Duizend jaar


Wij leven in een bijzondere tijd. De welvaart is nooit eerder zo hoog gestegen.
Wij hebben het goed, ja zelfs beter dan vorsten in de Middeleeuwen.
Deze tijd is naast alle stoffelijk genot, ook nog zo boeiend en meeslepend.
We vervelen ons nooit. Als buiten de deur het weer grauw en grijs is, dan hebben we binnenshuis meer dan voldoende spannende bezigheden.
We nemen plaats achter onze computer en gaan met “google-earth” de mooiste plekjes van de wereld bekijken.
We kunnen ook “google-info” aanklikken en alle mogelijke informatie stroomt toe.
We leven in een eeuw van ongekende mogelijkheden en die kan niet meer stuk.
Boeiende tijden met de ‘AEX’ op 500 of hoger, je mag echt blij zijn dat je nu leeft.

Blij dat ik nu leef


Ja, ik lees in Openbaring 20 dat er een engel neergedaald is vanuit de hemel, met een sleutel en een ketting. Hij heeft de duivel, de oude slang, gegrepen en gebonden, om hem duizend jaar lang in bedwang te houden!
Kijk, dat is ook boeiend, dat betekent ook welvaart!
Want als de ‘slang’ zich al maar om je heen bevindt, zonder belemmeringen, dan komt er van ons mensen niets terecht.
Dan kunnen we alleen maar elkaar verbijten en stuk maken, dan gaan we de wereld afbreken en weer opbouwen voor de Aartsleugenaar.
Dan komt er een koninkrijk tevoorschijn, met satanische trekken, en dat betekent ongeluk, sterven en een eeuwige dood.
Maar er is een engel gekomen uit de hemel, en die heeft de Satan gebonden, om hem een volle, ruime periode, duizend jaar, z’n bewegingsvrijheid te belemmeren.
Dat maakt deze tijd voor ons zo bijzonder, want we kunnen in deze duizendjarige periode God dienen, liefhebben en burgers zijn van het hemelrijk.

De nieuwe tijd


De engel kwam uit de hemel ....... Dat was, toen onze Here Jezus Christus naar de hemel opsteeg.
Toen Hij plaats nam, bij de Vader in de troon, toen is de Satan gebonden, beperkt in zijn bewegingsvrijheid.
De ‘slang’ moest van het ‘toneel’ af en ging een figurantenrol vervullen en zodoende kreeg de Heiland de handen vrij, om zijn plannen tot uitvoer te brengen.
En die plannen waren er.
De kerk van de nieuwe bedeling stond in de steigers en zou ‘duizend jaar’ lang uitgebouwd gaan worden.
Eerst de kerken in het heilige land, daarna de kerken in Klein Azië en later de tienduizenden gemeenten over de hele aarde verspreid.
Om die plannen tot uitvoer te brengen, moest het Evangelie de wereld over gaan.
Dat gebeurt nu ook volop en de gang van het Evangelie is niet te stuiten.
Mede dankzij het feit dat de ‘draak’ gebonden is en daardoor grotendeels onmachtig, vinden deze plannen goede voortgang.
Een boeiende tijd, het koninkrijk der hemelen is onder ons, het Evangelie wordt verkondigd, de kerk wordt gebouwd.
Daarbij is het meegenomen als de AEX zich herstelt. Ook is het best aardig dat we kunnen ‘googelen’. Maar nodig is het niet.
Denk eens aan die Evangelist in de binnenlanden van Papua. Als hij naar z’n gemeente gaat, dan komen ze hem ophalen met een prauw, een uitgeholde boomstam, en dan hoort hij, terwijl zij voort peddelen, de verhalen over het dorp. In z’n draagnet of toernee-blik heeft hij z’n Bijbel en bijbeluitleg. Dit is alles, alle nieuwe uitvindingen ten spijt.
Toch is daar ook alles aanwezig om de kerk te bouwen en het Evangelie te verkondigen. Alles aanwezig om de christenen in het dorp de wegen van de Here te leren.
Moderne communicatie is gemakkelijk maar niet noodzakelijk. Een gevulde beurs is prettig, maar je kunt ook, en misschien nog wel beter, ‘zonder’ de boodschap van eeuwig heil verkondigen.

