De Vredevorst werpt vuur op de aarde


De profeet Jesaja mocht over de Heere Jezus Christus profeteren dat Hij is de Vredevorst. Maar Zelf spreekt de Heere Jezus Christus vaak over de verdeeldheid in de reacties op Zijn komst en zelfs over vuur op aarde. Toch wordt in de engelenzang het evangelie verwoord met: vrede op aarde.
Hoe is dat met elkaar te rijmen?

De wereld redden


De meeste mensen weten nog wel iets van de betekenis van het Kerstfeest, vooral de passage uit de engelengezang: vrede op aarde. En omdat zij de Schrift niet kennen is hun reactie voorspelbaar. Want zo zij al verder denken komen zij steevast met het verwijt tegen de christenen: zoveel eeuwen christendom en waar is dan de vrede?
Vrede op aarde - wie durft dat vandaag nog vol te houden?
Wij zitten nog altijd midden in het terrorisme, weliswaar op afstand, maar het komt steeds dichterbij. Want die is vooral gericht tegen het Westen en tegen de democratie, kortom tegen hen die in de Koran als ongelovigen worden gekenschetst.
Maar ook verder is de hele samenleving doortrokken van strijd. De economische crisis van vandaag komt voort uit het materialisme en het zoeken van eigenbelang. Dat blijft nog altijd maar doorgaan, zoals blijkt uit de onbeschaamdheid waarmee ook nu nog exorbitant hoge salarissen en bonussen worden uitgekeerd.
De vrede komt ook in gevaar doordat men de opwarming van de aarde opmerkt. De klimaatconferentie in Kopenhagen heeft als motto dat men de wereld wil redden. Redden van de ondergang, die in het verschiet ligt wanneer er geen maatregelen worden genomen om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan en als het kan nog terug te dringen.
De wereld redden en zo de vrede op aarde bewerken.
Maar het verwijt dat de vrede geweld wordt aangedaan richt zich ook tegen de christenheid, met name tegen de kerken. Immers, waar is die vrede te vinden, wanneer er zoveel verdeeldheid is tussen de kerken onderling en bijvoorbeeld de pogingen om samen een zogenaamde nationale synode te houden bekritiseerd worden? En dat, zo klagen de organisatoren daarvan, ook van de kant van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, terwijl zij in hun basisdocument juist hebben opgenomen alle zaken waarover zij het eens zijn.
En ook wij ondervinden binnen de kerken tot ons verdriet dat er, ondanks mooie woorden, geen samenbinding komt en mensen hun eigen gekozen wegen gaan in plaats van zich bij de kerk te voegen, overeenkomstig het gebod van de HEERE zoals beleden in de artikelen 27-29 Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Waar blijft toch de vrede waarvan de engelen hebben gezongen? Is er wel een Vredevorst, zoals Jesaja profeteerde?

Om het eeuwig welbehagen


Wij worden door de Schrift meteen al geholpen om het geloofsantwoord te vinden op de vraag naar de vrede. Allereerst al door de beschrijving van de zangers van de zogenaamde engelenzang. Dat was een grote hemelse legermacht. Geen zoete ‘engelkens’, maar strijders in dienst van de God der legermachten. Zij zijn het dus die de vrede boodschappen en daarbij aansluiten bij de boodschap van die eerste engel, die komt met de heerlijkheid van de HEERE en blijdschap mag boodschappen voor heel het volk.
Let wel: voor het vòlk, dat is voor Israel, voor de kerk.
Wel vrede op aarde, maar blijkbaar niet voor iedereen, maar alleen voor het volk van God.
Dat wordt bevestigd door de toevoeging: vrede op aarde voor de mensen van het welbehagen. Dat is een andere vertaling dan de Statenvertaling (‘in de mensen een welbehagen’), maar volgens veel handschriften de juiste vertaling, die ook past bij de tweedeling in het eerste deel:
Glorie aan God - in de hoogste hemel;
vrede voor mensen van het welbehagen - op aarde.
Helaas is de Herziene Statenvertaling teruggegaan tot de versie: in mensen een welbehagen. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft daar: vrede voor mensen die God liefheeft. Maar de uitdrukking welbehagen houdt veel meer in dan alleen liefde tot de Zijnen. De Heere Jezus Christus zegt in verband met de verwerping van Hem, notabene door de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren:
  Matt.11:25-26 Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard.
  Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.

Dat is het welbehagen van Zijn wil in de verkiezing en verwerping. De kerk heeft daar eerbiedig belijdenis van gedaan in de Dordtse Leerregels.

Gesteld - verzet


De vrede die boven al ons zorgen uitgaat en ons hart behoedt is er dus voor de mensen van het welbehagen. Ze wordt bewerkt door de Heere Jezus Christus, door Zijn lijden en sterven en opstanding en het zenden van Zijn Geest.
Zo profeteert Simeon over de Heere Jezus Christus:
  Luk.2:34 Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israel en tot een teken, dat weersproken wordt.

