Erf en Einder 208


Overleg


Het heeft niet geholpen dat in deze rubriek in het toch alom bekende blad 'De Bazuin', door het RD soms geciteerd, door het ND met argusogen gevolgd, de vorige maal werd geschreven over de Tweede Kamer, die een sfeer van onbenulligheden uitstraalde. De VVD is „ontzet”, de militaire vakbonden reageren furieus, D66-leider Pechtold wil opheldering. Wat er dan wel aan de hand was, dat dergelijke oorlogsgeluiden opklonken? Nu, al deze lieden en clubs haalden hun verbaal geweld niet van stal vanwege gebrek aan verdediging tegen oorlogsdreiging, maar tegen een paar huis-, tuin- en keukenuitlatingen van de Minister van Defensie, E. van Middelkoop.
Dat had hij natuurlijk niet moeten doen, alleen al vanwege die eerder geconstateerde sfeer in de Tweede Kamer, waarin de geachte afgevaardigden op de loer liggen als een panter om een al te onnozele steenbok of zebra te bespringen. Nu hij zijn vriendelijk gelaat heeft getoond aan een blad als ‘Vrij Nederland’ ligt hij voor hun voeten gevangen.
En daar hebben we dus weer de karikatuur van een al te argeloze minister, die evengoed onderworpen is aan de regel van de Verlichting: de overheid is de dienares van het volk, dus bespotten wij wie in onze aandacht valt en zenden wij als afgevaardigden van dat volk een ieder heen, wanneer het ons goeddunkt, al is het ook omdat de man nooit in militaire dienst is geweest. Dat is alles. Hoogedelgestreng onbenul. Meer kunnen we er niet van maken. Want de regel van Groen van Prinsterer dat hij
    een timmerman wil, als er moet gebouwd worden, een schipper als hij in de schuit zit, een geneesheer, als hij ziek is, enz. enz., (Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, pagina 42),

wordt vooral door mensen die niets van deze staatsman moeten hebben, zover doorgevoerd dat ze een militair willen hebben als Minister van Defensie, een verpleegkundige als Minister van Volksgezondheid, een boekhouder als Minister van Financiën, en als Minister van Milieuzaken aarzelt men nog tussen een straatveger en een glazenwasser; de laatste heeft misschien de voorkeur omdat hij een ruim uitzicht verschaft over een wijde omgeving en dat is precies wat ons parlement nodig heeft in ’s lands vergaderzalen.
Maar de zeer belezen heer Van Middelkoop had zich de Schriften moeten herinneren waar geschreven staat:
    Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig (Spreuken 17,28).

En eens te meer wordt het woord van onze Heer en Heiland bevestigd, die eens zei:
    De kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht (Lukas 16,8 HSV).

Het is even spijtig als leerzaam.

Alert


Nog een ander voorbeeld ligt er van het gebrek aan alert denken in de Tweede Kamer, resp. de partijen. Men weet hoe minister Plasterk het schema van Sodom wenst in te voeren, zonder te letten op de regel van scheiding van kerk en staat. Er is echter niemand van de christelijke partijen, die hem daarbij halverwege komt en het stopsein hoog houdt. Het waren de jongerenorganisaties van CU en CDA die daarop wezen en pogingen in het werk stelden om de ongehinderde gang van deze atheïst een halt toe te roepen. Het zou hun tot een eer zijn wanneer er inderdaad verademing zou komen op dit schrikwekkende punt van de bevordering van homoseksuele praktijken in ons vaderland.

Geld-trust en geld-rust


Tenslotte heeft de financiële paniek der Engelssprekende landen ook de Lage Landen aan de Noordzee bereikt door de wankele positie van de Belgische maatschappij Fortis. Wankel, althans op de aandelenbeurs. In het dagelijkse leven is zij zo gezond als wat, want er wordt nog steeds winst gemaakt. En dat is de graadmeter van een gezond bedrijf, zoals de thermometer het is voor een patiënt. Niettemin heeft de Benelux, dat hondje op drie pootjes, zoals iemand haar eens noemde, weer eens gunstig gewerkt, zodat deze eenheid tenminste nog goed werk verricht. Is de trust van banken en andere rijke instellingen dan ten dode gedoemd, de rust in het geldwezen keert door dit overheidsingrijpen weer.
Maar de vrije handelsmarkt heeft daarmee bewezen niet te werken zonder overheidscontrole op ‘het verzamelen van bezit en akkers’.
    Wee hun die huis aan huis voegen, akker aan akker trekken, totdat er geen plaats meer is, en gij alleen de gezeten lieden zijt in het land (Jesaja 5,8).

Dat wee ging in deze geschiedenis wel zeer in vervulling.
Voorstanders van de ‘geleide economie’, die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw een hoog woord voerden mogen echter ook geen gelijk krijgen. De weg naar redelijkheid en rechtvaardigheid ligt op geen van beide geplaveid en ook niet ertussen.
    Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood (Spreuken 10,2).

Dáár, in dat Boek ligt de wijsheid opgestapeld, hoe om te gaan met de rijkdommen van deze aarde.