De valse profetie


11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.
12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was (Openbaring 13:11-12)

Johannes zag in dit visioen nog een tweede beest. Dit beest kwam op uit de aarde. Op het eerste gezicht is het veel minder gevaarlijk dan het eerste beest. Het heeft zelfs op zijn kop twee kleine horens, zoals de horens van het Lam. Maar wanneer het zijn bek opent wordt het duidelijk dat het niet zo onschuldig is, want het spreekt zoals de draak.
We moeten hierbij denken aan wat er gebeurd is in het paradijs. Daar deed de slang zich voor als een onschuldig dier. Maar zijn taal was echt duivels. Satan is de leugenaar van de beginne, hij verleidt en doodt.
Dit tweede beest is dan ook de valse profeet. De draak, het beest uit de zee en de valse profeet worden samen genoemd (Openb.16:13; 19:20; 20:10).
Valse profeten lijken onschuldig. Dit beest ziet er uit als het Lam. Maar onze Zaligmaker heeft ons al gewaarschuwd tegen hen:
Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven (Matt.7:15).
Nu zien we opnieuw hoe de satan God nabootst. Zoals de Vader Zijn enige Zoon heeft gezonden, Die het beeld is van God, zo had ook satan een zoon die sprekend op hem lijkt, namelijk het beest uit de zee. Dodelijk gewond maar ook genezen - een nabootsing van Pasen.
Het beest uit de aarde is een derde duivelse macht. Een nabootsing van de Heilige Geest.
De Geest doet ons Gods beloften geloven en leven overeenkomstig Zijn geboden. De valse profeet doet heel de aarde en alle inwoners het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.
Ja, die drie werken samen. Want de valse profeet oefent alle macht uit van het eerste beest in zijn tegenwoordigheid.
De grote rijken van de wereldgeschiedenis hebben allen een ministerie van propaganda. Zij prediken de religie van de menselijkheid. Door radio en televisie bereiken zij het volk met hun evangelie van een ideale samenleving vol gerechtigheid, gelijkheid, vrijheid en broederschap. En alle mogelijke zonden zullen worden goedgepraat. Niet alleen seksuele zonden maar ook misdaden. En gezag wordt niet langer erkend zoals de HEERE dat van ons vraagt. De mens wordt een wet voor zichzelf. Zo werkt de valse profetie uit.
Dat is niets nieuws. Dat was er al lang in de wereld. In Israël waren er ook valse profeten. Zij profeteerden wat de mensen graag wilden horen. Daarom hadden deze valse profeten een gemakkelijk leven en werden zij door de mensen geëerd en goed betaald, terwijl de ware profeten altijd vervolgd werden en uitgeworpen, omdat zij profeteerden wat de mensen niet wilden horen. Want zij luisterden naar hun Meester Die hen gezonden had. In dat opzicht is er dus niets nieuws onder de zon..
Maar in de laatste tijden zal deze valse profetie op zo’n grote schaal in de wereld komen en zal zij zo geraffineerd zijn dat het moeilijk zal worden om te onderscheiden tussen vals en waar.
De nieuwe moraal ontvangt haar impulsen van een nieuwe theologie. En deze nieuwe theologie begint vanuit het beginsel dat de mens goed is. Zij willen niet horen over de ware ellende van de mens, dat is zijn zonde. Dat is de religie van de nieuwe menselijkheid.
Hoe komt het dat er maar zo weinig mensen nog in God geloven? Wat is de oorzaak voor de neergang van het christendom over heel de wereld, vooral in de landen die vroeger christelijk genoemd konden worden? Dat is het gevolg van de valse profetie die alleen maar een oplossing wil zoeken voor wereldproblemen zoals oorlog en honger en discriminatie. Maar die wil niet aanwijzen dat er maar één oplossing is voor alle moeiten: om verlost te worden van onze zonden door Jezus Christus. De duivel heeft zijn beesten in de wereld gezonden, het beest uit de zee en het beest uit de aarde, de verenigde kracht van de grote rijken van de wereld. En de drijvende kracht op de achtergrond van al deze macht is de propaganda voor een betere wereld.
Het beest zal tenslotte inderdaad een wereld tot stand brengen zonder oorlog, zonder armoede en discriminatie. En het beest uit de aarde is zijn profeet, het zorgt ervoor dat het beest aangebeden en gediend wordt.
Dit is onze werkelijke situatie vandaag en morgen. Maar we geloven dat Jezus Christus in elk opzicht deze twee beesten regeert.