De kerk in de woestijn


5 En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.
6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderdzestig dagen onderhouden zou worden (Openb.12:5-6).

In deze tekst horen wij kort samengevat het Kerstevangelie: de vrouw bracht een Zoon voort. Jezus Christus werd geboren. De draak kon niet verhinderen dat dit Kind geboren werd. Hoewel hij alle eeuwen door oorlog gevoerd heeft tegen Gods volk of - zelfs nog gevaarlijker - getracht heeft Gods kerk te laten aanpassen aan de heidenen, is de kerk hier nog steeds. En op de tijd door God aangewezen, toen de tijd vol was (Gal.4:4), heeft God Zijn Zoon gezonden.
Deze Zoon wordt genoemd een mannelijk kind, want Hij is bestemd om alle volkeren te hoeden met een ijzeren staf.
Hij zal moeten strijden met moed en sterkte om vol te houden en niet verzocht te worden om Zijn volk los te laten.
In Psalm 2 vinden we dezelfde profetie. De Here Jezus Christus zal de naties breken met een staf van ijzer en hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat (vers 9).
De HEERE heeft deze woorden gesproken vanwege Zijn eeuwig besluit: Gij zijt Mijn zoon, vraag van Mij en Ik zal de naties uw erfenis maken en de einden der aarde uw bezitting (vers 8).
Wij horen hier dus over de Christus. Hij zal de einden van de aarde beërven. Hij zal de Koning van de koningen zijn. Hij zal over alle volkeren regeren.
Wij horen verder in dit hoofdstuk hoe de HEERE Zijn raad vervult. Dat mannelijke Kind, de Zoon, Die over alle volkeren zal regeren, wordt opgenomen tot God en Zijn troon. Dat wordt zó uitgedrukt: Hij wordt weggerukt tot God en Zijn troon. Dat betekent dat Hij buiten het bereik van de draak komt, buiten het bereik van de grijpende klauwen van de draak.
Hij voer op naar de hemel, God heeft Hem op Zijn troon gezet. Aan het Lam werd het boek van God gegeven. Hij gaat nu over alle volkeren regeren.
Dat is nu al werkelijkheid. Hij regeert nu al over alle volkeren. Dat geloven wij, hoewel wij het nog niet kunnen zien. Dat is ons houvast in alle gebeurtenissen in de volkerenwereld. We kunnen ons veilig voelen. Want Hij heeft de hele wereld in Zijn handen.
De hemelvaart van Here Jezus Christus betekent verder dat ook de toekomst veilig is. Want Hij zal de einden van de aarde beërven. Dat betekent dat Hij zal regeren van zee tot zee, zodat de bergen voorspoed voor het volk zullen voortbrengen en de heuvels gerechtigheid (Ps.72).
Maar wij moeten nog leven in een wereld waar de HEERE Zelf in Zijn Woord de satan nog steeds noemt de overste van deze wereld. De duivel gaat nog steeds rond en tracht de gelovigen van hun geloof af te brengen.
Dat wordt bedoeld wanneer we lezen dat de vrouw moet vluchten in de woestijn. Daar heeft zij een plaats haar door God bereid. En daar in de woestijn zal ze gevoed worden 1260 dagen, dat betekent drie en een half jaar. Dat is de tijd van Pinksteren tot de wederkomst van de Here Jezus Christus.
Want de volkeren in de wereld, hoewel zij door de Here Jezus Christus geregeerd worden, verzetten zich tegen Zijn heerschappij. Dat is al geprofeteerd in Psalm 2. Daar lezen wij over de opstand tegen Gods raad. Waarom is het dat de naties samenspannen tegen God en Zijn Gezalfde? Zij willen de banden van God verbreken en de touwen van het koningschap van de Here Jezus Christus van zich werpen.
Waarom verzetten zij zich tegen de HEERE en Zijn Gezalfde? Achter al die opstand en al dat verzet moeten we zien de tegenstand van satan tegen Gods eeuwig besluit. Hij wil niet dat de wereld gered wordt.
Daarom stopt hij de hoofden van de ongelovigen vol met ijdele gedachten. Ze denken dat zij de samenleving kunnen vernieuwen tot een betere wereld. Ze denken dat zij de samenleving kunnen vullen met voorspoed en gerechtigheid voor iedereen. Maar tegelijkertijd zullen ze steeds meer de christenen vervolgen. En waarom? Omdat deze zich neerbuigen voor de Here Jezus Christus en leven onder Zijn heerschappij.
Het lijkt er dus op dat de vrouw van Openb.12, de kerk in de eindtijd, nog steeds zwak is. De kerk moet immers vluchten in de woestijn. Het lijkt alsof zij verslagen is. Maar de werkelijkheid is dat zij nu al samen met de Here Jezus Christus regeert.
Gods raad houdt stand en wordt vervuld. En de poorten der hel zullen de kerk van de Here Jezus Christus nooit overweldigen. Dat is ook vandaag onze enige troost.