De weg tot en in een huwelijk in de Here (12)


Voorbereiding voor de huwelijksdagIn de laatste 2 artikelen spreken we ter afsluiting over de huwelijksdag. Maar ook gaan we na hoe deze dag wordt voorbereid. Heel kort vatten we daarom de hele weg naar het huwelijk nog even samen.
Eerst is er de verkeringstijd, waarin je elkaar leert kennen

De weg naar de trouwdagEerst is er de verkeringstijd, waarin je elkaar leert kennen.
Niet alleen lichamelijk, maar juist en vooral ook geestelijk. Je zult daarbij je lichaam rein moeten bewaren, als tempel van de Heilige Geest. En nagaan past zij / hij bij mij? Als gelovige, als mens ook met een eigen aard. Bij en voor dit alles moet je samen Bijbellezen, samen bidden,
samen doorspreken. Dan volgt de verlovingstijd met nadere bezinning op
betekenis en doel van je toekomstige huwelijk: Voorop zal daarbij staan dat je kerkelijk één bent of elkaar de verzekering hebt gegeven dat je dat nog tijdens je verloving zult zijn. Daarbij is belangrijk dat je belijdenis van
je geloof aflegt. Zo zul je in staat zijn om bij het licht van Gods Woord je te verdiepen in de betekenis en het doel die de Here aan het huwelijk heeft verbonden.
Die bezinning betreft vooral:
(1) Het samen beeld zijn van God in Christus, zoals dat moet uitkomen in je dagelijks werk, in het verwekken en grootbrengen van kinderen, en in het meebouwen aan de kerk.
(2) Ook moet je je in deze tijd verder bezinnen op de onderscheiden taken daarin. Taken die daartoe door de Here zijn aangewezen: De man als hoofd van vrouw en gezin. Hij is verantwoordelijk voor inkomen, voor
het geven van liefdevolle leiding en zorg aan zijn vrouw, en voor de vertegenwoordiging van zijn gezin in de samenleving. De vrouw als heerlijkheid van de man. Zij is gericht op haar man, en de eerste in de
opvoeding van hun kinderen.
(3) Ten derde zal er nadere bezinning moeten zijn op de heiligheid en onverbrekelijkheid van het huwelijk. Al deze aspecten moeten dan weer aan de orde komen bij de grote vraag: past hij of zij bij mij als een door de Here gegeven man of vrouw? Als je daar samen zeker van bent, in vertrouwen op de hulp van de Here, kun je denken aan een trouwdag.

Plannen voor de trouwdagMaar eerst zal er dan ook duidelijkheid moeten zijn over een aantal zaken die te maken hebben met het toekomstige huwelijkse samenleven: zaken met betrekking tot inkomen, woongelegenheid, en de mogelijkheid om kinderen op te voeden. Pas wanneer aan deze zaken kan worden voldaan kun je een trouwdag plannen en organiseren.

Eén van de eerste dingen die je dan moet regelen is een gesprek met predikant of wijkouderling, nadat je in overleg met hem de datum hebt vastgesteld. In dat gesprek zullen een aantal zaken aan de orde komen:
(1) Je motivatie voor het huwelijk in de Here. De betekenis
van het huwelijk zal aan de hand van het huwelijksformulier
dienen te worden besproken.
(2) Eventuele obstakels voor het sluiten van een huwelijk, zoals onbeleden zonden in de huidige relatie of m.b.t. een eerdere relatie, dienen te worden gemeld. Zeker in de huidige wereld van verleiding en met de mogelijkheden om de gevolgen van onverantwoord seksueel
verkeer toe te dekken met voorbehoedsmiddelen, is het een belangrijke vraag die vooraf aan het bruidspaar gesteld dient te worden. Verborgen of onbeleden zonden vormen een verhindering voor oprechte huwelijkstrouw. We hebben dat al eerder behandeld.
(3) Verder komen uiteraard ter sprake het doel van en de plichten in het huwelijk, met name ook de kinderzegen en kinderwens. Weer aan de hand van het huwelijksformulier.
(4) Vervolgens praktische zaken zoals het vaststellen van de liturgie en de tekst voor de eredienst en tenslotte de afspraken m.b.t. orde van zaken rond eredienst in de plaatselijke gemeente.