Duizend jaar, en dan?


Als de duizend jaren vol zijn, als de Here Christus voor al zijn plannen voldoende tijd heeft gehad, dan, ja dan komt de Satan weer aan bod.
Hij wordt uit zijn gevangenis losgelaten. En als hij zich dan vrij kan bewegen zal hij zijn vreselijke plannen kunnen gaan uitvoeren.
Hij wil de volken gaan verleiden en dat betekent niet veel goeds voor de kerk.
De kerkstad zal door legers van hatende mensen overrompeld en vernietigd worden.
De twee getuigen worden op de straten van ‘de stad’ gedood.
De kerk lijkt haar aardse bestaan te beëindigen, en de wereld is tevreden, dankbaar en blij.
De geschiedenis van deze wereld loopt zo op een eind. En dan? Dan maakt Christus, de Hemelvorst, zich op om de aarde te richten, om schoon schip te maken, om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te vestigen.
De satan, die een tijdlang losgelaten was, gaat nu definitief het veld ruimen.
De aartsleugenaar, de verleider, hij wordt geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar hij tot in alle eeuwigheden gestraft wordt voor zijn verschrikkelijk werk.

De chiliasten


De leer van de Schriften over het eind der tijden is niet onduidelijk. Duizend jaar is de Satan gebonden, en diezelfde duizend jaar heeft de Here Christus nodig om aan zijn kerk te bouwen.
Toch zijn er in de vroege christelijke kerk al mensen geweest die anders over deze periode dachten en met deze ‘duizend jaar' op de loop gingen.
We noemen deze dwalenden naar het woord ‘duizend-tal’ in het Grieks ‘chilias’. We hebben het over de ‘chiliasten’.
Zij beweerden dat de duizend jaren nu nog niet begonnen zijn. Dat begin is er pas ná de wederkomst van Christus. Hij gaat dan als Koning duizend jaar in Jeruzalem regeren.
En omdat Christus dan koning wordt van een aards koninkrijk, spreekt men van het ‘duizendjarig-rijk’. Met de vestiging van dit, de hele aarde omspannende, rijk zal, zegt men, de Satan gebonden worden en machteloos gemaakt zijn. Een vrederijk dat duizend jaren duurt, breekt aan.
De losmaking van Satan vindt dan plaats tegen het einde van deze duizend jaar, en zijn veroordeling en straf volgen daarop.
Dat is het moment dat Christus voor de tweede keer terugkomt om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te brengen.

Het duizendjarig rijk


Hoe zal volgens de chiliasten dit aardse rijk van Christus er uit zien?
Het aardse koninkrijk krijgt als centrum het tegenwoordige Jeruzalem.
Daar zal Christus aanwezig zijn en zijn rijk zodanig regeren, dat de hele aarde vervuld wordt van vrede. Vrede op alle terreinen van het leven, politiek en sociaal en verder alle kenmerken dragende van het rijk dat in Jesaja 11 beschreven wordt..
Zelfs verwachten de chiliasten, dat in Jeruzalem de tempeldienst hersteld wordt en dat voor het volk Israël een leidende functie in de wereld is weggelegd.
Daarmee komen we bij de oorsprong van deze wonderlijke dwaling. Er leefden voor onze jaartelling veel Messias-verwachtingen onder de Joden. Verwachtingen die deels gestoeld waren op de profetieën in het oude testament. Het gaat dan om Jesaja, Ezechiël en Zacharia waar het komende vrederijk omschreven wordt.
De Joodse verwachtingen, waarbij het volk Israël al zijn vijanden van zich af zal schudden, zijn de vroeg christelijke kerk binnengeslopen en hebben toen al heel wat invloed gehad.
Ook een deel van de christenen ging geloven in een duizendjarig rijk, met de Messias aan het hoofd, en volledig herstel van Israël.
Augustinus wilde er echter niets van weten, net zo min als later Calvijn.
Toch is vandaag aan de dag het chiliasme weer volop aanwezig. Allerlei sekten en groepen verwachten het duizendjarig rijk, en houden er daarmee een heel bijzondere Israël-visie op na. We komen de verwachting van dit aardse rijk tegen bij Pinkstergemeenten en vele verwante Evangelischen.

