In alle wijsheid en verstand


    Ef. 1: 7, 8: En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom Zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand


Met de verlossing in Christus schenkt God ons overvloedig rijke genade. We zagen dat in de verlossing door Christus’ bloed. We zien dat nu ook in het geschenk van de wijsheid door Christus’ Geest.

Overvloedige genade


De rijkdom van genade strekt zich in de door Christus losgekochten op alle fronten uit. Die rijkdom is echt overvloedig, zegt Paulus in blijde verwondering. Want als bevrijde mensen mogen we nu leven in de gezindheid van Gods Geest. Dat is waar ‘alle wijsheid en verstand’ op doelt. Christus’ Geest komt in ons wonen en gaat onze harten omvormen en ons verstand verlichten, zodat we Gods Woord kunnen gaan verstaan. En kunnen gaan toepassen. U mag het als groot wonder van genade zien, dat God Zijn intieme vertrouwelijke zaken nu aan ons gaat meedelen en uitleggen.
Zo heeft de Here Jezus het ook steeds aan zijn discipelen voorgehouden: zij zijn bijzonder bevoorrecht omdat ze van Hem inzicht mogen krijgen. Hun gehoor wordt geopend, hun ogen worden ziende. Dat is Gods werk in hen. En zo mogen ze als vertrouwelingen van de Here ook van de Here horen, wat God de Vader hen wil openbaren. Ja, de Here noemt hen daarom Zijn vrienden, waarmee Hij de intieme omgang met hen wil aanduiden.
    Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar u heb ik vrienden genoemd, omdat Ik alles wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt, Joh. 15:15

We het mogen het steeds als genade blijven zien, ja, als rijke genade die ons overvloedig wordt geschonken, dat wij door Gods Woord en Zijn Geest in de geheimenissen van God mogen worden ingeleid. Dat we mogen horen van de verborgen raad van God. Dat we weet mogen hebben van Gods uitverkiezing, van Zijn eeuwig besluit m.b.t. Zijn Zoon. Van Zijn raadsplan met de wereld. Dat we zelfs mogen weten wat weldra moet geschieden, en waarop alles uitloopt. Wat het doel is en de zin van het leven op aarde. Waartoe God alles schiep, en waartoe Hij alles onderhoudt. Waarvoor Hij Zijn geliefde Zoon heeft gegeven. En wat het werk van Zijn Zoon nu is. Waar Zijn regering naartoe werkt. Welke taken de kerk daarom heeft gekregen. Al deze dingen worden ons in Christus geopenbaard, voorzover de Here dat voor ons en ons heil nodig vindt.

Om dat alles te kunnen begrijpen, te kunnen doorzien en er ons eigen handelen op af te kunnen stemmen geeft de Here ons in zijn onvoorstelbare goedheid, de inwoning van Zijn Geest. Hij geeft ons zo overvloedige wijsheid en verstand. Als hemelse gaven aan Zijn kinderen.

Kennis en onderscheidingsvermogen


Wijsheid en verstand wat betekenen deze woorden precies? Ze liggen dicht tegen elkaar aan. Wijsheid wil hier zeggen dat wij doorzicht hebben waardoor we wat God ons voorhoudt ook naar waarde kunnen inschatten. En waardoor we ook de verbanden kunnen zien. Kennis van Gods raad, voorzover Hij deze aan ons openbaart in Zijn Woord. Kennis van Zijn werken van schepping en herschepping. Kennis door Gods Woord van de verbanden tussen al deze zaken. Hoe God daarin bezig is en alles leidt naar zijn bestemming. Hoe Hij ook ons daarin een plaats geeft. Dat omvat de hier genoemde wijsheid.

