Apostolische geloofsbelijdenis


De laatste twee keren hebben we het gehad over de Apostolische geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis zet op een rijtje wat we geloven over God de Vader en onze schepping. Over dit laatste hebben we het de eerste keer gehad. De vorige keer ging over God de Zoon en onze verlossing. Deze keer gaat het over het derde deel: God de Heilige Geest en onze heiliging 3. - Ik geloof in de Heilige Geest.
- Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
- vergeving van de zonden;
- opstanding van het vlees;
- en een eeuwig leven.


De Heilige Geest


Een paar weken geleden heb je gelezen over de Drie-enige God. Weet je nog wat dat betekende? God is één, maar ook drie. God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest zijn drie, maar toch één God. God de Heilige Geest is echt God, net als de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is naar de aarde gekomen nadat de Here Jezus naar de hemel is gegaan. De HEERE wilde ons niet alleen laten en stuurde ons Zijn Geest. Weet je nog op welke feestdag wij dit gedenken?
Hij is naar de aarde gestuurd om in ons hart te werken. Hij zorgt ervoor dat je snapt wat God tegen je zegt in Zijn Woord, de Bijbel. Ook zorgt Hij dat je gaat geloven. Wij mensen kunnen dat niet uit ons zelf. Als we alleen naar ons zelf luisteren zou niemand in God geloven. Ieder mens zou dan liever voor zichzelf leven. De mensen zouden liever alles doen wat de HEERE verboden heeft. Het geloof is dus geen eigen verdienste, het is een kado van de Heilige Geest, het is genade. Genade betekent dat wij het niet verdiend hebben en toch van God krijgen.

Gezang 27


Hieronder staan 4 verzen van gezang 27. In elk vers heb ik 1 letter weggelaten. (dit is in het hele vers dezelfde letter) Kun jij ontdekken welke letter dit is? Als je deze vier letters achter elkaar zet krijg je een woord. Welk woord? En wat heeft dit met de Heilige Geest te maken?
1. Lof zij uw naam, ..eilige geest, Gij kwaamt met kracht op ..et pinksterfeest. Ge ontsluit een vol..eid van gena. De vruc..t van ´t kruis van Golgota.
2. O Heilge Geest die eeuwig leeft, de Trooster die ons bijst..nd geeft. Gij spreekt v..n heil en z..ligheid v..n oudsher voor ons toebereid.

3. Uw k..achten we..ken doo.. het woo..d, nooit wo..dt ve..geefs uw taal gehoo..d. Uw lamp schijnt in het duiste.. ha..t, uw licht ve..blindt wie zich ve..ha..dt.
4. O Gees... die al Gods heil on..vouw.., schenk ons uw gaven zevenvoud, on..spring in ons als een fon..ein die leven wek.. in de woes..ijn.

Letter uit elk vers:
1.

2.
3.
4.


De Kerk


De Heilige Geest zorgt ervoor dat mensen in God gaan geloven en deze mensen samen zijn de heilige kerk. Heilig betekent apart gezet. Wij horen niet bij de wereld, bij de mensen die geen kinderen van God willen zijn. Wij zijn apart gezet en horen bij de HEERE God. Verder staat er in de geloofsbelijdenis dat het een algemene kerk is. Het is niet een kerk voor één stad of land. De kerk is verspreid over de hele wereld. Overal werkt de Heilige Geest om Gods kinderen bij elkaar te brengen. Dat wordt bedoeld met algemeen.

De gemeenschap der heiligen


De gelovigen horen bij de HEERE maar ook bij elkaar. Wij zijn een gemeenschap der heiligen. Een gemeenschap van apart gezette mensen. Mensen die allemaal geloven. Zij horen bij God en bij elkaar. Zij moeten ook voor elkaar zorgen en om elkaar denken. Als iemand van de gemeente ziek is, of iemand heeft hulp nodig dan moeten de anderen er om denken. Zij moeten vragen of ze kunnen helpen en ook die iemand gaan helpen. Zo wil God dat. Daarom heeft de HEERE ons bij elkaar geplaatst in de kerk, we moeten voor elkaar klaar staan. Dan kan zelfs al als je klein bent. Je kunt een keer vragen hoe het met iemand gaat, ook kun je iets maken of een kaartje sturen zodat je laat zien dat je ook om de oude en zieke mensen denkt. Zij horen net als jij bij de gemeenschap der heiligen.

De nieuwe hemel en aarde


Als de Here Jezus terug komt zal Hij oordelen over de levende mensen en de mensen die dan al gestorven zijn. De gestorven mensen zullen dan weer opstaan. Dat wordt bedoeld met: ‘opstanding van het vlees’. En dan mogen de kinderen van de HEERE bij God in de hemel komen wonen voor eeuwig. Dit betekent voor altijd. Zij mogen wonen in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Zij zullen daar een leven krijgen zonder verdriet, pijn, oorlog en dus zonder zonde. De mensen zullen dan volkomen goed zijn. Zij zullen de HEERE dienen zoals God dat vraagt. Alles zal daar mooi zijn. God heeft dit beloofd in Zijn verbond met ons. De kinderen van God hebben het niet verdiend net zoals zij die niet bij God wilden horen. Alle mensen zijn zondig en hebben dus de eeuwige straf, de hel verdiend. Alleen zij die vertrouwen op Gods beloften, en weten en geloven dat de Here Jezus voor onze zonden is gestorven zullen mogen leven uit genade. De HEERE God wil onze straf wegdoen omdat Jezus de straf heeft gekregen. Hij heeft ons verlost. Wat een ontzettend mooi vooruitzicht is dit hé? Voor eeuwig leven op de nieuwe hemel en aarde!

Tien vragen


Hieronder staan tien vragen over de Apostolische geloofbelijdenis. Als je deze belijdenis uit je hoofd hebt geleerd kun je de vragen zo beantwoorden. En je kunt ook vragen om iemand anders zoals je vader, je moeder of je broer of zus, je wil overhoren. Als je alle tien antwoorden goed hebt krijg je een tien! Over twee week komen de antwoorden in De Bazuin.
Vraag
Antwoorden

1. Uit hoeveel delen bestaat de Apostolische geloofsbelijdenis?


2. Deze stukjes gaan steeds over iemand anders. Noem de personen op.
-
-
-

3. Wat staat er in de geloofsbelijdenis over God de Vader?


4. Wat heeft God de Zoon hier op aarde voor ons gedaan?


5. Welke stadhouder heeft Hem veroordeeld?


6. Waar is Jezus in neergedaald?


7. Waar is Jezus Christus nu?


8. Wat betekent de naam Jezus?


9. Wat komt Jezus doen als Hij terugkomt op de wolken?


10. Wat betekent ‘opstanding van het vlees?’