Gevolgen


Is het nu zo erg, hoe men denkt over de ‘duizend jaar’ van Openbaring 20?
Calvijn schreef over de chiliasten: “Zij bemerken niet met hoe grote smaad zij Christus en zijn rijk brandmerken”.
Dat is natuurlijk ook zo. Want, zeggen de chiliasten, de tijd vanaf de Hemelvaart van Christus tot zijn 1e Wederkomst, die periode is niet meer dan een “Intermezzo”.
Het is maar een tussentijd. Het grote rijk komt pas na de 1e wederkomst.
En dat is de smaad op het rijk van Christus, dat Hij met zijn Hemelvaart vanuit de Hemel bezig is te stichten. Maar een intermezzo, zeggen zij, terwijl dit juist de aangename tijd is, de periode van het grote werk.
Een toekomstig vrederijk? Ja, maar in beginsel is dat vrederijk nu al aanwezig!
De vrede die wij nu in de Here Christus ontvangen, is al werkelijkheid.
Het volle vrederijk zal er op de ‘nieuwe aarde’ zijn.
De Satan is nu gebonden, dat geeft vrijheid, gebruik die ‘vrijheid’ goed. Nu of nooit.
En inderdaad, de chiliasten missen de boot, zij wachten op een duizendjarig-rijk, terwijl dat al begonnen is.
Zij verbeuzelen hun tijd, want nú regeert Christus vanaf de hemeltroon, en wil Hij nú ‘zaken’ doen. Hij vindt de Pinkstermens daarvoor niet thuis.
Zij dromen hun droom en verdromen hun tijd.
Zij houden zich afzijdig en bemoeien zich met de wereld van vandaag niet.
Dan is het ook een grote vergissing om samen met het evangelische volk in een Christen-Unie een politiek programma te willen uitvoeren.
Dat politieke programma bestaat voor deze mensen helemaal niet. En als ze al mee doen, dan is het vanuit een spijt-gevoel, dat ze werkeloos aan de kant zitten.
Gereformeerden en Evangelischen samen een politiek christelijk front laten vormen, dat is ijzer en leem samen brengen, zonder dat het onderlinge overeenkomst of binding heeft.
Nee, de chiliasten zullen toegeven, dat zij met een boekje in een hoekje horen, in afwachting van betere tijden.

Versta uw tijd


Het is goed te weten, wat er gaande is. We gaan daarvoor terug naar Openbaring 20 en noteren vers 4:
    “En ik zag tronen en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hen gegeven; en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang”.

Hier zijn de christenen in het beeld, die Christus naar waarheid hebben liefgehad, zo lezen we bij Prof. S. Greydanus in de Korte Verklaring.
Een deel van hen is als martelaar gestorven en anderen zijn trouw gebleven tot hun einde.
Zij allen hebben plaatsgenomen op hun tronen, bij Christus, en samen met Hem regeren zij, nu!
Dat is een reële waarheid, door chiliasten niet begrepen.
Wij leven met de wetenschap dat gestorven heiligen ons voorgingen, en dat wij door Gods genade met ons sterven doorgaan naar datzelfde leven, om ook met Christus te zijn en samen met Hem zullen regeren. De duizendjarige periode die nu gaande is, biedt voor de ‘zielen in de hemel’ daar alle gelegenheid voor.
Het is goed te weten wat er gaande is en we besluiten met de woorden van vers 6b:
    “maar zij zullen priesters zijn van God en van Christus, en zij zullen met Hem heersen, duizend jaar”.