zijn plannen uit te voeren. Zijn goddelijke kracht en almacht zijn onoverwinnelijk. Geen duivelse geesten of aardse machten zijn tegen zijn goddelijke kracht bestand. Deze sterke Held staat ons terzij. God Zelf is ons een toevlucht en een sterkte. Wij vrezen voor geen enkel kwaad. De Here overwint de sterken. Hij is de hoog verheven Heer. De Heer, de God der legerscharen is mèt ons, redt ons in gevaren, Ps. 46.
Christus, die onze Sterke God is, wat een vreugde voor de kerk!

‘Eeuwige Vader’. Hiermee geeft de HERE door Jesaja aan: deze goddelijke wijze en almachtige Zoon ziet in Zijn liefde naar u om. Hij slaat als een Vader liefdevol zijn armen om zijn kind (Ps.103: 13). Hij omringt ons met erbarmen. Zijn liefde en Zijn zorg voor ons rusten op eeuwige liefde en op een eeuwig verbond. Hij is voor ons een ééuwige Vader. Een goede en grote Herder.
Wat een tederheid en liefde spreekt uit deze openbaring van onze Heiland. Wie God de Zoon, onze Heiland is voor òns.
Onze eeuwige Vader: wat een vreugde mag ook dat ons geven. Eeuwige vreugde.

Vredevorst


In de benaming van Vredevorst komt heel Christus’ werk voor ons samen. Hij is gekomen om vrede te brengen. Ware vrede op aarde bij mensen van het welbehagen. Verzoening met God in de eerste plaats, en van daaruit ook verzoening onderling, onder die mensen van het welbehagen. Zijn offer aan het kruis bracht die vrede. Bij Hem mag elke vredeverstoring door zonde en onrecht worden verzoend.
Rom.5:1 zegt “Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.”
De regering door zijn Woord en Geest werkt die vrede verder door. Het werk van de verlossing en heerschappij van Christus loopt uit op de eeuwige vrede. Eeuwige vrede, die eeuwige gemeenschap met zich meebrengt onder de regering van deze Vredevorst.
Vrede tussen God en zijn volk. Vrede in plaats van strijd. Vrede in plaats van door zonde gestoorde verhouding. Vrede. Wat een vreugde en geloofsblijdschap mogen we juist daaruit putten: Christus is onze Vredevorst!