Wat betekent hier verstand? Dat is het onderscheidingsvermogen waardoor we in de praktijk rekening kunnen houden met de kennis van God en Zijn werken en daden. Verstand betekent verstandig, zorgvuldig onze weg gaan in de wegen van de Here, die Hij ons wijst. Het betekent: onderscheiden waarop het aankomt op basis van wat God ons heeft voorgehouden. Rekening houden met Zijn Koninkrijk en met Zijn wil.
De Statenvertaling heeft i.p.v. “verstand”, het woord “zorgvuldigheid” en de Herziene SV “bedachtzaamheid”. Het betreft hetzelfde Griekse stamwoord dat de Here gebruikt als Hij Petrus berispt, wanneer Petrus de Here de weg naar het kruis wil beletten (Matt. 16:23). Dan zegt Jezus:
    achter mij satan, gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet “bedacht” op de dingen van God, maar op die der mensen.

Dat bedacht zijn op, dat zorgvuldig rekening houden met Gods geopenbaarde wegen, dat is “verstand” hebben zoals hier wordt aangegeven. Hetzelfde grondwoord komen we ook tegen in Rom. 8:5. Daar wordt het vertaald met gezindheid:
    Want zij die naar het vlees zijn, hebben de ‘gezindheid’ van het vlees, en zij die naar de Geest zijn, hebben de ‘gezindheid’ van de Geest.

De gezindheid is hier dus het verstand dat geleid wordt door Christus’ Geest. Waardoor het goede van het kwade wordt onderscheiden, en waardoor wordt geleefd als zonen van de Vader naar de wil van de Vader. Waardoor ook rekening wordt gehouden met Zijn kerk, Zijn Koninkrijk, met Zijn heenwerken naar de jongste dag.
Deze gezindheid, dit bedacht zijn op ‘de dingen van God’, zal steeds weer strijd ontmoeten. Strijd waarbij ‘de dingen van de mensen’, aanspraak maken op onze goedkeuring en ons denken willen beïnvloeden. Zodat we toch in de gezindheid van het vlees dreigen te gaan wandelen. Het is een dagelijkse strijd van Gods Geest die staat tegenover die van het vlees. Het is een strijd waarvoor steeds de gaven van verstand en zorgvuldigheid, van bedachtzaamheid nodig zijn. Want veel wat hoort bij de gezindheid van het vlees wordt verlokkelijk verpakt, soms zelfs met woorden uit de Bijbel.
Wijsheid en verstand zijn rijke gaven van God. Gaven die noodzakelijk zijn om stand te kunnen houden in deze wereld. Het zijn dus ook opgaven om ermee te werken. Heel ons leven op aarde, als kinderen van God die de Geest van God hebben ontvangen.

Zo mogen we door te werken met het geschonken onderscheidingsvermogen en de kennis van Gods Woord ook heel anders in dit leven staan. We gaan anders kijken naar allerlei verworvenheden van de mensheid zoals op gebeid van techniek en wetenschap. We mogen veel van deze zaken zien als ontplooiing van de schepping als ze goed gebruikt worden. Tegelijk zien we dan dat deze zaken ons zelf niet verder brengen op het gebied van de echte waarheid van God, zoals die in Zijn Woord naar ons toekomt. Het zijn producten die de schepping heeft opgeleverd, maar die in het niet vallen bij Gods machtige verlossingsplan. En die bij een verkeerd gebruik de dienst aan de Here kunnen tegenstaan. Dat geldt zeker ook voor alle welvaart, luxe, weelde en genot, waardoor nog zo ontzettend veel van onze aandacht wordt opgeslokt. Laten we ons toch steeds meer concentreren op de waarheid van God, op Zijn evangelie, op Zijn geopenbaarde wil en Zijn verlossingsplan. Ja, dan kan er van sommige verworvenheden van de mens gebruik gemaakt worden, maar dan zal ook veel ervan nutteloos of zelfs verkeerd zijn.
Laten we vooral blijven bidden om dat nodige onderscheidingsvermogen en de juiste kennis van Gods Woord om werkelijk te mogen onderscheiden waarop het aankomt in deze wereld.