Het getal van het beest


    Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig – Openbaring 13:18.


Wij moeten het nu hebben over het getal van het beest dat uit de zee opkwam. Het is zeshonderd en zesenzestig.
Wat is er in de loop van de tijden niet een fantasie verspild aan alle pogingen om uit te vinden wat er met dit getal bedoeld wordt! Vooral door allerlei pogingen om in plaats van cijfers letters te lezen. Op deze manier vonden sommige mensen uit dat de cijfers de naam van keizer Nero weergaven; anderen waren van oordeel dat de naam van Napoleon verborgen zat achter deze magische getallen of die van Hitler. Alsof de HEERE ons deze openbaring zou hebben gegeven om die te gebruiken als een onderwerp voor een raadsel.
Maar wij moeten lezen met Schriftuurlijke wijsheid. Wie verstand heeft, door Goddelijk licht bestraald, wie de wijsheid heeft waarvan de bron is de ‘vreze des HEEREN’ door de Heilige Geest, laat die dat getal berekenen.
Het getal van God is zeven. Dat is het heilige getal. Dat laat zien dat er in Hem een volmaaktheid is en een volheid. Hij brengt al Zijn werk tot vervulling.
Dat is iets wat de mens niet kan. Die komt tot het hoogste dat een mens kan bereiken: driemaal zes. Het zou eigenlijk zo gedrukt moeten worden:
     6
 6     6

Dat is het getal van de satan en van diens zoon, het beest uit de zee, en van de geest van die beiden, het beest uit de aarde. Het is de nabootsing van de Drie-enige God. Het is de zogenaamde drie-eenheid van het koninkrijk van de duisternis. En in deze samenhang en met deze samenwerking ontplooit de satan alle mogelijkheden die verborgen liggen in de schepping.
Wij zien vandaag een geweldige ontwikkeling met name in de techniek. Telecommunicatie gaat zo snel vooruit dat we dat nauwelijks kunnen bijhouden. Ook de medische wetenschap gaat met grote sprongen vooruit. In al deze moderne ontwikkelingen is de duivel bezig met zijn pogingen om de HEERE te overtreffen in de ontwikkeling van Zijn schepping. Daarin zien we het streven naar de volle menselijke mogelijkheden en resultaten.
Maar intussen is het nog wel altijd het beest uit de aarde dat deze vertoning geeft. Het is nog altijd het beest dat spreekt als de draak. Het is nog altijd de propaganda van het beest uit de zee. Dat is een verscheurend dier, laten wij dat niet vergeten.
Het getal 666 is dus alleen maar propaganda: zie eens tot welke grote hoogten de mens opgeklommen is door zijn eigen prestaties.
Het wereldrijk van de laatste dagen heeft een verenigde wereldgodsdienst, een vermenging van alle valse godsdiensten. Het belooft aan iedereen een zonnige toekomst en een gelukkig leven in vrede en voorspoed. En iedereen wordt niet alleen uitgenodigd om in deze eredienst zijn aandeel te hebben, maar daar zelfs toe gedwongen.
De valse profeet probeert zelfs de laatste nog overgebleven christenen te verleiden. ‘Kijk toch eens wat we allemaal bereikt hebben’, zal hij zeggen. ‘Al de eeuwen van het christendom hebben dit niet kunnen bereiken. Wij zijn er ten slotte in geslaagd de wereldvrede tot stand te brengen door ontwapening. De oude strenge geboden hebben wij afgeschaft. Door de radio en televisie en door de opvoeding aan de universiteiten hebben wij de oude samenleving en haar waarden weggedaan. Alles zal nu beter worden. Kortere werktijden, hogere lonen, meer ontspanning. Geen strenge regels meer. En iedereen zal gelijk zijn. Wij hebben de nieuwe mensheid geschapen’.
Dat betekent: op het laatst is dan toch het ideaal van de nieuwe samenleving vol gerechtigheid en bescherming van de schepping bereikt. Dat is tenminste de boodschap van de valse profeet. De boodschap van de dappere nieuwe wereld.

Maar de HEERE laat ons zien dat het niet méér is dan een afgeknotte piramide. Dat heel dit streven nooit zijn vervulling bereikt. Dat is de betekenis van dat getal 666.
Want Hij zal komen en de krachten van vernieling loslaten. De mensen zullen verlangen om te sterven (Openb. 9:5), vanwege alle verschrikkingen die zij moeten doormaken. Maar Gods kind is daarvan bevrijd.
Werkelijk, Hij Die in de hemel zit zal lachen, Hij zal hen bespotten ( Ps:2:4). Want in deze ‘gelukkige’ wereld, waar de mens denkt dat hij alles onder controle heeft, zullen plotseling boze zweren op de mensen komen. Dat betekent: een ziekte die niet genezen kan worden, met als einde een verschrikkelijke pijnlijke manier om te sterven.
En hoe komt dat? Omdat een engel, op bevel van de Heere Jezus Christus, zijn schaal leeggooit op de aarde.
Maar weer zien we dat hier onze troost in ligt. Want alleen zij die het teken hebben van het beest en die zijn beeld aanbidden zullen getroffen worden met deze verschrikkelijke ziekte (Openb. 16:2).
Gods kind is en blijft veilig in de handen van de Heere Jezus Christus.