Gesteld, van eeuwigheid. Tot een val en opstanding. Allereerst in Israël, in de kerk. Maar verder ook in de wereld.
In de kerk: Hij maakt de gedachten van de harten door Zijn Geest openbaar.
Dat openbaar maken is voor de HEERE niet nodig. Hij kent het verborgene van het hart. Maar het is voor ons nodig. Het is een genadige oproep tot bekering, als de evangelieprediking als een tweesnijdend scherp zwaard dwars door onze ziel en geest gaat en de overleggingen en gedachten van het hart schift, Hebr.4:12.
Daarom wil de HEERE dat de onvruchtbare werken van de duisternis ontmaskerd worden, namelijk door het licht, Ef.5:11.
Daarom wordt de Heere Jezus Christus ook genoemd niet alleen de hoeksteen, maar ook de steen van aanstoot en de rots van ergernis, 1 Petr.2:7.
Een steen - zoals de HEERE aan Daniël liet zien dat een steen het grote beeld verbrijzelde en vervolgens uitgroeide tot een grote berg die de hele aarde vulde, Dan.2.
Die hoeksteen is geplaatst, neergelegd in Sion, in de gemeente van de Heere Jezus Christus. De kerk wordt op Hem gebouwd. Maar wie Hem ongehoorzaam zijn, die zich aan het Woord stoten, komen door Hem ten val.
De HEERE is er heel duidelijk over: daartoe zijn zij, die ten val komen, ook bestemd! Ook dat behoort tot Zijn welbehagen:
  Rom.9:18 Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.


Vrede


Kan Christus dan wel Vredevorst worden genoemd? Hij heeft Zelf gesproken van de vrede die Hij geeft en die heel anders is dan wat de wereld belooft en najaagt aan vrede:
  Joh.14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

Dat is het wonder van Zijn welbehagen. Het maakt ons klein en afhankelijk:
  Rom.9:16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, Die Zich ontfermt.

Vrede betekent dus beslist niet dat er geen strijd zal zijn. Integendeel, de eerste boodschap van de vrede werd meteen na de zondeval in het paradijs door God gesproken in de moeder van alle beloften: Ik zal vijandschap zetten! Gen.3:15. Daar wordt voor alle tijden de antithese gesteld tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang.
Daarom spreekt de Heere Jezus Christus ook van de strijd door Zijn vrede:
  Joh.16:33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Zo is te verstaan wat Christus zegt als Zijn arbeid: vuur op de aarde te werpen:
  Luk.12:49,51 Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat is mijn wil, als het reeds ontstoken is?
  Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.

Dat vuur brengt verdeeldheid, zelfs in de naaste familiebetrekkingen. Het betekent ook dat Hij Zijn kerk doopt met vuur en dat zij daarom de goede strijd van de HEERE gaat strijden, 1 Tim.2:18. Als goede soldaten, al betekent dat een deel hebben aan Zijn lijden 2 Tim.2:3.
Dat is de vrede in en door de strijd. Want terwijl de vuilen steeds vuiler worden, worden zij die gerechtvaardigd en geheiligd zijn steeds meer gerechtvaardigd en geheiligd, Opb.22:11. Zo moet het gaan overeenkomstig Zijn welbehagen.
De Vredevorst wordt ons getekend in Openb.19: 11-16 als de Koning der koningen en de Heer der heren, zittend op een wit paard.
Hij is bezig te komen met Zijn oordeel want hij voert oorlog tegen het Beest en de koningen der aarde en hun legers. Maar het vuur uit Zijn mond doodt hen en maakt een einde aan hun opstand.

Vuur op aarde


De HEERE heeft door middel van Zijn apostel Petrus ons doen zien dat het vuur aan alle kanten om ons heen is. Zoals vóór de zondvloed de wateren boven en de wateren beneden in een toestand van evenwicht waren, zo is dat nu het geval met het vuur.
Het vuur boven: in het heelal, in al de hemellichamen, in de zon en sterren.
Het vuur beneden: de gloeiende kern van de aarde, het zogenaamde magma.
Die beide vuren worden door de HEERE in evenwicht gehouden. Het is de Heere Jezus Christus Die door alle tijden heen alles draagt door het Woord van Zijn kracht.
Maar eens, op dag van Zijn wederkomst, zullen die beide vuren elkaar ontmoeten. En de elementen zullen versmelten en de hele aarde wordt gereinigd door vuur, 2 Petr.3.

De mens wikt, God beschikt. Alle volkeren samen denken de wereld te kunnen redden door het klimaat te beheersen en de opwarming van de aarde tot stilstand te brengen. Dat alles door de CO2 uitstoot drastisch te verminderen.
Of die uitstoot de werkelijke reden is van de opwarming van het milieu wordt door wetenschappers betwijfeld. Moeten wij niet eerder denken aan een toenemende invloed van de zon en in verband daarmee aan datgene wat de HEERE in Zijn Woord ons zegt over de ultieme ‘opwarming’ van de aarde doordat de hemellichamen op de aarde vallen, resulterend in de komst van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde?
Uiteraard zal er op de conferentie in Kopenhagen over deze zaak geen woord gezegd worden. Maar moeten wij er geen rekening mee houden als een teken van de komst van Christus?
Het zijn in elk geval ontwikkelingen die ons bezig moeten houden en vooral: die ons doen uitzien naar en roepen om de komst van de Heere Jezus Christus.

Tenslotte: door dit alles komt de HEERE tot Zijn vrede. Ons werk hier beneden, wat wij in heel ons leven gedaan hebben, wordt gereinigd door het vuur en zo bewaard:
  2Petr.3:10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.


Dat zet ons aan het werk als medestrijders in Zijn leger, ieder in zijn eigen rangorde in dat leger, 1 Kor.15:27.
Dat is het volgen van het Lam, van Hem Die onze Leidsman is:
  Hebr.12:2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, Die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Hij is de Leidsman ten leven, Hand.3:15, de Leidsman van onze behoudenis, 2 Petr.3:10.
En daarbij mogen wij steeds bedenken:
  2 Tim.2:4 Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts Hem te voldoen, door Wie hij aangeworven is.

Want Hij is onze vrede!