Bruiloft en huwelijksbevestigingNa de dag van ondertrouw komt dan al snel de trouwdag. Wat is trouwen? Trouwen is openlijk en onder getuigen beloven elkaar levenslang trouw te zullen zijn. Het is primair een zaak tussen man en vrouw. Het huwelijk komt niet tot stand door de overheid, maar wordt door haar vastgelegd, gesloten. Onder getuigen. Dat is in principe de taak voor de overheid: het vastleggen van een publieke aangelegenheid in de samenleving. Toch is er ook voor de kerk een grote rol weggelegd voor een huwelijk in de Here, nl. de huwelijksbevestiging. Deze huwelijksbevestiging kan op de trouwdag zelf plaatsvinden, maar ook op de eerste zondag na het huwelijk. De huwelijksbevestiging is wel een vereiste (KO art. 70): de kerkenraad moet erop toezien. Deze bevestiging vindt plaats in een eredienst: de hele gemeente wordt opgeroepen om erheen te komen. In de gemeenschap der heiligen als getuigen wordt zo het jawoord uitgesproken als een verklaring en een belofte voor God en zijn heilige gemeente. Ook stijgt zo het gezamenlijke gebed van de gemeente om de zegen op naar de troon van God.
In deze dienst is er onderwijs via de prediking en via het formulier. Onderwijs aan gemeente en bruidspaar. Dat de gemeente getuige is van het gegeven ja-woord, brengt ook met zich mee dat zij het bruidspaar hierop later kan aanspreken.
Mede daarom en omdat het een eredienst is, moet er alles aan gedaan worden dat de gemeente ook werkelijk in de gelegenheid gesteld wordt de dienst te bezoeken: de af te spreken tijd en plaats moeten dit waarborgen. Wat betekent nu eigenlijk het bevestigen van het huwelijk?
Daarop zijn meerdere antwoorden geformuleerd. Wij houden het bij het volgende: De aanvankelijke betekenis van het bevestigen was, dat het tussen man en vrouw gesloten verbond rechtskracht kreeg, werd bekrachtigd’, ‘bevestigd’, dus gesloten. Dat was het geval in het verleden
toen de overheid geen huwelijken sloot, maar de kerk. Sindsdien is de overheid ertoe overgegaan om stelselmatig alle huwelijken te sluiten.
Toch is de kerkdienst gebleven en ook de term huwelijksbevestiging.
Niet als een overtollige zaak. Want in de kerkdienst wordt het huwelijk ‘vastgemaakt’ in Gods Woord. Dat is de huidige betekenis van bevestigen: vastmaken in Gods Woord. Het reeds voor de overheid gesloten huwelijk, wordt niet over-gesloten, maar vastgemaakt. De beloften en plichten die God aan het huwelijk stelt, worden door de
verkondiging van Gods Woord en het daarop gegronde huwelijksformulier duidelijk voor ogen gesteld en beaamd door het ja-woord van het bruidspaar. Onder aanroepen van de naam des Heren, kan dan ook Zijn zegen geschonken worden. Want zo is het Hem aangenaam. Zo is het gesloten huwelijk een huwelijk in de Here: bekrachtigd met uitgesproken dure geloften op de plichten die verankerd zijn in Gods Woord. Bekrachtigd door Gods afgebeden en geschonken
zegen. En dáárom vastgemaakt. Zo wil de Here dan ook met je gaan tijdens je huwelijksleven, onder Zijn gegeven zegen en met Zijn Woord en Geest. Zo ben je als gezin opgenomen in de kerk en mag je meewerken aan de komst van Gods rijk.

Het formulier voor de bevestiging


van het huwelijk

Het formulier dat in de dienst gebruikt wordt heeft de naam Formulier voor de bevestiging van het huwelijk in de gemeente van Christus, en kent de volgende indeling:
1. Het huwelijk als instelling van God en Gods verbod van de echtbreuk
2. Het doel van het huwelijk
3. De verhouding in het huwelijk
4. De belofte van God
5. De wederzijds verplichtingen
6. De vragen aan het bruidspaar en de trouwbeloften
7. De op te leggen zegen
8. Het gebed met voorbede
9. De zegenbede.
1. De instelling
De schepping van de mens in het paradijs is het uitgangspunt van de Schriftuurlijke visie op het huwelijk. Daar werd door God het huwelijk ingesteld als een hechte door God gewilde eenheid, die door de mens
niet verbroken mag worden. Een eenheid die gericht is op het dienen van God op deze aarde. Het doel van het huwelijk komt verderop in het formulier terug. De noodzaak van het huwelijk: is door de Here vastgesteld:
Het is niet goed dat de mens alleen zij. De mens heeft een hulpe nodig.
De opdracht die de Here meegeeft om nu in eenheid een gezin te gaan vormen, kent drie onderdelen:
a. Het ouderlijk huis wordt verlaten met toestemming van de ouders.
b. De man zal zijn vrouw aanhangen: ze gaan een hechte gemeenschap vormen op basis van ware liefde en trouw tot elkaar en op basis van de gezamenlijke band met God. Huwelijksgemeenschap is in Gods Woord alleen binnen het huwelijk toegestaan.
c. Man en vrouw worden tot één vlees: er is een totale eenheid lichamelijk en geestelijk. Voor deze eenheid is een verbond nodig, dat de Here van de man en de vrouw verplicht als Hij hen samenbrengt en tot een diepe levenseenheid verbindt: dat is de huwelijkssluiting of het huwelijksverbond. Geen enkele andere man of vrouw mag binnen dat verbond treden. Geen ontucht, dat is verontreiniging, waardoor chtbreuk
zou ontstaan, is toegestaan. Geen overspel, waardoor het huwelijksverbond daadwerkelijk verbroken wordt. Onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest. Die mogen niet verontreinigd worden (1 Kor. 6:19). God verbindt zijn oordeel en straf aan echtbreuk (zie
teksten in formulier, verder Hebr. 13:4) Gods zegen en vloek zijn verbonden aan respectievelijk trouw en ontrouw aan het huwelijksverbond. Dat verbond geldt net zo lang het leven op aarde duurt: tot de dood je scheidt.

Bespreekpunten1.Wat is volgens jullie het nut van een "verloving", en de viering van een verlovingsdag.
2. Op welk moment ben je voor de Here getrouwd?
3. Wat is het belangrijkste element dat ontbreekt bij de
beloften die je tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand uitspreekt?
4. Geef in eigen woorden weer wat jij het belangrijkste vindt van de kerkdienst van de huwelijksbevestiging?
5. Wat vindt je vanuit Schriftuurlijk standpunt meer wenselijk: huwelijksbevestiging op je trouwdag zelf of op de eerstvolgende zondag? Motiveer je antwoord.
6. Wat zou het begrip "inzegenen" in de huwelijksdienst
betekenen? Is dat iets anders dan "bevestigen"?
7. Wat maakt trouwen anders dan samenwonen? Noem een aantal punten op.